Search result for

น้ำมันเชื้อเพลิง

(18 entries)
(0.1182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำมันเชื้อเพลิง-, *น้ำมันเชื้อเพลิง*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
low-lead fuelน้ำมันเชื้อเพลิงตะกั่วต่ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
low-lead fuelน้ำมันเชื้อเพลิงตะกั่วต่ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petroleum as fuelน้ำมันเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ หรือสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา [พลังงาน]
Fuel Oilsน้ำมันเชื้อเพลิง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันเชื้อเพลิง[n. exp.] (nāmman cheūaphloēng) EN: fuel oil   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gasoline (n ) น้ำมันเชื้อเพลิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gasoline    [N] น้ำมันเบนซิน, See also: น้ำมันเชื้อเพลิง, Syn. petrol, motor fuel
naphtha    [N] น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งซึ่งติดไฟได้ง่ายมาก
super    [N] น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอ็อกเทนสูง, See also: ก๊าซโซลีนอ็อกเทนสูง, Syn. high-octane gasoline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gasolene(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
gasoline(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
high-octaneadj. เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่า octane number สูง
juice(จูสฺ) n. น้ำผลไม้,น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์,ของเหลวของร่างกาย,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,หัวกะทิ,น้ำหัว,น้ำสกัด,ไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า,น้ำมันเชื้อเพลิง. vt.,สกัดน้ำจาก. -Phr. (juice up เติมพลัง,กระตุ้น), Syn. liquid,fluid,serum
kerosene(เคอ'โรซีน) n. น้ำมันก๊าด,น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
propellant(ไพรเลพ'เลินทฺ) n. ตัวขับเคลื่อน,ตัวผลักดัน,วัตถุระเบิดที่ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธหรือลูกกระสุน,น้ำมันเชื้อเพลิงทีใช้ขับเคลื่อนจรวด

English-Thai: Nontri Dictionary
FUEL fuel oil(n) น้ำมันเชื้อเพลิง
juice(n) น้ำผลไม้,ยางไม้,น้ำมันเชื้อเพลิง,ส่วนสำคัญ

Are you satisfied with the result?

Go to Top