ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heterogen

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heterogen-, *heterogen*
Possible hiragana form: へてろげん
English-Thai: Longdo Dictionary
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heterogeneous[ADJ] ซึ่งต่างชนิดกัน, See also: ซึ่งไม่เหมือนกัน, Syn. miscellaneous, various, Ant. uniform, unvaried
heterogenesis[N] การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีความแตกต่างกันในวงชีวิตของพืชและสัตว์ในระยะเจริญเติบโตและระยะสืบพันธุ์, See also: การกลายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heterogeneityn. สภาพที่มีเซลล์สืบพันธุ์ (gametes) ต่างกัน,การได้มาจากแหล่งหรือจำพวกที่ต่างกัน
heterogeneous(เฮทเทอระจี'เนียส) adj. ต่างชนิดกัน,ไม่เหมือนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน., Syn. varied

English-Thai: Nontri Dictionary
heterogeneous(adj) ไม่เหมือนกัน,ต่างกัน,ระคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heterogeneityความต่างแบบกัน, ภาวะวิวิธพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogeneityภาวะวิวิธพรรณ, ภาวะวิวิธพันธุ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterogeneous๑. วิวิธพันธุ์๒. ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogeneousวิวิธพันธุ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
heterogeneous๑. วิวิธพันธุ์๒. ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterogeneousที่ต่างแบบกัน, วิวิธพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogenous graft; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
heterogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อผสม, ปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคต่าง ๆ กัน อาจมี 2 หรือ 3 วัฎภาครวมกันอยู่ในระบบ เช่น  C(s) +O2(g) _______>CO2(g)    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heterogeneous substanceสารเนื้อผสม, สารซึ่งมีสารหลายชนิดปนกันและไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีสมบัติไม่สม่ำเสมอ  เช่น เกลือผสมน้ำตาล น้ำโคลน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดพวกผิดพ้อง[ADV] heterogeneously, See also: variously, Example: เขาสูงใหญ่ผิดพวกผิดพ้องคงจะเป็นเพราะเขาชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจอยู่คนเดียว, Thai definition: อย่างที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไปจากพวกในกลุ่มเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดพวกผิดพ้อง[adv.] (phit phūak phit phøng) EN: heterogeneously ; variously   

CMU English Pronouncing Dictionary
HETEROGENEITY    HH EH2 T ER0 AH0 JH IH0 N IY1 AH0 T IY0
HETEROGENEITY    HH EH2 T ER0 AH0 JH IH0 N EY1 AH0 T IY0
HETEROGENEOUS    HH EH2 T ER0 AH0 JH IY1 N Y AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heterogeneous    (j) hˌɛtərəʤˈiːnɪəʳs (h e2 t @ r @ jh ii1 n i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异质[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, / ] heterogeneous, #52,060 [Add to Longdo]
驳杂[bó zá, ㄅㄛˊ ㄗㄚˊ, / ] heterogeneous, #100,880 [Add to Longdo]
异质网路[yì zhì wǎng lù, ㄧˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] heterogeneous network [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
heterogen(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสมไม่เข้ากัน, See also: S. verschiedenartig, A. homogen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heterogen {adj}heterogeneous; heterogenous [Add to Longdo]
heterogen {adv}heterogeneously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘテロジーニアス;ヘテロジニアス[, heteroji-niasu ; heterojiniasu] (adj-na) heterogeneous [Add to Longdo]
ヘテロジニアスコンソリデーション[, heterojiniasukonsoride-shon] (n) {comp} heterogeneous consolidation [Add to Longdo]
異機種[いきしゅ, ikishu] (n) heterogenous equipment; dissimilar equipment [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] (n) {comp} heterogeneous environment [Add to Longdo]
異質[いしつ, ishitsu] (adj-na,adj-no) different (quality, nature); heterogeneous; (P) [Add to Longdo]
異質性[いしつせい, ishitsusei] (n,adj-no) heterogeneity; heterogenecity [Add to Longdo]
異種[いしゅ, ishu] (adj-na,n,adj-no) different kind (species, variety); heterologous; heterogenous [Add to Longdo]
異種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] (n) {comp} heterogeneous computer network [Add to Longdo]
一緒くた[いっしょくた, isshokuta] (adj-na,n) medley; heterogenous mixture [Add to Longdo]
不均質[ふきんしつ, fukinshitsu] (adj-no) of uneven quality; heterogenous [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘテロジニアス[へてろじにあす, heterojiniasu] heterogeneous [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]
異種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] heterogeneous computer network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
異質[いしつ, ishitsu] Heterogenitaet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  heterogen /heːteːroːgeːn/
   heterogenous

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top