ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosario

R OW0 Z AA1 R IY0 OW0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosario-, *rosario*
Possible hiragana form: ろさりお
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Judge Marco Rosario scores it 91 to 89 to the winner by split decision Henry "Razor" Sharp!และผู้พิพากษามาร์โค โรซาริโอคะแนนมัน ... 91-89 ... กับผู้ชนะโดยการตัดสินใจแยก ... Grudge Match (2013)
I'm 25. Name's Rosario Cruz.ฉันอายุ 25 ชื่อโรซาริโอ้ ครูซ I Do (2013)
You know, I have to say, Rosario, you are killing it in that dress.รู้มั้ย โรซาริโอ้ ฉันคงต้อง พูดว่า เธอน่ะดูสวยบาดตา ในเดรสตัวนั้น I Do (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSARIO    R OW0 Z AA1 R IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rosario    (n) rˈəzˈaːrɪəʴə (r @1 z aa1 r i@ @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rosario (Stadt in Argentinien)Rosario (city in Argentina) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Rosario
      n 1: a port city on the Parana River in eastern central
           Argentina

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top