ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-valor-

V AE1 L ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: valor, *valor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valor[N] ความกล้าหาญ, See also: ความองอาจ, ความทรนง, Syn. boldnes, bravery, gallantry, Ant. cowardance

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For your incredible valor within this community, and for your uncompromising cooperation with this agency,แด่สุดขีดความกล้าหาญที่ช่วยเมือง และตอบแทนที่ทุ่มเทร่วมมือกับทางการ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
The Europeans like to believe that it was their valor and superior weapons and culture that won them the New World.ยุโรปต้องการที่จะเชื่อ ว่ามันเป็นความกล้าหาญและ อาวุธที่เหนือกว่าของพวกเขา และวัฒนธรรมที่ได้ รับรางวัลพวกเขาโลกใหม่ The Immortals (2014)
I would prefer... not to be filming acts of heroism and valor on that beach tomorrow.รับเป็นวีรบุรุษผู้กล้า ตายบนชายหาดพรุ่งนี้นะครับ Edge of Tomorrow (2014)
You wanted to be rewarded for your valor in battle.เจ้าอยากได้รางวัลสำหรับการรบอย่างกล้าหาญนี่ Kissed by Fire (2013)
Valor and courage were exhibited by so many that I cannot honor them all.ความองอาจกล้าหาญที่หลายคนแสดงออก ผมไม่สามารถกล่าวยกย่องได้ทั้งหมด Battleship (2012)
I am honored to present this medal for valor to my personal friend, Captain America!เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่จะมอบเหรียญกล้าหาญ Captain America: The First Avenger (2011)
Your inspirational valor and supreme dedication to your comrades... is in keeping with the highest traditions of service.ความห้าวหาญของท่าน และความทุ่มเทที่ท่านมีต่อลูกเรือ เป็นไปตามหลักปฏิบัติอันสูงสุดของกองทัพเรือ Star Trek (2009)
As the full details of your valor come to light, it is an honor and a privilege to say "thank you" on behalf of this country.ทีม. จากความกล้าหาญของพวกคุณนำมาซึ่งความสันติสุข ด้วยความซื่อสัตย์และอำนาจที่ผมได้รับ ผมอยากจะ "ขอบคุณ" พวกคุณในนามของประเทศนี้ G-Force (2009)
Despite your insufferable arrogance the god-king has come to admire Spartan valor and fighting skill.ท่านจักเป็นพันธมิตรสำคัญ จำนนเถิด ลีโอนายเดิส ใช้สติเถิด ตรองถึงเหล่าทหาร 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valorDiscretion is the better part of valor.

CMU English Pronouncing Dictionary
VALOR    V AE1 L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heldenmut {m}valor [Am.]; valour [Br.] [Add to Longdo]
Mut {m}valor [Am.]; valour [Br.] [Add to Longdo]
Tapferkeit {f}valor [Am.]; valour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valor \Val"or\, n. [OE. valour, OF. valor, valur, valour, F.
   valeur, LL. valor, fr. L. valere to be strong, or worth. See
   {Valiant}.] [Written also {valour}.]
   [1913 Webster]
   1. Value; worth. [Obs.] "The valor of a penny." --Sir T.
    More.
    [1913 Webster]
 
   2. Strength of mind in regard to danger; that quality which
    enables a man to encounter danger with firmness; personal
    bravery; courage; prowess; intrepidity.
    [1913 Webster]
 
       For contemplation he and valor formed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When valor preys on reason,
       It eats the sword it fights with.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fear to do base, unworthy things is valor. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. A brave man; a man of valor. [R.] --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courage; heroism; bravery; gallantry; boldness;
     fearlessness. See {Courage}, and {Heroism}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 valor
   n 1: the qualities of a hero or heroine; exceptional or heroic
      courage when facing danger (especially in battle); "he
      showed great heroism in battle"; "he received a medal for
      valor" [syn: {heroism}, {gallantry}, {valor}, {valour},
      {valorousness}, {valiance}, {valiancy}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 valor
  value; worth

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 valor
  1. courage(kuraĝo)
  2. value; worth(valoro)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top