ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-rosa-

R OW1 Z AH0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rosa, *rosa*
Possible hiragana form: -ろさ-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rosa.โรซ่า Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
#We found her rosary on the ground #เราเจอสร้อยประคำของเธอบนพื้น An American Tail (1986)
Miss Rosa Palminteri.นางสาวโรซ่า พาล์มินเทอรี่ In the Mouth of Madness (1994)
well, RosaIind disguises herself as a man, and then she escapes into the forest.รอสซาลินด์ปลอมตัวเป็นผู้ชาย แล้วหนีเข้าไปในป่า Never Been Kissed (1999)
We´re RosaIind and orlando.เราคือรอสซาลินด์กับออร์แลนโด้ Never Been Kissed (1999)
This morning, I'm having coffee with Rosalie from personnel and I ask her.This morning, l'm having coffee with Rosalie from personnel... ...and l ask her. Maid in Manhattan (2002)
Rosalie from personnel called.Rosalie from personnel called. Maid in Manhattan (2002)
I probably would have said a road trip to Rosarito or Rush Week at SC meeting college boys...ฉันคงตอบว่าขับรถเล่นไปโรซาริโต้ หรือไปเหล่หนุ่มมหาวิทยาลัยซักอาทิตย์ The O.C. (2003)
A rosary is not a necklace. It's for prayers!สายประคำไม่ใช่สร้อยคอนะ มันเอาไว้ใช้สวดมนต์ภาวนา ! Love So Divine (2004)
Why aren't you wearing your rosary?ทำไมเธอไม่ใส่โรซารี่ Loving Annabelle (2006)
In Latin, sub rosa. Literal translation..ภาษาละติน ซัป โรซา ความหมายตรงตัวแปลได้ว่า... The Da Vinci Code (2006)
De Rosa! Where's Johnny?เดอ โรซ่า จอห์นนี่อยู่ไหน Alpha Dog (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rosaRosa Parks was arrested, and the black community of Montgomery was shocked and angry.
rosaI saw Rosalie O'Connor recently.
rosaOne day, a black woman, Rosa Parks, was returning home after a hard day's work.

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSA    R OW1 Z AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
rosa(adj) ที่มีสีชมพู เช่น ein rosa Hemd เสื้อเชิ้ตสีชมพู (สังเกตว่าคำคุณศัพท์ rosa ไม่ผันรูปตามคำนาม เป็นข้อยกเว้น)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rosa {n}pink [Add to Longdo]
rosa {adj}pink [Add to Longdo]
rosarot {adj}rose; pink [Add to Longdo]
Rosaflamingo {m} [ornith.]Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) [Add to Longdo]
Rosapelikan {m} [ornith.]Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) [Add to Longdo]
Rosafuß-Sturmtaucher {m} [ornith.]Pink-footed Shearwater [Add to Longdo]
Rosalöffler {m} [ornith.]Roseate Spoonbill [Add to Longdo]
Rosakakadu {m} [ornith.]Galah [Add to Longdo]
Rosa Anemonenfisch {m}; Halsband-Anemonenfisch {m} (Amphiprion perideraion) [zool.]pink skunk (anemone) clown [Add to Longdo]
Rosa Falterfisch {m} (Hemitaurichthys thompsoni) [zool.]Thompson's zoster [Add to Longdo]
Rosastreifen-Partnergrundel {f} (Amblyeleotris aurora) [zool.]pinkbar watchman goby [Add to Longdo]
Rosario (Stadt in Argentinien)Rosario (city in Argentina) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rosa
   n 1: large genus of erect or climbing prickly shrubs including
      roses [syn: {Rosa}, {genus Rosa}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 rosa
  rose

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 rosa
  rose

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 rosa
  1. pink
  2. pink

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 rosa /roːzaː/
  pink

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Rosa /roːzaː/ 
  pinko

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 rosa
  rose(rozo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top