ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

census

S EH1 N S AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -census-, *census*, censu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
census(n) การสำรวจจำนวนประชากร, Syn. nosecount, count, statistics
census(vt) สำรวจจำนวนประชากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
census(เซน'ซัส) { censused, censusing, censuses } n. การสำรวจสำมะโนครัวประชากร vt. สำรวจสำมะโนครัว -pl censuses -Conf. consensus

English-Thai: Nontri Dictionary
census(n) การสำรวจสำมะโนประชากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
censusสำมะโน, การทำสำมะโน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censusสำมะโน, การทำสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
censusสำมะโน, การทำสำมะโน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
census areaพื้นที่สำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census familyครอบครัวตามสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census operationการดำเนินการสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census public use sampleตัวอย่างสำมะโนเพื่อใช้ประโยชน์ทั่วไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census scheduleแบบรายการสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census tractเขตสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Censusสำมะโน [เศรษฐศาสตร์]
Censusสำมะโนประชากร [TU Subject Heading]
Censusสำมะโน, Example: เป็นการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งด้วยวิธีแจงนับ เช่น สำมะโนประชากร (population census) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ สถานะของประชากรในเวลาใดเวลาหนึ่ง ประชากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ จะต้องถูกแจงนับเป็นเวลาเดียวกัน จึงจะเรียกว่า สำมะโนทั่วไป (general census) คำว่าสำมะโนนั้นจะหมายถึง การแจงนับประชากรที่เกี่ยวข้องทุกคนภายในพื้นที่กำหนด เพื่อให้สามารถมีการ ครอบคลุมครบถ้วน (complete coverage) ส่วนการทำสำมะโนระดับจุลภาค (micro census) เป็นการแจงนับประชากรที่เลือกตัวอย่างมาอีกที่หนึ่ง แต่จะมีขนาดตัวอย่างใหญ่มาก และจัดอยู่ในประเภทการสำรวจตัวอย่าง (sample survey) ภายหลังการทำสำมะโนอาจมีการสำรวจหลังการสำมะโน (post-enmeration survey) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการแจงนับ  [สิ่งแวดล้อม]
Censusการสำมะโน, สำมะโนประชากร, การทำสำมะโนประชากร [การแพทย์]
censusการสำมะโน, การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของประชากรในเรื่องที่สนใจศึกษา เช่น สำมะโนประชากรของประเทศไทย เป็นการนับจำนวนประชากรทั้งหมด ที่อาศัยอยู่ในประเทศ จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญ และสนใจศึกษา  เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า การ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Census Familyครอบครัวสำมะโน, Example: ในเชิงสถิติหมายถึง สมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน ที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือการรับเป็นบุตรบุญธรรม หรือด้วยการสมรส ครอบครัวเชิงสถิติจะไม่ประกอบด้วยครัวเรือน มากกว่าหนึ่งครัวเรือน แต่ครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนอาจจะประกอบ ด้วยมากกว่าหนึ่งครัวเรือนได้ [สิ่งแวดล้อม]
Census Operationการดำเนินการสำมะโน, Example: ประกอบด้วยขั้นตอนการกำหนดพื้นที่สำมะโน (census area) กำหนดเขตแจงนับ (enumeration district) การกำหนดชุมรุมอาคาร (block) ภายในเขตแจงนับ แต่ละเขตแจงนับอาจมีมากกว่าหนึ่งชุมรุมอาคาร ชุมรุมอาคารหนึ่งๆ ประกอบด้วย กลุ่มของอาคารซึ่งมักจะอยู่ในระยะที่เดินไปมาได้โดยไม่ต้องข้ามถนน หรืออาจเป็นบริเวณที่มีขอบเขตล้อมรอบพอควร เขตสำมะโนภายในเมืองใหญ่อาจแบ่งเป็นเขตทางสถิติ เรียกว่า เขตสำมะโน (census trat) ภายในเขตสำมะโนหนึ่งอาจประกอบด้วยเขตแจงนับหลายเขต [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)
Bring up the census of this county.ขอสำมะโนประชากร ของประเทศนี้ Manhunt (2006)
About these census numbers.เรื่องสำมะโนครัวนี่ Johari Window (2010)
you still stuck on that census data?ยังดูข้อมูลสำมะโนครัวอยู่อีกเหรอ Johari Window (2010)
But did you know that the U.S. census believe that by 2030 the majority of Americans will use Spanish as their first language?แต่รู้มั้ยว่า สัมมโนครัวอเมริกัน คาดการณ์ว่าปี 2030 อเมริกันส่วนใหญ่จะใช้ภาษาสเปน เป็นภาษาแรก The Spanish Teacher (2012)
The government census says 125.สำมะโนประชากรบอกว่า 125 The Grand Seduction (2013)
The witness is a census expert, not an expert on genealogy or paternity or...พยานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสำมะโนประชากร ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านลำดับเครือญาติ หรือด้านความเป็นพ่อลูก Free State of Jones (2016)
But there's a problem with that, ladies and gentlemen, because as these census records clearly indicate, แต่มีปัญหากับเรื่องนั้น สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เพราะว่าบันทึกสำมะโน ประชากรนี้ระบุอย่างชัดเจน Free State of Jones (2016)
Well, I wasn't exactly noticed on his census report either.ผมก็ไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึง รายงานสำมะโนของเขาเช่นกัน Free State of Jones (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
censusIn the United States there is a census every ten years.
censusThe result of the census led the left wing to believe that their policy was wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำมะโนประชากร(n) census, Example: ในประเทศไทยมีการทำสำมะโนประชากรทุกๆ 10 ปี, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆ ของราษฎรทุกคนในทุกครัวเรือน ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติ
สำมะโนครัว(n) census, Syn. สำมะโนประชากร, Example: จะต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากในการสำรวจสำมะโนครัวของพื้นที่, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนราษฎรในแต่ละครัวเรือน
สำมะโน(n) census, Example: ปัจจุบันมีเครื่องแสดงผลลัพธ์ของการสำรวจสำมะโนตามแหล่งชุมชนต่างๆ, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากร เคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติ โดยการแจงนับจากทุกหน่วยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ, Notes: (กฎหมาย)
ทะเบียนสำมะโนครัว(n) census, See also: census registration, Syn. ทะเบียนบ้าน, สำมะโนครัว, Example: ทะเบียนสำมะโนครัวเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่ใช้แสดงเมื่อจะรับมรดก, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ทะเบียนที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนราษฎรในแต่ละครัวเรือน
ทะเบียนบ้าน(n) census, See also: census registration, Syn. ทะเบียนสำมะโนครัว, ใบสำมะโนครัว, สำมะโนครัว, Example: บุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจึงจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้าน และรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสำมะโนครัว[bai sammanōkhrūa] (n, exp) EN: census
การทำเป็นตาราง[kān tham pen tārāng] (n, exp) EN: tabulation ; census ; inventory
สำมะโนครัว[sammanōkhrūa] (n) EN: census  FR: recensement [ m ]
ทะเบียนบ้าน[thabīen bān] (n, exp) EN: house registration ; house registration document ; census ; census registration  FR: certificat de domiciliation [ m ]
ทะเบียนสำมะโนครัว[thabīen sammanōkhrūa] (n, exp) EN: census ; census registration ; census records

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CENSUS S EH1 N S AH0 S
CENSUSES S EH1 N S AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
census (n) sˈɛnsəs (s e1 n s @ s)
censuses (n) sˈɛnsəsɪz (s e1 n s @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
户籍[hù jí, ㄏㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] census register; household register #9,602 [Add to Longdo]
普查[pǔ chá, ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, ] census; general survey; general investigation; reconnaissance survey #9,874 [Add to Longdo]
人口普查[rén kǒu pǔ chá, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, ] census #30,998 [Add to Longdo]
人口调查[rén kǒu diào chá, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] census [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volkszählung { f } | Volkszählungen { pl }census | censuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国勢調査[こくせいちょうさ, kokuseichousa] (n) (national) census; (P) #2,538 [Add to Longdo]
戸籍[こせき, koseki] (n) census; family register; (P) #11,792 [Add to Longdo]
センサス[sensasu] (n) census #17,715 [Add to Longdo]
戸口調査[ここうちょうさ, kokouchousa] (n) national census; door-to-door census [Add to Longdo]
戸籍調べ[こせきしらべ, kosekishirabe] (n) census-taking; examining family registers [Add to Longdo]
市勢[しせい, shisei] (n) city conditions; municipal census [Add to Longdo]
市勢調査[しせいちょうさ, shiseichousa] (n) municipal census [Add to Longdo]
宗門改;宗門改め[しゅうもんあらため, shuumon'aratame] (n) Japanese religious census used to repress Christians (Edo period) [Add to Longdo]
人口調査[じんこうちょうさ, jinkouchousa] (n) census [Add to Longdo]
人別[にんべつ, ninbetsu] (n) census-taking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Census \Cen"sus\, n. [L. census, fr. censere. See {Censor}.]
   1. (Bot. Antiq.) A numbering of the people, and valuation of
    their estate, for the purpose of imposing taxes, etc.; --
    usually made once in five years.
    [1913 Webster]
 
   2. An official registration of the number of the people, the
    value of their estates, and other general statistics of a
    country.
    [1913 Webster]
 
   Note: A general census of the United States was first taken
      in 1790, and one has been taken at the end of every ten
      years since.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 census
   n 1: a periodic count of the population [syn: {census}, {nose
      count}, {nosecount}]
   v 1: conduct a census; "They censused the deer in the forest"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top