ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-tabulated-

T AE1 B Y AH0 L EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tabulated, *tabulated*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TABULATED T AE1 B Y AH0 L EY2 T IH0 D
TABULATE T AE1 B Y AH0 L EY2 T
TABULATING T AE1 B Y AH0 L EY2 T IH0 NG
TABULATION T AE2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N
TABULATURE T AE1 B Y AH0 L AH0 CH ER0
TABULATIONS T AE2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tabulated (v) tˈæbjulɛɪtɪd (t a1 b y u l ei t i d)
tabulate (v) tˈæbjulɛɪt (t a1 b y u l ei t)
tabulates (v) tˈæbjulɛɪts (t a1 b y u l ei t s)
tabulator (n) tˈæbjulɛɪtər (t a1 b y u l ei t @ r)
tabulating (v) tˈæbjulɛɪtɪŋ (t a1 b y u l ei t i ng)
tabulation (n) tˌæbjulˈɛɪʃən (t a2 b y u l ei1 sh @ n)
tabulators (n) tˈæbjulɛɪtəz (t a1 b y u l ei t @ z)
tabulations (n) tˌæbjulˈɛɪʃənz (t a2 b y u l ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tabulate(vt) จัดทำเป็นตาราง, See also: ใส่ลงในตาราง, Syn. itemize, enlist, table
tabulate(vt) ทำให้หน้าเรียบ, See also: ทำให้แบน
tabulate(adj) เรียบ, See also: แบน, Syn. flat
tabulator(n) ผู้ทำตาราง, See also: ผู้ตีตาราง
tabulator(n) แป้นเลื่อนบนพิมพ์ดีด, See also: เครื่องพิมพ์ดีดที่มีอุปกรณ์พิมพ์ตัวอักษรลงตารางได้
tabulation(n) การทำเป็นตาราง, See also: การตั้งเป็นตาราง, Syn. census, inventory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tabulate(แทบ'ยะเลท) vt. ใส่ลงในตาราง, จัดเป็นตาราง, ทำให้หน้าเรียบ. vi. กดแป้นพิมพ์ดีดให้เลื่อน. adj. เป็นแผ่น, เป็นตาราง, เป็นชั้นบาง ๆ, See also: tabulable adj. tabulation n.
tabulationการตั้งระยะหมายถึง การตั้งระยะด้วยแป้น Tab โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) และโปรแกรมจัดพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (desktop publishing) มักจะมีเมนูให้กำหนดในเรื่องนี้ได้ เช่น ในโปรแกรม PageMaker

English-Thai: Nontri Dictionary
tabulate(vt) ทำเป็นตาราง, ทำให้ราบ, เรียง, จัดระเบียบ
tabulation(n) การทำเป็นตาราง, การจัดระเบียบ, การทำให้ราบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cross-tabulationตารางหลายตัวแปร [ ดู contingency table ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabulate๑. รวมค่า๒. จัดเป็นตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tabulateทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabulating machineเครื่องทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabulationการทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabulatorเครื่องทำตาราง, ผู้ทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data, Tabulatedข้อมูลที่ปรุงแล้ว [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาตาราง(n) tabulation, See also: table, squares (as on graph paper), square measure, Syn. ตาราง, Ant. ตา, Example: ความกว้างยาวของตาตารางนี้สามารถวัดโดยใช้ไม้บรรทัดได้, Thai Definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำเป็นตาราง[kān tham pen tārāng] (n, exp) EN: tabulation ; census ; inventory
ทำเป็นตาราง[tham pen tārāng] (v, exp) EN: tabulate

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tabellarisierung { f }tabulation [Add to Longdo]
Tabelle erstellento tabulate [Add to Longdo]
Tabelliermaschine { f }tabulator [Add to Longdo]
Tabulator { m } | Tabulatoren { pl }tabulator; tab; tab stop | tabs [Add to Longdo]
Tabulator löschentab clear [Add to Longdo]
Tabulator setzentab set [Add to Longdo]
Tabulatortaste { f } [ comp. ]tab key [Add to Longdo]
ordnen | ordnend | geordnet | ordnetto tabulate | tabulating | tabulated | tabulates [Add to Longdo]
tabellarisch anordnen; tabellierento tabulate [Add to Longdo]
tabellarische Aufstellung { f }; tabellarische Anordnung { f }tabulation [Add to Longdo]
tabellarisieren | tabellarisierend | tabellarisiert | er/sie tabellarisiert | ich/er/sie tabellarisierte | er/sie hat/hatte tabellarisiertto tabulate | tabulating | tabulated | he/she tabulates | I/he/she tabulated | he/she has/had tabulated [Add to Longdo]
tabellierttabulated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロス集計[クロスしゅうけい, kurosu shuukei] (n) { comp } cross tabulation [Add to Longdo]
タブ[tabu] (n) (1) tab (character); (2) tabulation alignment; tabulation; (3) tub [Add to Longdo]
タブストップ[tabusutoppu] (n) { comp } tabulation stop; tab stop [Add to Longdo]
タブ停止位置[タブていしいち, tabu teishiichi] (n) { comp } tabulation stop [Add to Longdo]
床板珊瑚[しょうばんさんご, shoubansango] (n) tabulate coral (extinct coral of the order Tabulata) [Add to Longdo]
床板珊瑚類[しょうばんさんごるい, shoubansangorui] (n) tabulate corals (extinct corals of the order Tabulata) [Add to Longdo]
垂直タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] (n) vertical tabulation; VT [Add to Longdo]
垂直方向書式送り[すいちょくほうこうしょしきおくり, suichokuhoukoushoshikiokuri] (n) { comp } vertical tabulation; VT [Add to Longdo]
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] (n) horizontal tabulation; HT [Add to Longdo]
製表機[せいひょうき, seihyouki] (n) { comp } tabulator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロス集計[クロスしゅうけい, kurosu shuukei] cross tabulation [Add to Longdo]
タブ[たぶ, tabu] tabulation alignment, tabulation [Add to Longdo]
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop [Add to Longdo]
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
垂直タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] vertical tabulation (VT) [Add to Longdo]
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] horizontal tabulation (HT) [Add to Longdo]
製表機[せいひょうき, seihyouki] tabulator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tabulate \Tab"u*late\, v. t. [imp. & p. p. {Tabulated}; p. pr. &
   vb. n. {Tabulating}.] [L. tabula a table. See {Tabular}.]
   1. To form into a table or tables; to reduce to tables or
    synopses.
    [1913 Webster]
 
       A philosophy is not worth the having, unless its
       results may be tabulated, and put in figures. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To shape with a flat surface.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top