ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosaries

R OW1 Z ER0 IY0 Z   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosaries-, *rosaries*, rosarie , rosary
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rosaries มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rosaries*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leprosarium; leprosaryนิคมโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosary; leprosariumนิคมโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I probably would have said a road trip to Rosarito or Rush Week at SC meeting college boys...ฉันคงตอบว่าขับรถเล่นไปโรซาริโต้ หรือไปเหล่หนุ่มมหาวิทยาลัยซักอาทิตย์ The O.C. (2003)
Rosaria, who was it?โรซาเลีย ใครทำ? The Rite (2011)
Rosaria?โรซาเรีย The Rite (2011)
Rosaria.โรซาเรีย The Rite (2011)
Rosaria.โรซาเรีย The Rite (2011)
Rosaria.โรซาเลีย The Rite (2011)
Rosaria just tried to drown herself.โรซาเลีย พยายามจะฆ่าตัวตาย The Rite (2011)
Are you a liar, Rosaria?คนโกหกเหรอ? โรซาเลีย The Rite (2011)
Hold on. Hold on, Rosaria.ใจเย็นๆ ไม่ต้องตกใจ โรซาเลีย The Rite (2011)
And Judge Marco Rosario scores it 91 to 89 to the winner by split decision Henry "Razor" Sharp!และผู้พิพากษามาร์โค โรซาริโอคะแนนมัน ... 91-89 ... กับผู้ชนะโดยการตัดสินใจแยก ... Grudge Match (2013)
I'm 25. Name's Rosario Cruz.ฉันอายุ 25 ชื่อโรซาริโอ้ ครูซ I Do (2013)
You know, I have to say, Rosario, you are killing it in that dress.รู้มั้ย โรซาริโอ้ ฉันคงต้อง พูดว่า เธอน่ะดูสวยบาดตา ในเดรสตัวนั้น I Do (2013)
Hey. Rosaria.เฮ้ RosariBad Ass 2: Bad Asses (2014)
I had some of Rosaria's leftovers this morning... and I've been pissin' out my ass ever since.ฉันมีบางส่วนของ Rosaria ของ เหลือเช้านี้ ... และฉันได้รับ pissin ' ออกตูดของฉันนับตั้งแต่ Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
Rosaria!Rosaria! Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
An even trade. Rosaria for your son.การค้าได้ Rosaria สำหรับลูกชายของคุณ Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
In Baja California there's a town called Rosarito.ในบาจากาลิฟอร์เนีย มีเมืองหนึ่งชื่อว่าโรซาริโต้ Ouroboros (2016)
"Within minutes after the shooting, Rosario Salas, 17, was captured..."Minuten nach der Schießerei wurde Rosario Salas, 17..." Teacher's Pet (1958)
Rosaria, dear Rosaria!Rosaria, liebe Rosaria! Rocco and His Brothers (1960)
This is Rosaria, everybody.Das ist Rosaria. Rocco and His Brothers (1960)
Listen, Rosaria, I thought you'd come for their engagement.Rosaria, ich dachte, ihr wärt wegen der Verlobung hier. Rocco and His Brothers (1960)
Listen, Rosaria. I'll be frank with you.Hör mal, Rosaria, wir sollten offen reden! Rocco and His Brothers (1960)
- I'm Rosaria Parondi.- Ich bin Rosaria Parondi. Rocco and His Brothers (1960)
By all the saints, if you don't come back with money, you're no longer the sons of Rosaria Parondi!Im Namen der Heiligen Rocco und Donato, kehrt mit Taschen voller Geld zurück, sonst seid ihr nicht Rosaria Parondis Söhne! Rocco and His Brothers (1960)
"A big hug from your loving Mother".Es drückt dich deine Mutter Rosaria. Rocco and His Brothers (1960)
What are you doing?Rosaria. A Bullet for the General (1967)
Oh, God!Oh Gott, Rosaria, mir ist schlecht. A Bullet for the General (1967)
I truly feel ill. - Rafael, come quickly!Ich bin krank, Rosaria. A Bullet for the General (1967)
We ask, and your husband, just so he doesn't have to give us anything, calls the green hats... the Rurales, our murderers.Er hat die Soldaten gerufen, die haben uns fast alle umgebracht. (Rosaria) Das ist nicht wahr, er hat sie nicht gerufen. (Raimundo) Sie kennen die Wahrheit nicht. A Bullet for the General (1967)
My husband has always been against bloodshed.(Rosaria) Mein Mann ist gegen Blutvergießen gewesen. A Bullet for the General (1967)
Let's not talk about the past.(Rosario) Vergessen wir das. A Bullet for the General (1967)
Forget it, Rosario. There's no use in talking.Lass nur, Rosaria, es ist alles leeres Gerede. A Bullet for the General (1967)
Rosaria...Rosaria... Shango (1970)
Look at the state of Sister Rosario.Schaut euch den Zustand von Schwester Rosario an. Le scomunicate di San Valentino (1974)
I've always tried to help you, poor Rosario.Ich habe immer versucht Euch zu helfen, Schwester Rosario. Le scomunicate di San Valentino (1974)
Sister Rosario is ill.Schwester Rosario ist krank. Le scomunicate di San Valentino (1974)
See how she takes Rosario's body.Schau, wie sie sich Rosarios Körper nimmt. Le scomunicate di San Valentino (1974)
To you, Rosario Asunciòn de Molinas, new abbess of Saint Valentine, God entrusts the heavy burden of restoring sanctity and devotion to the convent we have reconsecrated.Und dir, Rosario Asuncion de Molinas, neue Äbtissin von San Valentino... vertraut Gott die schwere Last an, die Heiligkeit und Frömmigkeit wieder- herzustellen in dem entweihten Kloster. Le scomunicate di San Valentino (1974)
Ladies and gentlemen, Rosy and Rosario and give them thanks.Meine Damen und Herren, Rosy und Rosario bedanken sich. Incorrigible (1975)
Rosario, the French woman, has a lot of experience.Die Französin, Rosaria, ist eine Frau mit sehr viel Erfahrung. The Kingdom of Naples (1978)
What about Rosaria? Is she still "nice" to you?Sag mal, Rosaria... ist sie noch immer "nett" zu dir? The Kingdom of Naples (1978)
Rosaria has grown old.Rosaria ist alt geworden. The Kingdom of Naples (1978)
Rosaria.Rosaria! Rosaria! The Skin (1981)
Think faster!1445, Rosario Drive. Back in the World (1985)
We will avenge the deaths of the South African ambassador of Foreign Minister Mauricio Borgenovo of Roberto Cuoma of Colonel Rosario, of Gutierrez and Molina and of the Mayor of El Paraiso.Wir rächen den Tod des südafrikanischen Botschafters des Außenministers Mauricio Borgenovo von Roberto Cuoma von Colonel Rosario, von Gutierrez und Molina und des Bürgermeisters von El Paraiso. Salvador (1986)
Thank you, Rosarita.Danke, Rosarita. Death Warrant (1990)
Tropicana orange juice, Rosarita Mexican Food,Tropicana-Orangensaft, mexikanisches Essen von "Rosarita", A Civil Action (1998)
What happened to him?Rosario, was ist mit ihm passiert? Interceptor Force (1999)
LARA: Reminds me of Rosarito Beach.(Lara) Das erinnert mich an Rosarito Beach. Minority Report (2002)
I've reserved a table for lunch at Rosario's.Ich habe uns einen Tisch bei Rosarios bestellt. So Close (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSARIA    R OW0 Z AA1 R IY0 AH0
ROSARIO    R OW0 Z AA1 R IY0 OW0
ROSARIES    R OW1 Z ER0 IY0 Z
ROSARIA'S    R OW0 Z AA1 R IY0 AH0 Z
DELROSARIO    D EH0 L R OW0 S AA1 R IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rosario    (n) rˈəzˈaːrɪəʴə (r @1 z aa1 r i@ @)
rosaries    (n) rˈouzərɪz (r ou1 z @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rosenkranz {m} | Rosenkränze {pl}rosary | rosaries [Add to Longdo]
Siechenhaus {n}; Leprosenhaus {n}leprosarium [Add to Longdo]
Rosario (Stadt in Argentinien)Rosario (city in Argentina) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rosary \Ro"sa*ry\, n.; pl. {Rosaries}. [LL. rosarium a string of
   beads, L. rosarium a place planted with roses, rosa a rose:
   cf. F. rosaire. See {Rose}.]
   1. A bed of roses, or place where roses grow. "Thick rosaries
    of scented thorn." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. (R.C.Ch.) A series of prayers (see Note below) arranged to
    be recited in order, on beads; also, a string of beads by
    which the prayers are counted.
    [1913 Webster]
 
       His idolized book, and the whole rosary of his
       prayers.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: A rosary consists of fifteen decades. Each decade
      contains ten Ave Marias marked by small beads, preceded
      by a Paternoster, marked by a larger bead, and
      concluded by a Gloria Patri. Five decades make a
      chaplet, a third part of the rosary. --Bp. Fitzpatrick.
      [1913 Webster]
 
   3. A chapelet; a garland; a series or collection, as of
    beautiful thoughts or of literary selections.
    [1913 Webster]
 
       Every day propound to yourself a rosary or chaplet
       of good works to present to God at night. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. A coin bearing the figure of a rose, fraudulently
    circulated in Ireland in the 13th century for a penny.
    [1913 Webster]
 
   {Rosary shell} (Zool.), any marine gastropod shell of the
    genus {Monodonta}. They are top-shaped, bright-colored and
    pearly.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top