Search result for

*heterogen*

(66 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heterogen, -heterogen-
Possible hiragana form: *へてろげん*
English-Thai: Longdo Dictionary
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heterogeneous[ADJ] ซึ่งต่างชนิดกัน, See also: ซึ่งไม่เหมือนกัน, Syn. miscellaneous, various, Ant. uniform, unvaried
heterogenesis[N] การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีความแตกต่างกันในวงชีวิตของพืชและสัตว์ในระยะเจริญเติบโตและระยะสืบพันธุ์, See also: การกลายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heterogeneityn. สภาพที่มีเซลล์สืบพันธุ์ (gametes) ต่างกัน,การได้มาจากแหล่งหรือจำพวกที่ต่างกัน
heterogeneous(เฮทเทอระจี'เนียส) adj. ต่างชนิดกัน,ไม่เหมือนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน., Syn. varied

English-Thai: Nontri Dictionary
heterogeneous(adj) ไม่เหมือนกัน,ต่างกัน,ระคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
metagenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogonyวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xenograft; heterogenous graft; heterograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
diplobiontic life cycle; alternation of generations; digenesis; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplohaplontic life cycle; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
digenesis; alternation of generations; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogeneous๑. วิวิธพันธุ์๒. ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogeneousวิวิธพันธุ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
heterogenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogenous graft; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterogony; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterograft; heterogenous graft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterogeneityความต่างแบบกัน, ภาวะวิวิธพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogeneityภาวะวิวิธพรรณ, ภาวะวิวิธพันธุ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterogeneous๑. วิวิธพันธุ์๒. ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterogeneousที่ต่างแบบกัน, วิวิธพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalysis, Heterogeneousการเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ [การแพทย์]
heterogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อผสม, ปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคต่าง ๆ กัน อาจมี 2 หรือ 3 วัฎภาครวมกันอยู่ในระบบ เช่น  C(s) +O2(g) _______>CO2(g)    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heterogeneous substanceสารเนื้อผสม, สารซึ่งมีสารหลายชนิดปนกันและไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีสมบัติไม่สม่ำเสมอ  เช่น เกลือผสมน้ำตาล น้ำโคลน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Genetic Heterogenicityลักษณะยีนต่างกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most witches align themselves with the Wiccans, but witchcraft is an extremely heterogeneous subject which encompasses the dark arts like evil spells, sacrifices...แม่มดล้วนถูกจัดให้อยู่ใน ประเภทเดียวกับพวก ศาสตร์นอกรีต แต่ศาสตร์แม่มดมีลักษณะที่แตกต่าง ออกไปอย่างสิ้นเชิง ที่หมายรวมถึงเรื่องศาสตร์มืด The Witch in the Wardrobe (2010)
Even change the identity. To release one's own heart.Die Globalisierung wird entweder als traurige Homogenisierung oder fröhliche Heterogenität angesehen. Ten Minutes Older: The Cello (2002)
You come to another space and feel good. The experience of life.Aber eine Identität, die nicht wie ein Eindringling wirkt, also heterogen in der Homogenität ist. Ten Minutes Older: The Cello (2002)
Those kids will born surrounded by loving, caring people who will respect their anothernessWir holen die Kinder in eine glückliche Welt und die Gruppe akzeptiert ihre Heterogenität. Baby Shower (2011)
In a school like ours, with adolescents from such diverse backgrounds the uniform is a bold step* ablehnendes Murren * In einem Gymnasium, dessen Schülerschaft sozial so heterogen ist, ist die Uniform durchaus ein gewagtes Zeichen. * ungläubiges Gelächter * In the House (2012)
A heterogeneous work.Eine heterogene Arbeit. Parisienne (2015)
The dominant personality is responsible for the suppression of the heterogeneous elements which the conglomerate comprises.Die dominante Persönlichkeit ist verantwortlich für die Unterdrückung der heterogenen Elemente die das Konglomerat umschließt. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดพวกผิดพ้อง[ADV] heterogeneously, See also: variously, Example: เขาสูงใหญ่ผิดพวกผิดพ้องคงจะเป็นเพราะเขาชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจอยู่คนเดียว, Thai definition: อย่างที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไปจากพวกในกลุ่มเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดพวกผิดพ้อง[adv.] (phit phūak phit phøng) EN: heterogeneously ; variously   

CMU English Pronouncing Dictionary
HETEROGENEITY    HH EH2 T ER0 AH0 JH AH0 N EY1 AH0 T IY0
HETEROGENEOUS    HH EH2 T ER0 AH0 JH IY1 N Y AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heterogeneous    (j) (h e2 t @ r @ jh ii1 n i@ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
heterogen(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสมไม่เข้ากัน, See also: S. verschiedenartig, A. homogen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschiedenartigkeit {f}; Heterogenität {f}heterogeneity [Add to Longdo]
Verschiedenheit {f}; Heterogenität {f}heterogeneousness [Add to Longdo]
heterogen {adj}heterogeneous; heterogenous [Add to Longdo]
heterogen {adv}heterogeneously [Add to Longdo]
verschiedenartigheterogeneous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘテロジーニアス;ヘテロジニアス[, heteroji-niasu ; heterojiniasu] (adj-na) heterogeneous [Add to Longdo]
ヘテロジニアスコンソリデーション[, heterojiniasukonsoride-shon] (n) {comp} heterogeneous consolidation [Add to Longdo]
異機種[いきしゅ, ikishu] (n) heterogenous equipment; dissimilar equipment [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] (n) {comp} heterogeneous environment [Add to Longdo]
異質[いしつ, ishitsu] (adj-na,adj-no) different (quality, nature); heterogeneous; (P) [Add to Longdo]
異質性[いしつせい, ishitsusei] (n,adj-no) heterogeneity; heterogenecity [Add to Longdo]
異種[いしゅ, ishu] (adj-na,n,adj-no) different kind (species, variety); heterologous; heterogenous [Add to Longdo]
異種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] (n) {comp} heterogeneous computer network [Add to Longdo]
一緒くた[いっしょくた, isshokuta] (adj-na,n) medley; heterogenous mixture [Add to Longdo]
不均質[ふきんしつ, fukinshitsu] (adj-no) of uneven quality; heterogenous [Add to Longdo]
不均質性[ふきんしつせい, fukinshitsusei] (n) heterogeneity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bó, ㄅㄛˊ, / ] variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship), #16,206 [Add to Longdo]
异质[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, / ] heterogeneous, #52,060 [Add to Longdo]
驳杂[bó zá, ㄅㄛˊ ㄗㄚˊ, / ] heterogeneous, #100,880 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] variant of 駁|驳, variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship), #793,278 [Add to Longdo]
异质网路[yì zhì wǎng lù, ㄧˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] heterogeneous network [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘテロジニアス[へてろじにあす, heterojiniasu] heterogeneous [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]
異種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] heterogeneous computer network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
異質[いしつ, ishitsu] Heterogenitaet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  heterogeneous
  
  1. kısımları veya içindeki fertler birbirinden farklı, hep aynı cins olmayan (grup, toplum)
  2. ayrı cinsten, heterogen.
  
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  heterogen [heːteːroːgeːn]
     heterogenous
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top