Search result for

น้ำมันเตา

(7 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำมันเตา-, *น้ำมันเตา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำมันเตา    [N] fuel oil, See also: bunker oil, furnace oil, stove oil, Example: ปัจจุบันนี้โรงไฟฟ้าในไทยก็เริ่มหันมาใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแล้ว, Count unit: ลิตร, Thai definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ใช้พ่นเข้าไปจุดเผาในเตาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อน้ำเครื่องจักร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำมันเตาน. นํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ใช้พ่นเข้าไปจุดเผาในเตาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อนํ้าเครื่องจักร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuel Oilน้ำมันเตา
เป็นน้ำมันส่วนก้นหอกลั่น เป็นน้ำมันหนักและมีจุดเดือดสูง ใช้ประโยชน์มากในงานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง และการผลิตกระแสไฟฟ้า [ปิโตรเลี่ยม]
Coal-tarน้ำมันเตา [TU Subject Heading]
fuel oilน้ำมันเตา, ของเหลวที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนของปิโตรเลียม  แต่ละโมเลกุลมีคาร์บอน 15 - 17 อะตอม มีจุดเดือด 250 - 350oC  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmman tao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunker oil    [N] น้ำมันเตา

Are you satisfied with the result?

Go to Top