ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

großartig

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -großartig-, *großartig*
German-Thai: Longdo Dictionary
großartig(adj adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, See also: S. klasse,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großartigkeit {f}admirability [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}gloriousness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}grandioseness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}prodigiousness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}splendidness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}stupendousness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}; Unermesslichkeit {f}immensity [Add to Longdo]
großartig {adj}magnificent [Add to Longdo]
großartig; meisterhaft {adj}superb [Add to Longdo]
großartig; toll; klasse {adj}great [Add to Longdo]
großartiggenial [Add to Longdo]
großartiggrand [Add to Longdo]
großartig; pompös; vollmundig {adj}grandiose [Add to Longdo]
großartig; pompös {adv}grandiosely [Add to Longdo]
großartig {adv}grandly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  großartig /groːsaːrtiç/
   brillant; excellent; genial; grand; grandiose; grandiosely; grandly; greatly; magnificent; splendid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top