ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-contraction-

K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: contraction, *contraction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contraction[N] การหดตัว, Syn. compression, condensation
contraction[N] คำย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contractionการหดตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractionการหดตัว,การบีบตัว,การหดรัดตัว,หดตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contraction (n) การหดรัดตัวของมดลูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
... isa contraction of the Anglo-Saxon word " wer" ...Is a contraction of the Anglo-Saxon word... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
If her contractions occur any closer than three minutes apart, call out for me.ถ้าเธอมีกาหดตัวถี่ขึ้นมากกว่า3นาที เรียกผม Pilot: Part 1 (2004)
the baby looks fine,but she's having some contractions.ทารกไม่เป็นไร,แต่เธอเริ่มเจ็บท้องบ้าง A Change Is Gonna Come (2007)
she's having contractions.มดลูกเธอกำลังบีบตัว A Change Is Gonna Come (2007)
HOW CLOSE ARE THE CONTRACTIONS?มดลูกบีบตัวแค่ไหนแล้ว Mother Said (2008)
(charlie EX claiming ) -l just had a contraction. -Good idea.แค่เย็บสองสามเข็มครับ Betty's Baby Bump (2008)
Her contractions been getting closer and closer together.her contraption been getting closer and closer together 2012 Doomsday (2008)
If this girl's contractions start with this condition, she could die.ถ้าเด็กสาว จะคลอดเด็กด้วย สภาพนี้ เธอจะตาย Resurrection (2008)
The contractions have started.เด็กกำลังจะคลอดแล้ว Resurrection (2008)
the bloodsucking arachnid,and "tic," the involuntary muscular contraction.ท่อที่ใช้ดูเลือดกับ กับการเกร็งของระบบกล้ามเนื้อ The Bad Fish Paradigm (2008)
Second contraction!สองเกร็ง! Gas Pills (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contractionMy contractions last about forty-five seconds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหด[N] contraction, See also: shrinkage, retractation, Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ, Thai definition: การสั้นเข้า, การย่นเข้า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กลัวจนหัวหด

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRACTION    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contraction    (n) kˈəntrˈækʃən (k @1 n t r a1 k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wehe {f}; Geburtswehe {f} | Wehen {f}; Geburtswehen {pl} | die Wehen setzten ein | die Wehen haben | in den Wehen liegencontraction | contractions; labour pains | the contractions started | to have contractions | to be in labour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contraction \Con*trac"tion\, n. [L. contractio: cf. F.
   contraction.]
   1. The act or process of contracting, shortening, or
    shrinking; the state of being contracted; as, contraction
    of the heart, of the pupil of the eye, or of a tendon; the
    contraction produced by cold.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The process of shortening an operation.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of incurring or becoming subject to, as
    liabilities, obligation, debts, etc.; the process of
    becoming subject to; as, the contraction of a disease.
    [1913 Webster]
 
   4. Something contracted or abbreviated, as a word or phrase;
    -- as, plenipo for plenipotentiary; crim. con. for
    criminal conversation, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) The shortening of a word, or of two words, by the
    omission of a letter or letters, or by reducing two or
    more vowels or syllables to one; as, ne'er for never;
    can't for can not; don't for do not; it's for it is.
    [1913 Webster]
 
   6. A marriage contract. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contraction
   n 1: (physiology) a shortening or tensing of a part or organ
      (especially of a muscle or muscle fiber) [syn:
      {contraction}, {muscular contraction}, {muscle
      contraction}]
   2: the process or result of becoming smaller or pressed
     together; "the contraction of a gas on cooling" [syn:
     {compression}, {condensation}, {contraction}]
   3: a word formed from two or more words by omitting or combining
     some sounds; "`won't' is a contraction of `will not'";
     "`o'clock' is a contraction of `of the clock'"
   4: the act of decreasing (something) in size or volume or
     quantity or scope [ant: {enlargement}, {expansion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top