ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

falter

F AO1 L T ER0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falter-, *falter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falter[VI] ขาดความมั่นใจ, See also: ลังเล, รีรอ, Syn. hesitate, Ant. decide
falter[VI] เดินสะดุด, See also: เดินโซเซ, เดินตัวสั่น, Syn. stagger, stumble
falter[VI] พูดตะกุกตะกัก, See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter[VT] พูดตะกุกตะกัก, See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter out[PHRV] พูดออกมาอย่างตะกุกตะกัก, See also: พูดอ้ำอึ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
unfaltering(อันฟอล'เทอริง) adj. หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว,ยึดมั่น,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ลังเล, Syn. certain,unalterable

English-Thai: Nontri Dictionary
falter(vi) อ้ำๆ อึ้งๆ,พูดตะกุกตะกัก,พูดไม่คล่อง,เดินสะดุด
unfaltering(adj) มั่นคง,หนักแน่น,แน่วแน่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, in this battle, we are not going to falter or fail in!ดังนั้นในการรบครั้งนี้ เราจะต้องไม่ล้มลง หรือล้มเหลว เราจะสู้ต่อไป ถ้าดาบของเราหลุดมือ เราก็จะสู้ด้วยมือเปล่า Shadowless Sword (2005)
And, uh, did your husband's faith falter after he was told about the cancer?เเล้ว เอ่อ ศรัทธาของสามีคุณ เริ่มจะวอกเเวกบ้างรึเปล่า หลังจากที่เขาบอกคุณ เกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง ? Coquilles (2013)
When Daniel inevitably falters as the head of Grayson Global, the board is sure to welcome you back with open arms.เมื่อใดที่แดเนียลขาดความมั่นใจ ในฐานะประธานของ Grayson Global บอร์ดบริหารจะต้องให้คุณ กลับเข้าไปบริหารอย่างแน่นอน Power (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิโยกพิเกน[V] falter, See also: to be uncertain, Example: เขามัวแต่พิโยกพิเกนหาของอยู่นานเลยพลาดเครื่องบิน, Thai definition: ้รั้งๆ รอๆ ไม่เสร็จสิ้นไปง่ายๆ
ละล่ำละลัก[ADV] sputteringly, See also: falteringly, confusedly, incoherently, Syn. กระอึกกระอัก, ติดๆ ขัดๆ, Example: เขาพูดละล่ำละลักขณะที่ตัวก็สั่นงันงกไปด้วย
อ้อยอิ่ง[ADV] hesitatingly, See also: falteringly, Syn. ร่ำไร; ยืดยาด, Thai definition: ร่ำไร, ทำเชื่องช้าเหมือนไม่เต็มใจ
กระง่องกระแง่ง[ADV] falteringly, See also: swayingly, unsteadily, Syn. กระย่องกระแย่ง, ง่องแง่ง, Example: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วเธอต้องเดินกระง่องกระแง่ง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
กระบุ่มกระบ่าม[ADV] falteringly, See also: stumblingly, clumsily, carelessly, awkwardly, Syn. บุ่มบ่าม, ซุ่มซ่าม, Example: ฉันเดินกระบุ่มกระบ่ามเลยชนข้าวของแตกกระจาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy   FR: maladroit ; malhabile

CMU English Pronouncing Dictionary
FALTER F AO1 L T ER0
FALTERS F AO1 L T ER0 Z
FALTERED F AA1 L T ER0 D
FALTERING F AO1 L T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falter (v) fˈɔːltər (f oo1 l t @ r)
falters (v) fˈɔːltəz (f oo1 l t @ z)
faltered (v) fˈɔːltəd (f oo1 l t @ d)
faltering (v) fˈɔːltərɪŋ (f oo1 l t @ r i ng)
falteringly (a) fˈɔːltərɪŋliː (f oo1 l t @ r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趑趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, / ] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower [Add to Longdo]
趦趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, / ] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, ] falter, hesitate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Falter {m}folder [Add to Longdo]
Falter {m}; Nachtfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Nachtfalter {pl}moth | moths; mothes [Add to Longdo]
Falter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Tagfalter {pl}butterfly | butterflies [Add to Longdo]
Falterfisch {m} (Chaetodontidae) [zool.]butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たじろぐ[, tajirogu] (v5g,vi) to falter; to wince [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P) [Add to Longdo]
吃り[どもり, domori] (n,adj-no) (1) (uk) stammer; stutter; faltering; speech impediment; (2) (sens) person with a speech impediment [Add to Longdo]
怯む[ひるむ, hirumu] (v5m,vi) (uk) to falter; to flinch (from); to recoil (from); to quail (at) [Add to Longdo]
口ごもる(P);口籠もる;口篭る;口籠る[くちごもる, kuchigomoru] (v5r,vi) to hesitate to say; to mumble; to hem and haw; to falter; (P) [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward [Add to Longdo]
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P) [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falter \Fal"ter\, v. t.
   To thrash in the chaff; also, to cleanse or sift, as barley.
   [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falter \Fal"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Faltered}; p. pr. & vb.
   n. {Faltering}.] [OE. falteren, faltren, prob. from fault.
   See {Fault}, v. & n.]
   1. To hesitate; to speak brokenly or weakly; to stammer; as,
    his tongue falters.
    [1913 Webster]
 
       With faltering speech and visage incomposed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To tremble; to totter; to be unsteady. "He found his legs
    falter." --Wiseman.
    [1913 Webster]
 
   3. To hesitate in purpose or action.
    [1913 Webster]
 
       Ere her native king
       Shall falter under foul rebellion's arms. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To fail in distinctness or regularity of exercise; -- said
    of the mind or of thought.
    [1913 Webster]
 
       Here indeed the power of disinct conception of space
       and distance falters.         --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falter \Fal"ter\, v. t.
   To utter with hesitation, or in a broken, trembling, or weak
   manner.
   [1913 Webster]
 
      And here he faltered forth his last farewell. --Byron.
   [1913 Webster]
 
      Mde me most happy, faltering "I am thine." --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falter \Fal"ter\, n. [See {Falter}, v. i.]
   Hesitation; trembling; feebleness; an uncertain or broken
   sound; as, a slight falter in her voice.
   [1913 Webster]
 
      The falter of an idle shepherd's pipe.  --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falter
   n 1: the act of pausing uncertainly; "there was a hesitation in
      his speech" [syn: {hesitation}, {waver}, {falter},
      {faltering}]
   v 1: be unsure or weak; "Their enthusiasm is faltering" [syn:
      {falter}, {waver}]
   2: move hesitatingly, as if about to give way [syn: {falter},
     {waver}]
   3: walk unsteadily; "The drunk man stumbled about" [syn:
     {stumble}, {falter}, {bumble}]
   4: speak haltingly; "The speaker faltered when he saw his
     opponent enter the room" [syn: {bumble}, {stutter},
     {stammer}, {falter}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Falter /faltr/ 
  butterflies; folder

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top