Search result for

hunch

(58 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunch-, *hunch*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunch    [VT] โค้ง, See also: โก่ง, คุดคู้
hunch    [N] ลางสังหรณ์, See also: ความรู้สึกสังหรณ์
hunchback    [N] คนหลังค่อม, See also: คนหลังโก่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hunchback; humpback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
hunchbackก n. คนหลังค่อม
hunchbackedadj. ซึ่งมีหลังค่อม

English-Thai: Nontri Dictionary
hunch(n) หนอก,ตะโหงก,โหนก
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม
hunchback(n) คนหลังโกง,คนหลังค่อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I've been doing a little light reading this end, and you remember that hunch you had about the meeting between Nixon and Colson?อืม ผมได้อ่านผ่านๆ จนจบแล้ว แล้วนายจำได้มั้ยถึงลางสังหรณ์ ที่มีในการประชุมนั่น ระหว่างนิกสันกับโคลซันมั้ย Frost/Nixon (2008)
Dates, interviews, every hunch, every hint.วันที่นัด การสัมภาษณ์ ทุกแง่มุม ทุกเบาะแสะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Every hunch, every hint.ทุกๆหมวดหมู่ ทุกๆการตรวจสอบการทำงาน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I somehow had a hunch.ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ผมคล้ายๆกับมีลางสังหรณ์ Cyborg Girl (2008)
I'm here at the beach right now and I had a hunch you might be here too.ตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดและผมก็คิดว่าคุณอยู่แถวนี้ Bedtime Stories (2008)
Yeah,some hunchback prick in a kilt hit a rock with a stick.ใช่,คนหลังค่อมสวมกระโปรงพับจีบลายสก๊อต ตีลูกหินด้วยไม้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
- I have a little hunch.- ผมสังหรณ์ว่าอยู่ทางนี้ Zombieland (2009)
A hunch? I'm giving you cold, hard facts here, and you're giving me a hunch?นายนอนกับหล่อนหรือเปล่า Sex and Violence (2009)
It just seems like an awful lot of effort for a hunch.มันดูเหมือนเป็นความพยายามที่จะสังหรณ์นะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Well, it's my hunch, so it's my effort.ก็ฉันสังหรณ์ใจอย่างนั้น มันเป็นความพยายามของฉัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
We can't just drill into our patient's brain on a hunch.เราไม่สามารถเจาะสมองคนไข้ได้จากท้ายทอย House Divided (2009)
I've got to hunch over and change my shape so they think I'm just some old Japanese guy.ผมต้องทำหลังค่อม และเปลี่ยนรูปร่างของผม พวกเค้าจะได้คิดว่า ผมเป็นแค่ตาแก่ญี่ปุ่นธรรมดาคนนึง The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hunchHaving boasted how sure his hunches were, he was forced to eat his hat when he guessed wrong.
hunchI had a hunch something pleasant was going to happen.
hunchI have a hunch that it will rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อม    [ADJ] hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNCH    HH AH1 N CH
HUNCHED    HH AH1 N CH T
HUNCHES    HH AH1 N CH AH0 Z
HUNCHINE    HH AH0 CH IY1 N
HUNCHBACK    HH AH1 N CH B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunch    (v) (h uh1 n ch)
hunched    (v) (h uh1 n ch t)
hunches    (v) (h uh1 n ch i z)
hunching    (v) (h uh1 n ch i ng)
hunchback    (n) (h uh1 n ch b a k)
hunchbacks    (n) (h uh1 n ch b a k s)
hunchbacked    (j) (h uh1 n ch b a k t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チュンチュン;チュン;ちゅんちゅん;ちゅん[, chunchun ; chun ; chunchun ; chun] (adv,adv-to) (on-mim) chirp; cheep [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
気がする[きがする, kigasuru] (exp,vs) to have a certain mood or feeling; to have a hunch [Add to Longdo]
気さえする[きさえする, kisaesuru] (exp,vs) (more emphatic than 気がする) to have a certain mood or feeling; to have a hunch [Add to Longdo]
春昼[しゅんちゅう, shunchuu] (n) (arch) spring day (which seems long and quiet) [Add to Longdo]
春潮[しゅんちょう, shunchou] (n) pleasant tides of spring [Add to Longdo]
第六感[だいろっかん, dairokkan] (n) the sixth sense; intuition; hunch [Add to Longdo]
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n,vs,adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P) [Add to Longdo]
猫背(P);猫脊[ねこぜ, nekoze] (n,adj-no) bent back; hunchback; stoop; (P) [Add to Longdo]
予覚[よかく, yokaku] (n,vs) hunch; foreboding; premonition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, / ] hunchbacked [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] hunchback [Add to Longdo]
珲春[Hún chūn, ㄏㄨㄣˊ ㄔㄨㄣ, / ] Hunchun county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin [Add to Longdo]
珲春市[Hún chūn shì, ㄏㄨㄣˊ ㄔㄨㄣ ㄕˋ, / ] Hunchun county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] hunchbacked; walk alone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunch \Hunch\, n. [Perh. akin to huckle; cf. hump, hunch, bunch,
   hunk.]
   1. A hump; a protuberance.
    [1913 Webster]
 
   2. A lump; a thick piece; as, a hunch of bread.
    [1913 Webster]
 
   3. A push or thrust, as with the elbow.
    [1913 Webster]
 
   4. A strong, intuitive impression that something will happen;
    -- said to be from the gambler's superstition that it
    brings luck to touch the hump of a hunchback. [Colloq. or
    Slang] "Get a hunch, bet a bunch."
 
   Syn: presentiment, premonition. [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunch \Hunch\, v. t. [imp. & p. p. {Hunched}; p. pr. & vb. n.
   {Hunching}.]
   1. To push or jostle with the elbow; to push or thrust
    suddenly.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust out a hump or protuberance; to crook, as the
    back. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunch
   n 1: an impression that something might be the case; "he had an
      intuition that something had gone wrong" [syn: {intuition},
      {hunch}, {suspicion}]
   2: the act of bending yourself into a humped position
   v 1: round one's back by bending forward and drawing the
      shoulders forward [syn: {hunch}, {hump}, {hunch forward},
      {hunch over}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top