ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

宫缩

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宫缩-, *宫缩*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宫缩[gōng suō, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄛ, / ] contraction of the uterus (during childbirth) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nina, your contractions are really close together... and the baby's just not handling it as well as we'd like.[CN] 尼娜, 你的宫缩 近得连在一起了. 孩子不能照我们想的那样出生. Father of the Bride Part II (1995)
Deborah's having some strange contractions...[CN] 好像产前宫缩... Deborah The Underneath (1995)
Wait for the contraction to pass.[CN] 等宫缩过去。 Romance (1999)
So just, um, just remind her now to relax between contractions, okay?[CN] 所以,恩 -- 提醒她在两次宫缩之间放松, 好吗? Father of the Bride Part II (1995)
"occur at intervals of five or six minutes.[CN] "宫缩首先间隔五六分钟一次 Friends (1971)
These contractions are really coming fast, honey.[CN] 宫缩越来越快了, 亲爱的. Father of the Bride Part II (1995)
Have the contractions already began?[CN] 宫缩已经开始了吗? The Creature (1977)
Oh! - You're having a contraction, huh?[CN] - 你有一次宫缩. Father of the Bride Part II (1995)
Breathe. Once it's over, get on the table.[CN] 呼吸,一旦宫缩完了,就躺到台子上 Romance (1999)
Contractions stopped. Help me get her out of here. Ow![CN] 宫缩停了 帮我把她弄出去吧 Bringing Out the Dead (1999)
- There isn't much choice.[CN] 啊啊,哦不,宫缩开始了! 哦不,我要生孩子了! Cash (1984)
"The final contraction which pushes the baby into the birth canal[CN] "最终将宝宝推入产道的宫缩 Friends (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top