ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

寓言

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寓言-, *寓言*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寓言[yù yán, ㄩˋ ㄧㄢˊ, ] fable, #27,159 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寓言[ぐうげん, guugen] (n) allegory; fable [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(narrator) Himmler's dream for his elite guard had roots in the fabled past, in the culture of an older, Aryan Germany.[CN] 希姆莱对他的精英卫队的梦想植根于寓言中的 往事,以及一个更古老的,雅利安人的德国的文化 Genocide: 1941-1945 (1974)
He's an artist, and this is allegory.[CN] 他是名藝術家, 他畫的這些是寓言 Shine, Shine, My Star (1970)
In that spin, that fabulous spin that I'm in[CN] 在那光景中 我在寓言中的光景中 Pink Flamingos (1972)
Rex Reed told us that it's fabulous.[CN] Rex Reed告诉我们 它象是寓言一样难以置信 Pink Flamingos (1972)
Why don't you finish your indian tale of the little crab that saved the Brahmin.[CN] 忘了你的印度寓言吧... 什么拯救了高雅人士的小螃蟹 Night Train (1959)
Besides, three is the perfect number.[CN] 此外 三是完美的数字 在所有寓言中反复提及... Body of Love (1972)
It inspired me to see the Apocalypse not as an allegory but as an equation.[CN] 它启发我看《启示录》... ...不是作为一个寓言, 而是作为一个方程式. The Day of the Beast (1995)
And I remembered an old indian tale.[CN] 我想起了一个古老的印度寓言 Night Train (1959)
Or maybe it was an allegory, something like that.[CN] 或者也许是寓言之类的 Last Year at Marienbad (1961)
But now, are we to forgo all this progress because Mr. Brady now frightens us with a fable?[CN] 但是现在 我们难道就要放弃那些进步 就因为布拉迪先生现在拿了 一个寓言来吓唬我们吗 Inherit the Wind (1960)
Like the lost lamb in the parable, I love her all the more.[CN] 就像寓言里走失的羊羔, 我更加爱她. The Miracle Worker (1962)
"It is not a tale, it's not a fable.[CN] 这不是个童话,也不是个寓言这件事我亲眼见过,别人也亲眼目睹 "It is not a tale, it's not a fable. We'll Live Till Monday (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top