ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ad valorem

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ad valorem-, *ad valorem*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad valorem(แอด' วาลอ' เรม) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่า (in proportion to the value)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ad valorem (L.)ตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad valorem (L.)ตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad valorem dutyอากรตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad valorem dutyอากรตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad valorem tariffพิกัดอัตราตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad valorem tariffพิกัดอัตราตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ad Valorem Tax ภาษีตามมูลค่า
ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้านั้น คำว่า "Ad valorem" เป็นภาษาละติน แปลว่า ตามมูลค่า ใช้ในการคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะมีอัตราต่อมูลค่าของสินค้านั้น ๆ คงที่ โดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้านั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีตามมูลค่า[n. exp.] (phāsī tām mūnlakhā) EN: ad valorem tax ; ad valorem duty   
พิกัดอัตราตามราคา[n. exp.] (phikat attrā tām rākhā) EN: ad valorem duty   
ตามราคา[X] (tām rākhā) EN: ad valorem   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ad valorem (a) ˌæd-vəlˈɔːrəm (a2 d - v @ l oo1 r @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wertzoll {m}ad valorem duty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
従価税[じゅうかぜい, juukazei] (n) ad valorem duty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ad valorem \Ad va*lo"rem\ [L., according to the value.] (Com.)
   A term used to denote a duty or charge laid upon goods, at a
   certain rate per cent upon their value, as stated in their
   invoice, -- in opposition to a specific sum upon a given
   quantity or number; as, an ad valorem duty of twenty per
   cent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ad valorem
   adv 1: in proportion to the estimated value of the goods taxed;
       "the goods were taxed ad valorem" [syn: {ad val}, {ad
       valorem}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top