Search result for

ประคำ

(31 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประคำ-, *ประคำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคำ[N] rosary, See also: string of beads, Syn. ลูกประคำ, Example: บาทหลวงนับลูกประคำในเวลาสวดมนต์, Count unit: เม็ด, Thai definition: ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในเวลาบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง, เรียกเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ประคำร้อย[N] abscesses around the neck, Syn. ฝีประคำร้อย, Example: เขาเป็นฝีประคำร้อยที่คอน่าเกลียดมาก, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อฝีชนิดหนึ่งเกิดขึ้นบริเวณลำคอ เป็นเม็ดเรียงกันรอบคอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประคำน. ลูกกลม ๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในเวลาบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง, เรียกเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
ประคำดีควายน. ชื่อไม้ต้น ๒ ชนิดในสกุล Sapindus วงศ์ Sapindaceae คือ ชนิด S. trifoliatusL. ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๔-๖ ใบ และชนิด S. rarak DC. มีใบย่อย ๑๔-๓๐ ใบ ทั้ง ๒ ชนิดผลกลมขนาดผลพุทรา ใช้ทำยาได้ ใช้ซักผ้าไหมหรือล้างเครื่องเพชรแทนสบู่ได้, มะคำดีควาย หรือ มะซัก ก็เรียก.
ประคำร้อยน. ชื่อฝีชนิดหนึ่งเกิดขึ้นบริเวณลำคอ เป็นเม็ดเรียงกันรอบคอ.
ประคำไก่น. ชื่อไม้ต้นชนิด Drypetes roxburghii (Wall.) ในวงศ์ Euphorbiaceae ลำต้นและกิ่งก้านสีขาวนวล ใบหนาเป็นมัน ผลกลมรีสีขาวอมเทา ใช้ทำยาได้, มะคำไก่ ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's got a rosary in his hand.เค้ากำลูกประคำไว้ในมือ Devil (2010)
Actually, some research indicates that by not overthinking, the less intelligent handle emotions better.รู้ไหม สำหรับ "พวกที่นับลูกประคำ" คุณนายคูเปอร์ เราเรียกว่า "คาทอลิค" ไม่ได้เรียก "พวกที่นับลูกประคำ" โอ พระเจ้า น่าแปลก ที่พวกเธอในคาลิฟอเนียร์ The Rhinitis Revelation (2011)
I hereby grant you your holy robe and ritual items.ขอจะมอบจีวรและประคำให้กับเจ้า Journey to the West (2013)
Use your rosary, each bead is His Name.ใช้สายลูกประคำซะสิ ลูกประคำแต่ละเม็ดคือพระนามของพระองค์ The Name Game (2013)
Or will you use your rosary like you did with Shelley?หรือจะใช้สร้อยประคำ เหมือนที่เคยทำกับแซลลี่ The Name Game (2013)
#We found her rosary on the ground #เราเจอสร้อยประคำของเธอบนพื้น An American Tail (1986)
A rosary is not a necklace. It's for prayers!สายประคำไม่ใช่สร้อยคอนะ มันเอาไว้ใช้สวดมนต์ภาวนา ! Love So Divine (2004)
I couldn't find some beads.ฉันหาลูกประคำบางส่วนไม่เจอน่ะ Love So Divine (2004)
The Buddhist prayer beads.ประคำสวดมนต์ของชาวพุทธ Loving Annabelle (2006)
Buddhist prayer beads are-ประคำสวดมนต์ของชาวพุทธเป็น Loving Annabelle (2006)
You will wear this and add another one just like it for every day that you continue to wear those beads.เธอจะต้องใส่อันนี้ไว้ และเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทุกวัน ที่เธอยังใส่ประคำอันนั้นอยู่ Loving Annabelle (2006)
Thanks for taking off the beads.ขอบใจที่ถอดประคำออกนะ Loving Annabelle (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet   FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]
ประคำดีควาย[n.] (prakhamdīkhwāi) EN: soapberry tree   
ประคำร้อย[n.] (prakhamrøi) EN: abscesses around the neck   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
chaplet(แชพ'ลิท) n. มาลัยบนศรีษะ,สายลูกประคำ,พวกลูกประคำ -chapleted adj.
moniliform(โมนิล'ละฟอร์ม) adj. ซึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกประคำ
paternostern. สายลูกประคำ.
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary
rosary(โร'ซารี) n. การชักลูกประคำ,สายลูกประคำดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
chaplet(n) พวงมาลัย,สายลูกประคำ
necklace(n) สร้อยคอ,ลูกประคำ
rosary(n) สายลูกประคำ,การภาวนา,การอธิษฐาน,การสวดมนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top