ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-imitation-

IH2 M AH0 T EY1 SH AH0 N   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: imitation, *imitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imitation[N] การเลียนแบบ, See also: การจำลอง, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ, Syn. duplication, emulation, simulation
imitation[N] ของเลียนแบบ, See also: ของปลอม, Syn. copy, fake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imitation(อิมมิเท'เชิน) n. การเลียนแบบ,การลอกแบบ,ของเลียนแบบ,ของเทียม,ของปลอม, Syn. duplicate,replica

English-Thai: Nontri Dictionary
imitation(n) การเลียนแบบ,การปลอมแปลง,การเอาอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imitationการลอกแบบ, การเอาอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imitationการเลียนแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
imitationการเลียนแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imitationการเลียนแบบ [TU Subject Heading]
Imitationการปลอมวิธีเลียนแบบ, การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, เลียนแบบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kind of a canvas or imitation leather.มักจะเป็นผ้าใบหรือหนังเทียม Rules Don't Apply (2016)
This was but a poor imitation of your own bravery on the field of battle.นี่เป็นแบบจำลองที่เลวยิ่ง ของความกล้าหาญใน สนามรบของท่าน The Lion and the Rose (2014)
"The Imitation Game."The Imitation Game" เกมเลียนแบบ The Imitation Game (2014)
Your Jude imitation is spot-on.คุณเลียนแบบจู๊ดได้เป๊ะๆเลยนะ The Coat Hanger (2012)
Imitation might be the sincerest form of flattery.การเลียนแบบคือรูปแบบที่จริงใจที่สุดของการประจบสอพลอ The Fasting and the Furious (2011)
You're bound to run into imitations when dealing in art.เมื่อค้าขายภาพวาดสักวันก็ต้องเจอของเลียนแบบ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
And although imitation is, of course, the highest form of flattery, his imitations are not very good.และถึงแม้การเลียนแบบอย่างสูงนี่ แน่นอน เหมือนมาจากการประจบสอพลอ การเลียนแบบของเขามันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะ Letters to Juliet (2010)
It's imitation crab.มันเป็นปูอัด Do It, Monkey (2009)
It's a cheap imitation of my workนั่นเป็นของเลียนแบบถูก ๆ จากงานผม Art Imitates Life (2008)
They say imitation is the sincerest form of flattery.พวกเขาสรรเสิญยกยอ นายอย่างจริงใจ Saw V (2008)
Doing an imitation of a famous comedianที่เลียนแบบ ดาราตลกชื่อดัง The Ten (2007)
Doing an imitation of a famous comedianเลียนแบบดาราที่มีชื่อเสียง The Ten (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imitationBeware of imitations.
imitationCompare this genuine jewel with that imitation.
imitationHe compared the imitation with the original.
imitationI don't care for imitation.
imitationIt is merely an imitation pearl.
imitationIt's incredible that you could write such a well-designed program after just picking up programming by imitation.
imitationOn examination the jewel proved to be an imitation.
imitationWhat is the difference between imitation and real diamonds?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเอาอย่าง[N] imitation, See also: assimilation, Syn. การเลียนแบบ, การลอกแบบ, การลอกเลียน, การทำตาม, Example: การแต่งตัวของเขาแสดงออกถึงการเอาอย่างฝรั่ง
การทำตาม[N] imitation, See also: emulation, copy, mimic, following the example, Syn. การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, Ant. การนำ, Example: การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่

CMU English Pronouncing Dictionary
IMITATION    IH2 M AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imitation    (n) ˌɪmɪtˈɛɪʃən (i2 m i t ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälschung {f}; Nachahmung {f} | schlechte Nachahmungimitation | pale imitation [Add to Longdo]
Kunstleder {n}imitation leather; leatherette [Add to Longdo]
Nachahmung {f} | Nachahmungen {pl}imitation | imitations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imitation \Im"i*ta"tion\, n. [L. imitatio: cf. F. imitation.]
   1. The act of imitating.
    [1913 Webster]
 
       Poesy is an art of imitation, . . . that is to say,
       a representing, counterfeiting, or figuring forth.
                          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is made or produced as a copy; that which is
    made to resemble something else, whether for laudable or
    for fraudulent purposes; likeness; resemblance.
    [1913 Webster]
 
       Both these arts are not only true imitations of
       nature, but of the best nature.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) One of the principal means of securing unity and
    consistency in polyphonic composition; the repetition of
    essentially the same melodic theme, phrase, or motive, on
    different degrees of pitch, by one or more of the other
    parts of voises. Cf. {Canon}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biol.) The act of condition of imitating another species
    of animal, or a plant, or unanimate object. See {Imitate},
    v. t., 3.
    [1913 Webster]
 
   Note: Imitation is often used adjectively to characterize
      things which have a deceptive appearance, simulating
      the qualities of a superior article; -- opposed to
      {real} or {genuine}; as, imitation lace; imitation
      bronze; imitation modesty, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imitation
   adj 1: not genuine or real; being an imitation of the genuine
       article; "it isn't fake anything; it's real synthetic
       fur"; "faux pearls"; "false teeth"; "decorated with
       imitation palm leaves"; "a purse of simulated alligator
       hide" [syn: {fake}, {false}, {faux}, {imitation},
       {simulated}]
   n 1: the doctrine that representations of nature or human
      behavior should be accurate imitations [ant: {formalism}]
   2: something copied or derived from an original
   3: copying (or trying to copy) the actions of someone else
   4: a representation of a person that is exaggerated for comic
     effect [syn: {caricature}, {imitation}, {impersonation}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 imitation
  1. imitation
  2. imitation
  3. imitation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top