ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hunch

HH AH1 N CH   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunch-, *hunch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunch[VT] โค้ง, See also: โก่ง, คุดคู้
hunch[N] ลางสังหรณ์, See also: ความรู้สึกสังหรณ์
hunchback[N] คนหลังค่อม, See also: คนหลังโก่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
hunchbackก n. คนหลังค่อม
hunchbackedadj. ซึ่งมีหลังค่อม

English-Thai: Nontri Dictionary
hunch(n) หนอก,ตะโหงก,โหนก
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม
hunchback(n) คนหลังโกง,คนหลังค่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hunchback; humpback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't give us hunches. Give us facts.ไม่ให้เราลางสังหรณ์ ให้เราข้อเท็จจริง The Russia House (1990)
We're just going on a hunch. They're not going to listen to a hunch.เราแค่คาดว่าเท่านั้น พวกนั้นไม่ฟังเรื่องแบบนี้หรอก The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I'm not gonna have one of my people scaring everybody... because of guesswork and hunches.ผมเตือนคุณ ฉันไม่อยากมี หนึ่งในคนของฉันกลัวทุกคน ... เนื่องจากการคาดเดา และลางสังหรณ์ Dante's Peak (1997)
A fellow can't lay his body down nowheres without you stripping buck naked and hunching' at him!พระเจ้า! ลูกผู้ชาย ไม่ใช่ว่าจะ นอนที่ไหนก็ได้ โดยไม่มีพวกเธอมานอนเกยใช่รึเปล่า! The Education of Little Tree (1997)
- Just a hunch, you know? - l´ll work up something different.ผมจะลองคิดใหม่ Nothing to Lose (1997)
- Just - It's a hunch.ก็แค่มีลางสังหรณ์นะ X-Ray (2001)
-l have a hunch.I have a hunch.. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- How can you tell? - Call it a hunchรู้ได้ไงยะ ลางสังหรณ์ Saving Face (2004)
I don't know how you do it you and your hunches.ผมไม่รู้ว่าคุณรู้ได้ยังไง และลางสังหรณ์ของคุณ Mr. Monk Gets Fired (2004)
I had a hunch right from the beginning. Well done.มีลางสังหรณ์ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
We gathered all here today, from the straightest to the hunchbakcs, all of usวันนี้เรามารวมกันทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่ที่หลังตรงสุดจนถึงพวกหลังค่อม ทั้งหมดเลย March of the Penguins (2005)
The Berlin government is a hunch of cowards.รัฐบาลเบอร์ลินมีแต่พวกขี้ขลาดตาขาว Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hunchHaving boasted how sure his hunches were, he was forced to eat his hat when he guessed wrong.
hunchI had a hunch something pleasant was going to happen.
hunchI have a hunch that it will rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อม[ADJ] hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNCH    HH AH1 N CH
HUNCHED    HH AH1 N CH T
HUNCHES    HH AH1 N CH AH0 Z
HUNCHINE    HH AH0 CH IY1 N
HUNCHBACK    HH AH1 N CH B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunch    (v) hˈʌntʃ (h uh1 n ch)
hunched    (v) hˈʌntʃt (h uh1 n ch t)
hunches    (v) hˈʌntʃɪz (h uh1 n ch i z)
hunching    (v) hˈʌntʃɪŋ (h uh1 n ch i ng)
hunchback    (n) hˈʌntʃbæk (h uh1 n ch b a k)
hunchbacks    (n) hˈʌntʃbæks (h uh1 n ch b a k s)
hunchbacked    (j) hˈʌntʃbækt (h uh1 n ch b a k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] hunchback, #48,638 [Add to Longdo]
珲春[Hún chūn, ㄏㄨㄣˊ ㄔㄨㄣ, / ] Hunchun county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin, #72,354 [Add to Longdo]
珲春市[Hún chūn shì, ㄏㄨㄣˊ ㄔㄨㄣ ㄕˋ, / ] Hunchun county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin, #104,102 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] hunchbacked, #127,470 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] hunchbacked; walk alone, #151,946 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チュンチュン;チュン;ちゅんちゅん;ちゅん[, chunchun ; chun ; chunchun ; chun] (adv,adv-to) (on-mim) chirp; cheep [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
気がする[きがする, kigasuru] (exp,vs) to have a certain mood or feeling; to have a hunch [Add to Longdo]
気さえする[きさえする, kisaesuru] (exp,vs) (more emphatic than 気がする) to have a certain mood or feeling; to have a hunch [Add to Longdo]
春昼[しゅんちゅう, shunchuu] (n) (arch) spring day (which seems long and quiet) [Add to Longdo]
春潮[しゅんちょう, shunchou] (n) pleasant tides of spring [Add to Longdo]
第六感[だいろっかん, dairokkan] (n) the sixth sense; intuition; hunch [Add to Longdo]
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n,vs,adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P) [Add to Longdo]
猫背(P);猫脊[ねこぜ, nekoze] (n,adj-no) bent back; hunchback; stoop; (P) [Add to Longdo]
予覚[よかく, yokaku] (n,vs) hunch; foreboding; premonition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunch \Hunch\, n. [Perh. akin to huckle; cf. hump, hunch, bunch,
   hunk.]
   1. A hump; a protuberance.
    [1913 Webster]
 
   2. A lump; a thick piece; as, a hunch of bread.
    [1913 Webster]
 
   3. A push or thrust, as with the elbow.
    [1913 Webster]
 
   4. A strong, intuitive impression that something will happen;
    -- said to be from the gambler's superstition that it
    brings luck to touch the hump of a hunchback. [Colloq. or
    Slang] "Get a hunch, bet a bunch."
 
   Syn: presentiment, premonition. [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunch \Hunch\, v. t. [imp. & p. p. {Hunched}; p. pr. & vb. n.
   {Hunching}.]
   1. To push or jostle with the elbow; to push or thrust
    suddenly.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust out a hump or protuberance; to crook, as the
    back. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunch
   n 1: an impression that something might be the case; "he had an
      intuition that something had gone wrong" [syn: {intuition},
      {hunch}, {suspicion}]
   2: the act of bending yourself into a humped position
   v 1: round one's back by bending forward and drawing the
      shoulders forward [syn: {hunch}, {hump}, {hunch forward},
      {hunch over}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top