ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tabulates

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tabulates-, *tabulates*, tabulate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His computer tabulates punctuation, misspellings and sentence structure to identify a set of key words, which he'll use to create a profile of our killer.เขาใช้คอมวิเคราะห์ การแบ่งวรรคตอน คำที่เขียนผิด และ โครงสร้างประโยค เพื่อระบุกลุ่มคำสำคัญ ซึ่งเขาใช้ That Night, a Forest Grew (2007)
Who I trust will not be forgotten when the spoils are tabulated.ฉันวางใจว่าพวกเราจะไม่ถูกลืม เมื่อคู่สัญญาได้ดี Underworld (2003)
They would punch that number in the material was tabulated and the machines were set.ตีตราลงบนตัวเชลย และเซ็ทเครื่อง แน่นอน ต้องมีการพิมพ์บัตรขึ้นมา The Corporation (2003)
His computer tabulates punctuation, misspellings and sentence structure to identify a set of key words, which he'll use to create a profile of our killer.เขาใช้คอมวิเคราะห์ การแบ่งวรรคตอน คำที่เขียนผิด และ โครงสร้างประโยค เพื่อระบุกลุ่มคำสำคัญ ซึ่งเขาใช้ That Night, a Forest Grew (2007)
I tabulated them against their urinalysis results.ฉันทำตารางกับผลตรวจปัสสาวะของพวกเขา Bombshells (2011)
Set cold tab fitting to 200psi.Kälte-Tabulatorwerte auf 200psi einstellen. The Abyss (1989)
Tab- - Wait, wait, wait.Tabulator... Point of No Return (1993)
Let me run a cross-tabulation analysis.Ich mache Ihnen eine Kreuztabulator-Analyse. The Alternate (1994)
There's an audition today. Any apprentice may try out if he obeys all the contest rules.Nur Freiung heut: der Lehrling wird da losgesprochen der nichts wider die Tabulatur verbrochen: Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
And only those who don't know the rules of composition can judge that!"das sagt euch nur, wer nichts weiß von der Tabulatur Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
For the guiding principles of your song here are the rules of composition.Was Euch zum Liede Richt und Schnur vernehmt nun aus der Tabulatur! Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
- I work much faster with tabs.- Ich arbeite mit Tabulatoren sehr viel schneller. Day 6: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tabulates (v) tˈæbjulɛɪts (t a1 b y u l ei t s)
tabulate (v) tˈæbjulɛɪt (t a1 b y u l ei t)
tabulated (v) tˈæbjulɛɪtɪd (t a1 b y u l ei t i d)
tabulator (n) tˈæbjulɛɪtər (t a1 b y u l ei t @ r)
tabulating (v) tˈæbjulɛɪtɪŋ (t a1 b y u l ei t i ng)
tabulation (n) tˌæbjulˈɛɪʃən (t a2 b y u l ei1 sh @ n)
tabulators (n) tˈæbjulɛɪtəz (t a1 b y u l ei t @ z)
tabulations (n) tˌæbjulˈɛɪʃənz (t a2 b y u l ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tabulate(vt) จัดทำเป็นตาราง, See also: ใส่ลงในตาราง, Syn. itemize, enlist, table
tabulate(vt) ทำให้หน้าเรียบ, See also: ทำให้แบน
tabulate(adj) เรียบ, See also: แบน, Syn. flat
tabulator(n) ผู้ทำตาราง, See also: ผู้ตีตาราง
tabulator(n) แป้นเลื่อนบนพิมพ์ดีด, See also: เครื่องพิมพ์ดีดที่มีอุปกรณ์พิมพ์ตัวอักษรลงตารางได้
tabulation(n) การทำเป็นตาราง, See also: การตั้งเป็นตาราง, Syn. census, inventory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tabulate(แทบ'ยะเลท) vt. ใส่ลงในตาราง, จัดเป็นตาราง, ทำให้หน้าเรียบ. vi. กดแป้นพิมพ์ดีดให้เลื่อน. adj. เป็นแผ่น, เป็นตาราง, เป็นชั้นบาง ๆ, See also: tabulable adj. tabulation n.
tabulationการตั้งระยะหมายถึง การตั้งระยะด้วยแป้น Tab โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) และโปรแกรมจัดพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (desktop publishing) มักจะมีเมนูให้กำหนดในเรื่องนี้ได้ เช่น ในโปรแกรม PageMaker

English-Thai: Nontri Dictionary
tabulate(vt) ทำเป็นตาราง, ทำให้ราบ, เรียง, จัดระเบียบ
tabulation(n) การทำเป็นตาราง, การจัดระเบียบ, การทำให้ราบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cross-tabulationตารางหลายตัวแปร [ ดู contingency table ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabulate๑. รวมค่า๒. จัดเป็นตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tabulateทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabulating machineเครื่องทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabulationการทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabulatorเครื่องทำตาราง, ผู้ทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data, Tabulatedข้อมูลที่ปรุงแล้ว [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาตาราง(n) tabulation, See also: table, squares (as on graph paper), square measure, Syn. ตาราง, Ant. ตา, Example: ความกว้างยาวของตาตารางนี้สามารถวัดโดยใช้ไม้บรรทัดได้, Thai Definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำเป็นตาราง[kān tham pen tārāng] (n, exp) EN: tabulation ; census ; inventory
ทำเป็นตาราง[tham pen tārāng] (v, exp) EN: tabulate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TABULATE T AE1 B Y AH0 L EY2 T
TABULATED T AE1 B Y AH0 L EY2 T IH0 D
TABULATING T AE1 B Y AH0 L EY2 T IH0 NG
TABULATION T AE2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N
TABULATURE T AE1 B Y AH0 L AH0 CH ER0
TABULATIONS T AE2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tabellarisierung { f }tabulation [Add to Longdo]
Tabelle erstellento tabulate [Add to Longdo]
Tabelliermaschine { f }tabulator [Add to Longdo]
Tabulator { m } | Tabulatoren { pl }tabulator; tab; tab stop | tabs [Add to Longdo]
Tabulator löschentab clear [Add to Longdo]
Tabulator setzentab set [Add to Longdo]
Tabulatortaste { f } [ comp. ]tab key [Add to Longdo]
ordnen | ordnend | geordnet | ordnetto tabulate | tabulating | tabulated | tabulates [Add to Longdo]
tabellarisch anordnen; tabellierento tabulate [Add to Longdo]
tabellarische Aufstellung { f }; tabellarische Anordnung { f }tabulation [Add to Longdo]
tabellarisieren | tabellarisierend | tabellarisiert | er/sie tabellarisiert | ich/er/sie tabellarisierte | er/sie hat/hatte tabellarisiertto tabulate | tabulating | tabulated | he/she tabulates | I/he/she tabulated | he/she has/had tabulated [Add to Longdo]
tabellierttabulated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロス集計[クロスしゅうけい, kurosu shuukei] (n) { comp } cross tabulation [Add to Longdo]
タブ[tabu] (n) (1) tab (character); (2) tabulation alignment; tabulation; (3) tub [Add to Longdo]
タブストップ[tabusutoppu] (n) { comp } tabulation stop; tab stop [Add to Longdo]
タブ停止位置[タブていしいち, tabu teishiichi] (n) { comp } tabulation stop [Add to Longdo]
床板珊瑚[しょうばんさんご, shoubansango] (n) tabulate coral (extinct coral of the order Tabulata) [Add to Longdo]
床板珊瑚類[しょうばんさんごるい, shoubansangorui] (n) tabulate corals (extinct corals of the order Tabulata) [Add to Longdo]
垂直タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] (n) vertical tabulation; VT [Add to Longdo]
垂直方向書式送り[すいちょくほうこうしょしきおくり, suichokuhoukoushoshikiokuri] (n) { comp } vertical tabulation; VT [Add to Longdo]
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] (n) horizontal tabulation; HT [Add to Longdo]
製表機[せいひょうき, seihyouki] (n) { comp } tabulator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロス集計[クロスしゅうけい, kurosu shuukei] cross tabulation [Add to Longdo]
タブ[たぶ, tabu] tabulation alignment, tabulation [Add to Longdo]
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop [Add to Longdo]
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
垂直タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] vertical tabulation (VT) [Add to Longdo]
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] horizontal tabulation (HT) [Add to Longdo]
製表機[せいひょうき, seihyouki] tabulator [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top