ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苍天

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苍天-, *苍天*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍天[cāng tiān, ㄘㄤ ㄊㄧㄢ, / ] firmament, #21,703 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Baektu crumbles, God will protect us...[CN] 苍天长在,保佑吾等 Silmido (2003)
They cursed the day he took down Ray Donlan.[CN] 他们咒骂苍天,他们拿下了瑞. Cop Land (1997)
By heavens.[CN] 苍天有眼 Episode #2.21 (1991)
- Providence alone preventing or may I die.[CN] - 苍天在上... Storm Warning (1951)
...or may I die.[CN] - 苍天在上... ...我愿意去死 ...我愿意去死 Storm Warning (1951)
As God is my witness...[CN] 苍天作证... Princess of Thieves (2001)
By heaven, we come to him in perfect love![CN] 苍天可鉴 我们纯粹是一片赤诚 Richard III (1995)
- The racetrack. Empyrean Fields.[CN] -赛马场 苍天马场 Beverly Hills Cop II (1987)
- For heaven's sake![CN] - 苍天在上啊薇薇安! Oil (1982)
Now, by yond marble heaven in the due reverence of a sacred vow I here engage my words.[CN] 好,大理石花纹的苍天在上... ...我郑重呼吁作证... ...在这里发下了誓言 Othello (1995)
They said that there was nothing to say.[CN] 他们说无语问苍天 La marge (1976)
You do realize, don't you, that... this isn't only the culmination of a man's life work, only Lord knows.[CN] 你应该可以理解,是吧 苍天在上,这可不光是一个人毕生的心血 Insignificance (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top