หรือคุณหมายถึง fül?
Search result for

-fuel-

(49 entries)
(0.0677 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fuel,-fuel-, *fuel*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuel    [N] เชื้อเพลิง, See also: เชื้อไฟ, Syn. coal, gas, oil
fuel    [N] ตัวกระตุ้น, See also: เชื้อ
fuel    [VI] เติมน้ำมันเชื้อเพลิง
fuel    [VT] กระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fuelเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuelเชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuelเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuelเชื้อเพลิง [การแพทย์]
fuelเชื้อเพลิง, สารที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วให้พลังงานความร้อนสูง เช่น ถ่านหิน น้ำมัน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fuelLet's find a gas station; we've run out of fuel.
fuelGasoline is used for fuel.
fuelLet's find a gas station; we've run out of fuel.
fuelWhat is the fuel mileage of this car?
fuelPollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.
fuelFossil fuels are abundant in that vast continent.
fuelThe vast continent is abundant in fossil fuels.
fuelThe car consumes a lot of fuel.
fuelThe continent is abundant in fossil fuels.
fuelFossil fuel prices shot through the roof.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuel(ฟิว'เอิล) {fuel (l) ed,fuel (l) ing,fuels} n. เชื้อเพลิง,สิ่งที่บำรุงเลี้ยง. vt. ใส่หรือให้เชื้อเพลิง. vi. ได้เชื้อเพลิง., See also: fueler,fueller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fuel(n) เชื้อเพลิง,ฟืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื้อเพลิง [N] fuel, Example: แกลบที่นำมาอัดเป็นแผ่น นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดี, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ติดไฟหรือเกิดการเผาไหม้

CMU English Pronouncing Dictionary
FUEL    F Y UW1 AH0 L
FUEL    F Y UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuel    (v) (f y uu1 @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heizöl {n}fuel oil; heating oil [Add to Longdo]
Öltank {n}fuel tank; oil tank [Add to Longdo]
Treibgas {n}fuel gas [Add to Longdo]
Brennstab {m}fuel rod [Add to Longdo]
Benzinprobe {f}fuel control [Add to Longdo]
Benzinpumpe {f}fuel pump [Add to Longdo]
Kraftstoffpumpe {f}fuel pump [Add to Longdo]
Benzinverbrauch {m}fuel consumption [Add to Longdo]
Brennstoffbedarf {m}fuel requirement [Add to Longdo]
Brennstofffilter {m}fuel filter [Add to Longdo]
Feuerungstechnik {f}fuel technology [Add to Longdo]
Brennstoffzuführung {f}fuel feed; fuel supply [Add to Longdo]
Brennstoffbelastung {f}fuel loading [Add to Longdo]
Brennstoffknappheit {f}fuel shortage [Add to Longdo]
Kraftstoffverbrauch {m}fuel consumption [Add to Longdo]
Benzinuhr {f}; Tankuhr {f}fuel consumption gauge; fuel gauge; petrol gauge [Add to Longdo]
Kraftstofffilter {m} [auto]fuel filter [Add to Longdo]
Kraftstoffeinspritzdüse {f}fuel injection pump [Add to Longdo]
Einspritzleitung {f} [auto]fuel injector rail [Add to Longdo]
Kraftstoffeinspritzung {f} [auto]fuel injection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燃料[rán liào, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] fuel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuel \Fu"el\, n. [OF. fouail, fuail, or fouaille, fuaille, LL.
   focalium, focale, fr. L. focus hearth, fireplace, in LL.,
   fire. See {Focus}.] [Formerly written also {fewel.}]
   1. Any matter used to produce heat by burning; that which
    feeds fire; combustible matter used for fires, as wood,
    coal, peat, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that serves to feed or increase passion or
    excitement.
    [1913 Webster]
 
   {Artificial fuel}, fuel consisting of small particles, as
    coal dust, sawdust, etc., consolidated into lumps or
    blocks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuel \Fu"el\, v. t.
   1. To feed with fuel. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Never, alas I the dreadful name,
       That fuels the infernal flame.    --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   2. To store or furnish with fuel or firing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Well watered and well fueled.     --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fuel
   n 1: a substance that can be consumed to produce energy; "more
      fuel is needed during the winter months"; "they developed
      alternative fuels for aircraft"
   v 1: provide with a combustible substance that provides energy;
      "fuel aircraft, ships, and cars"
   2: provide with fuel; "Oil fires the furnace" [syn: {fuel},
     {fire}]
   3: take in fuel, as of a ship; "The tanker fueled in Bahrain"
   4: stimulate; "fuel the debate on creationism"

Are you satisfied with the result?

Go to Top