Search result for

beads

(36 entries)
(0.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beads-, *beads*, bead
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadsลูกปัด [TU Subject Heading]
Beads, Coatedเม็ดลูกปัดเคลือบ [การแพทย์]
Beads, Scorbuticลักษณะเป็นตุ่มๆเหมือนลูกประคำ [การแพทย์]
Beads-Likeคล้ายเป็นเม็ดต่อกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like I'm gonna have to shove these love beads someplace special.สงสัยว่าฉันจะต้องฝั่งศพ ไอ้ฮิปปี้บางตัวซะแล้ว The Love Guru (2008)
Glow-in-the-dark thunder beads? These are terrific.สร้อยคอเรืองแสงยามราตรี Made of Honor (2008)
Strangely enough, the image... of my grand mom, pearl drape... and glow-in-the-dark thunder beads... wasn't part of it.พิลึกมาก ภาพยายของฉัน\ สวมสร้อยคอนั่น และเรืองแสงตอนกลางคืนได้ \ ไม่เข้าท่าเลย Made of Honor (2008)
And what I do is I let them style me hair. Like put beads into it and braid it, make me look all real sexy.เอาลูกปัดมาร้อยผมฉัน และถักเปีย ทำให้ฉันดูเซ็กซี่ อย่างวานิลา Bedtime Stories (2008)
And I'm gonna feel real crappy when you unwrap your lavender bath beads.แล้วฉันก็จะรู้สึกแย่มากๆ ตอนที่เธอแต่งดอกลาเวนเดอร์ที่เธอบูชา Mama Spent Money When She Had None (2009)
- All my beads are in there.- หยาดเหงื่อทุกเม็ดของฉันอยู่ในนั้น Balm (2009)
You gonna start weaving beads?นายจะใช้ลูกปัดเป็นเหยื่อล่องั้นเหรอ Balm (2009)
And it sorta beads up...และมันจะแยกเหงื่อออก... Darkness (2009)
Some Dutch, some Indians and some beads.มีดัทช์ มีอินเดียนแดง มีลูกปัด Sex and the City 2 (2010)
And those beads led to steamboats and skyscrapers... wall Street and electric lights... newspapers, Ellis Island, the Yankees...และลูกปัดเหล่านั้น นำมาสู่เรือกลไฟ ตึกระฟ้า วอลสตรีท แสงสีนีออน หนังสือพิมพ์ เกาะเอลลิส ทีมแยงกี้ Sex and the City 2 (2010)
I want you to feel the beads of your own sweaty, depraved stank dripping down your butt crack.ฉันอยากให้นายรู้สึกถึง ก้นเปียกๆของนายที่แนบกับเก้าอี้ Britney/Brittany (2010)
Wei Yangsheng and pure beads have been engaged day and nightเหว้ยเหยาซันกับ หลินเจื้อ ไม่ยอมออกจากห้องเลยทั้งวัน 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beadsBeads of sweat stood on his forehead.
beadsThe hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.
beadsThere were beads of sweat on his forehead.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet   FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEADS    B IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beads    (n) (b ii1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads [Add to Longdo]
ビーズ[, bi-zu] (n) beads; (P) [Add to Longdo]
玉の汗[たまのあせ, tamanoase] (exp,n) beads of sweat [Add to Longdo]
糸を通す[いとをとおす, itowotoosu] (exp,v5s) to thread (e.g. a needle, beads, etc.) [Add to Longdo]
珠暖簾[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads [Add to Longdo]
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P) [Add to Longdo]
数珠一連[じゅずいちれん, juzuichiren] (n) a rosary; a string of beads [Add to Longdo]
南京玉[なんきんだま, nankindama] (n) glass beads [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汗珠[hàn zhū, ㄏㄢˋ ㄓㄨ, ] beads of sweat, #28,929 [Add to Longdo]
汗珠子[hàn zhū zi, ㄏㄢˋ ㄓㄨ ㄗ˙, ] beads of sweat, #121,566 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  beads
      n 1: several beads threaded together on a string [syn: {beads},
           {string of beads}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top