ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-deprive-

D IH0 P R AY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deprive, *deprive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deprive(vt) ปลดตำแหน่ง
deprive(vt) ยึดทรัพย์, See also: ริบทรัพย์, ตัดทอน, ยึด, ถอดถอน, Syn. bereave, strip, Ant. supply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deprive(ดิไพรฟว') vt. ถอดถอน, ทำให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ, กีดกัน., See also: deprivable adj. ดูdeprive depriver n. ดูdeprive, Syn. bereave

English-Thai: Nontri Dictionary
deprive(vt) เอาออก, ตัดสิทธิ์, ถอดถอน, กีดกัน, ถอดยศ, ถอนสิทธิ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depriveAge deprived him of his sight.
depriveAn accident deprived him of sight.
depriveAnger deprived him of his reason.
depriveAstonishment deprived me of my power of speech.
depriveAstonishment deprived me of speech.
depriveA toothache deprived me of sleep.
depriveA traffic accident deprived him of the use of his left hand.
depriveCommuters were deprived of their transport by the strike.
depriveCriminals are deprived of social rights.
depriveHe deprived my little sister of all her toys.
depriveHe deprived us of our liberty.
depriveHe was deprived of his civil rights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิดรอน(v) deprive, See also: cut off, dispossess, Syn. ตัดทอน, ตัดรอน, Example: ส.ส. และวุฒิสภาชุดปัจจุบันถูกลิดรอนอำนาจจากรัฐธรรมนูญใหม่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPRIVE D IH0 P R AY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deprive (v) dˈɪprˈaɪv (d i1 p r ai1 v)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deprive \De*prive"\, v. t. [imp. & p. p. {Deprived}; p. pr. &
   vb. n. {Depriving}.] [LL. deprivare, deprivatium, to divest
   of office; L. de- + privare to bereave, deprive: cf. OF.
   depriver. See {Private}.]
   1. To take away; to put an end; to destroy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       'Tis honor to deprive dishonored life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To dispossess; to bereave; to divest; to hinder from
    possessing; to debar; to shut out from; -- with a remoter
    object, usually preceded by of.
    [1913 Webster]
 
       God hath deprived her of wisdom.   --Job xxxix.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       It was seldom that anger deprived him of power over
       himself.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To divest of office; to depose; to dispossess of dignity,
    especially ecclesiastical.
    [1913 Webster]
 
       A minister deprived for inconformity. --Bacon.
 
   Syn: To strip; despoil; rob; abridge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deprive
   v 1: take away possessions from someone; "The Nazis stripped the
      Jews of all their assets" [syn: {deprive}, {strip},
      {divest}]
   2: keep from having, keeping, or obtaining
   3: take away [syn: {deprive}, {impoverish}] [ant: {enrich}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top