ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

収縮

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -収縮-, *収縮*
Japanese-English: EDICT Dictionary
収縮[しゅうしゅく, shuushuku] (n,vs) deflation; contraction; shrinking; constriction; (P) [Add to Longdo]
収縮[しゅうしゅくき, shuushukuki] (n) (See 拡張期) systole [Add to Longdo]
収縮期血圧[しゅうしゅくきけつあつ, shuushukukiketsuatsu] (n) systolic blood pressure [Add to Longdo]
収縮[しゅうしゅくほう, shuushukuhou] (n) contractile vacuole [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The pupils of our eyes contract in sunlight.私たちのひとみは日のあたる所では収縮する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No shrinkage or distortion typical of heat fractures.[JA] 違うわ 典型的な 熱骨折の収縮とゆがみよ The Recluse in the Recliner (2014)
His systolic and diastolic pressures are dropping.[JA] 彼の心臓収縮と拡張期圧が下がっている・・・ The Bridge (2013)
I'm gonna take this Finochietto retractor.[JA] 収縮調整装置を使います。 Critical (2012)
Systolic was 70, but diastolic was impalpable.[JA] 収縮期血圧は、70で 拡張期には理解し難いものでした。 Critical (2012)
Pupils constricted. Bluish fingernails suggest venous stasis.[JA] 瞳孔の収縮と 青い爪は静脈うっ血だ Punk Is Dead (2015)
Oh, oh, another contraction.[JA] 別の収縮 The Puzzler in the Pit (2014)
-Yeah, vasoconstrictive agents.[JA] - そう 血管収縮剤を Now Is Good (2012)
Will... should the universe contract, should time reverse and teacups come together... a place could be made for Abigail in your world.[JA] ウィル... もし世界が収縮に転じ、 もし時間が逆行し、 Ko No Mono (2014)
all illnesses contractible from eating raw fish.[JA] 生の魚を食べるという行為は 収縮性のあらゆる病気を引き起こす 特に注意すべきは アニサキスだ Lesser Evils (2012)
Pupillary constrictions indicate he's telling the truth.[JA] 瞳孔の収縮では 彼は真実を言ってる CMND:Crash (2015)
Start compressions. Prepare to intubate. Give him a milligram of epinephrine.[JA] 心収縮 挿管準備 エビネフィリン 1mmg Ted 2 (2015)
That suggests repeatedly contractions of the triceps tendon.[JA] 上腕三頭筋腱の 収縮運動によるものね The Spark in the Park (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top