ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ineffable

IH2 N EH1 F AH0 B AH0 L   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ineffable-, *ineffable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ineffable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถพรรณนาได้, See also: ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้, Syn. inexpressible, indescribable, unutterable

English-Thai: Nontri Dictionary
ineffable(adj) สุดจะพรรณนา,เหลือที่จะกล่าว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give us the benefit of your ineffable wisdom, Fogg.งั้นชี้ช่องทางโจรเผ่นให้เราเห็นซิ Around the World in 80 Days (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
INEFFABLE    IH2 N EH1 F AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ineffable    (j) ˈɪnˈɛfəbl (i1 n e1 f @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言葉に表せない[ことばにあらわせない, kotobaniarawasenai] (adj-i) ineffable; inexpressible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ineffable \In*ef"fa*ble\, a. [L. ineffabilis: cf. F. ineffable.
   See {In-} not, and {Effable}, {Fame}.]
   Incapable of being expressed in words; unspeakable;
   unutterable; indescribable; as, the ineffable joys of heaven.
   [1913 Webster]
 
      Contentment with our lot . . . will diffuse ineffable
      contentment over the soul.        --Beattie.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ineffable
   adj 1: defying expression or description; "indefinable
       yearnings"; "indescribable beauty"; "ineffable ecstasy";
       "inexpressible anguish"; "unspeakable happiness";
       "unutterable contempt"; "a thing of untellable splendor"
       [syn: {indefinable}, {indescribable}, {ineffable},
       {unspeakable}, {untellable}, {unutterable}]
   2: too sacred to be uttered; "the ineffable name of the Deity"
     [syn: {ineffable}, {unnameable}, {unspeakable},
     {unutterable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top