ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tabulate

T AE1 B Y AH0 L EY2 T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tabulate-, *tabulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tabulate[VT] จัดทำเป็นตาราง, See also: ใส่ลงในตาราง, Syn. itemize, enlist, table
tabulate[VT] ทำให้หน้าเรียบ, See also: ทำให้แบน
tabulate[ADJ] เรียบ, See also: แบน, Syn. flat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tabulate(แทบ'ยะเลท) vt. ใส่ลงในตาราง,จัดเป็นตาราง,ทำให้หน้าเรียบ. vi. กดแป้นพิมพ์ดีดให้เลื่อน. adj. เป็นแผ่น,เป็นตาราง,เป็นชั้นบาง ๆ, See also: tabulable adj. tabulation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tabulate(vt) ทำเป็นตาราง,ทำให้ราบ,เรียง,จัดระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tabulate๑. รวมค่า๒. จัดเป็นตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tabulateทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His computer tabulates punctuation, misspellings and sentence structure to identify a set of key words, which he'll use to create a profile of our killer.เขาใช้คอมวิเคราะห์ การแบ่งวรรคตอน คำที่เขียนผิด และ โครงสร้างประโยค เพื่อระบุกลุ่มคำสำคัญ ซึ่งเขาใช้ That Night, a Forest Grew (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำเป็นตาราง[v. exp.] (tham pen tārāng) EN: tabulate   

CMU English Pronouncing Dictionary
TABULATE T AE1 B Y AH0 L EY2 T
TABULATED T AE1 B Y AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tabulate (v) tˈæbjulɛɪt (t a1 b y u l ei t)
tabulated (v) tˈæbjulɛɪtɪd (t a1 b y u l ei t i d)
tabulates (v) tˈæbjulɛɪts (t a1 b y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
床板珊瑚[しょうばんさんご, shoubansango] (n) tabulate coral (extinct coral of the order Tabulata) [Add to Longdo]
床板珊瑚類[しょうばんさんごるい, shoubansangorui] (n) tabulate corals (extinct corals of the order Tabulata) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tabulate \Tab"u*late\, v. t. [imp. & p. p. {Tabulated}; p. pr. &
   vb. n. {Tabulating}.] [L. tabula a table. See {Tabular}.]
   1. To form into a table or tables; to reduce to tables or
    synopses.
    [1913 Webster]
 
       A philosophy is not worth the having, unless its
       results may be tabulated, and put in figures. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To shape with a flat surface.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tabulate
   v 1: arrange or enter in tabular form [syn: {table},
      {tabularize}, {tabularise}, {tabulate}]
   2: shape or cut with a flat surface

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top