ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asceticism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asceticism-, *asceticism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
asceticism(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา, การบำเพ็ญตบะ, การถือสันโดษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asceticismพรตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asceticism (n) ˈəsˈɛtɪsɪzəm (@1 s e1 t i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁欲主义[jìn yù zhǔ yì, ㄐㄧㄣˋ ㄩˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] asceticism, #91,469 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセティシズム[aseteishizumu] (n) asceticism [Add to Longdo]
禁欲主義[きんよくしゅぎ, kinyokushugi] (n, adj-no) stoicism; asceticism [Add to Longdo]
苦行[くぎょう, kugyou] (n, vs, adj-no) penance; austerities; mortification; asceticism [Add to Longdo]
験者[けんざ;けんじゃ, kenza ; kenja] (n) (See 修験道) mountaineering ascetic; practitioner of mountain asceticism [Add to Longdo]
荒行[あらぎょう, aragyou] (n) asceticism [Add to Longdo]
行い(io)(P);行ない[おこない, okonai] (n) deed; act; action; conduct; behavior; behaviour; asceticism; (P) [Add to Longdo]
修験道[しゅげんどう, shugendou] (n) Shugendou; Japanese mountain asceticism-shamanism incorporating Shinto and Buddhist concepts [Add to Longdo]
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n, vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asceticism \As*cet"i*cism\, n.
   The condition, practice, or mode of life, of ascetics.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asceticism
   n 1: the doctrine that through renunciation of worldly pleasures
      it is possible to achieve a high spiritual or intellectual
      state
   2: the trait of great self-denial (especially refraining from
     worldly pleasures) [syn: {austerity}, {asceticism},
     {nonindulgence}]
   3: rigorous self-denial and active self-restraint [syn:
     {asceticism}, {ascesis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top