ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prosaical

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosaical-, *prosaical*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prosaical มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prosaical*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosaical(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosaically    (a) prˈəzˈɛɪɪkliː (p r @1 z ei1 i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prosaisch {adv}prosaically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosaic \Pro*sa"ic\, Prosaical \Pro*sa"ic*al\, a. [L. prosaius,
   from prosa prose: cf. F,. prosa["i]que. See {Prose}.]
   1. Of or pertaining to prose; resembling prose; in the form
    of prose; unpoetical; writing or using prose; as, a
    prosaic composition. --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Dull; uninteresting; commonplace; unimaginative; prosy;
    as, a prosaic person. --Ed. Rev.
    [1913 Webster] -- {Pro*sa"ic*al*ly}, adv. --
    {Pro*sa"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top