Search result for

-fable-

(28 entries)
(3.7881 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fable, *fable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fable[N] นิทาน, See also: เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก, Syn. traditional short story
fable[VT] เล่านิทาน, See also: เล่าเรื่องโกหก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
fable(vi,vt) เล่านิทาน,เล่านิยาย,พูดโกหก,พูดเท็จ,ปั้นน้ำเป็นตัว,แต่งเรื่องขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fableนิทานคติธรรม
นิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง

อีสปเป็นชายผิวสีชาวแอฟริกาที่มีชีวิตอยู่ในนครรัฐกรีกและต้องการทำมาหากิน โดยการขายตัวเป็นทาส แต่โชคร้ายที่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่พิจารณา คนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหลัก แต่พระเจ้ากลับประทานมันสมองอันเลอเลิศให้แก่อีสปเป็นการตอบแทน เขาจึงหันมาใช้สติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพแทนการใช้กำลัง สุดท้ายแล้วอีสปก็สามารถเอาชนะใจคนกรีกได้ ด้วยการเล่าเรื่องธรรมดาๆ แต่สอดแทรกด้วยปรัชญา แง่คิด และคติสอนใจต่างๆ ซึ่งเมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังนำคติสอนใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของ ตัวเองได้ด้วย

ลักษณะเด่นอีกอย่งหนึ่งของเรื่องราวจากอีสปก็คือ เขาจะใช้ตัวละครที่เป็นสิงสาราสัตว์ทั่วไป เช่น หมาป่ากับลูกแกะ, สุนัขกับเงา, ราชสีห์กับหนู หรือ สุนัขจิ้งจอกกับกา เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Several fables speak of ancient swords...ตำนานหลายเรื่องกล่าวไว้ว่า มีดาบโบราณ Excalibur (2008)
The swords the fables speak could destroy anything, alive or dead.ตำนานกล่าวไว้ว่า ดาบนี้สามารถฆ่าได้ทุกสิ่ง ทั้งที่เป็น หรือว่าตายไปแล้ว Excalibur (2008)
Can you show me one of these fables?ท่านช่วยหาตำนานนั่นให้ข้าดูสักหน่อยได้ไหม? Excalibur (2008)
The principles of George Kennan, a personal hero of mine, like the fabled Murrow's Boys,หลักการของจอร์จ เคนแน่น ฮีโร่ส่วนตัวของผม อย่างเด็กของเมอร์โร่ว์ในตำนาน Burn After Reading (2008)
Like a fable, Night when a Milky Way goes through the other Milky Wayดั่งเรื่องเล่าขาน คืนที่ทางช้างเผือกได้เคลื่อนผ่านทางช้างเผือกอื่นๆ Episode #1.10 (2010)
It is as if you are living in a fantasy world of a fable.หากว่าคุณมีชีวิตอยู่ในโลกนิทามแฟนตาซี Episode #1.10 (2010)
If it's not it, then why the heck does my every moment with the ordinary girl, feel like a fable?ถ้าไม่,งั้น ทำไมฉันต้องเฝ้าแต่คิดถึงผู้หญิงธรรมดาๆคนนี้ทุกช่วงเวลาด้วย รู้สึกเหมือนกับเรื่องโกหก Episode #1.10 (2010)
The fabled Alamut. Even more stunning than I'd imagined.อโลเมทตามตำนาน พิศวงเกินกว่าที่ข้าคิด Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
A container holding the fabled Sands of Time.มีพลังแห่งอารยธรรมโบราณ ซึ่งบรรจุทรายแห่งกาลเวลา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Let's attempt Schleicher's fable.มาลองฟังนิทานของชไลเกอร์ Prometheus (2012)
It's only in fables that bears can be friends of mithe! ...มันเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันที่หมีนั่นจะเป็นเพื่อนกับหนูได้ Ernest & Celestine (2012)
That nice little mouse in the fables.นางฟ้าแสนดีตัว ๆ น้อยที่เป็นหนู Ernest & Celestine (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fableThe following passage is a quotation from a well-known fable.
fableThe following passage was quoted from a well-known fable.

CMU English Pronouncing Dictionary
FABLE    F EY1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fable    (n) (f ei1 b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寓言[yù yán, ㄩˋ ㄧㄢˊ, ] fable, #27,159 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fable \Fa"ble\ (f[=a]"b'l), n. [F., fr. L. fabula, fr. fari to
   speak, say. See {Ban}, and cf. {Fabulous}, {Fame}.]
   1. A Feigned story or tale, intended to instruct or amuse; a
    fictitious narration intended to enforce some useful truth
    or precept; an apologue. See the Note under {Apologue}.
    [1913 Webster]
 
       Jotham's fable of the trees is the oldest extant.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: A fable may have talking animals anthropomorphically
      cast as humans representing different character types,
      sometimes illustrating some moral principle; as,
      Aesop's Fables.
      [PJC]
 
   2. The plot, story, or connected series of events, forming
    the subject of an epic or dramatic poem.
    [1913 Webster]
 
       The moral is the first business of the poet; this
       being formed, he contrives such a design or fable as
       may be most suitable to the moral.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Any story told to excite wonder; common talk; the theme of
    talk. "Old wives' fables. " --1 Tim. iv. 7.
    [1913 Webster]
 
       We grew
       The fable of the city where we dwelt. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Fiction; untruth; falsehood.
    [1913 Webster]
 
       It would look like a fable to report that this
       gentleman gives away a great fortune by secret
       methods.               --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fable \Fa"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Fabled}; p. pr. & vb. n.
   {Fabling}.]
   To compose fables; hence, to write or speak fiction; to write
   or utter what is not true. "He Fables not." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Vain now the tales which fabling poets tell. --Prior.
   [1913 Webster]
 
      He fables, yet speaks truth.       --M. Arnold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fable \Fa"ble\, v. t.
   To feign; to invent; to devise, and speak of, as true or
   real; to tell of falsely.
   [1913 Webster]
 
      The hell thou fablest.          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fable
   n 1: a deliberately false or improbable account [syn:
      {fabrication}, {fiction}, {fable}]
   2: a short moral story (often with animal characters) [syn:
     {fable}, {parable}, {allegory}, {apologue}]
   3: a story about mythical or supernatural beings or events [syn:
     {legend}, {fable}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 fable [fabl]
   fable
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top