ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agnosticism

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agnosticism-, *agnosticism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agnosticism(แอกนอส' ทิซิซึม) n. ทฤษฎีที่ไม่มีใครที่อาจจะรู้ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agnosticismอไญยนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agnosticism    (n) ˈægnˈɒstɪsɪzəm (a1 g n o1 s t i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable, #377,320 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可知論[ふかちろん, fukachiron] (n,adj-no) agnosticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agnosticism \Ag*nos"ti*cism\, n.
   That doctrine which, professing ignorance, neither asserts
   nor denies. Specifically: (Theol.) The doctrine that the
   existence of a personal Deity, an unseen world, etc., can be
   neither proved nor disproved, because of the necessary limits
   of the human mind (as sometimes charged upon Hamilton and
   Mansel), or because of the insufficiency of the evidence
   furnished by physical and physical data, to warrant a
   positive conclusion (as taught by the school of Herbert
   Spencer); -- opposed alike dogmatic skepticism and to
   dogmatic theism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agnosticism
   n 1: a religious orientation of doubt; a denial of ultimate
      knowledge of the existence of God; "agnosticism holds that
      you can neither prove nor disprove God's existence"
   2: the disbelief in any claims of ultimate knowledge [syn:
     {agnosticism}, {skepticism}, {scepticism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top