ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homogeneous

HH OW2 M AH0 JH IY1 N IY0 AH0 S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homogeneous-, *homogeneous*, homogeneou
English-Thai: Longdo Dictionary
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homogeneous[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน, See also: ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน, Syn. similar, uniform

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homogeneousadj. ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน,เหมือนกันเท่ากัน, มีลักษณะเหมือนกัน., Syn. alike,consistent,uniform

English-Thai: Nontri Dictionary
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homogeneous๑. เอกพันธุ์๒. เป็นเนื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homogeneousเป็นแบบเดียวกัน, เอกพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneous๑. เอกพันธุ์๒. เป็นเนื้อเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneousเอกพันธุ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
homogeneous flowhomogeneous flow, การไหลแบบเนื้อเดียว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
homogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อเดียว,   ปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคเดียวกัน เช่น HCl(aq) + NaOH(aq)  ______>  NaCl(aq) + H2O(aq)   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
homogeneous substanceสารเนื้อเดียว, สารที่มีเนื้อสารและมีสมบัติเหมือนกันโดยตลอด ซึ่งอาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homogeneousConformity is an essential element of our homogeneous community.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นเนื้อเดียวกัน[ADV] homogeneously, Syn. กลมกลืน, Example: โลหะทั้งสามอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMOGENEOUS    HH OW2 M AH0 JH IY1 N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homogeneous    (j) hˌɒməʤˈiːnɪəʴs (h o2 m @ jh ii1 n i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同质[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, / ] homogeneous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホモジニアスコンソリデーション[, homojiniasukonsoride-shon] (n) {comp} homogeneous consolidation [Add to Longdo]
均質[きんしつ, kinshitsu] (adj-na,n,adj-no) homogeneous; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
斉次[せいじ, seiji] (adj-no) homogeneous [Add to Longdo]
単一民族[たんいつみんぞく, tan'itsuminzoku] (adj-no) racially homogeneous; monoracial [Add to Longdo]
単一民族国家[たんいつみんぞくこっか, tan'itsuminzokukokka] (n) ethnically homogeneous nation; racially homogeneous nation [Add to Longdo]
等質[とうしつ, toushitsu] (adj-na,n,adj-no) same nature or quality; homogeneous [Add to Longdo]
同質[どうしつ, doushitsu] (n,adj-no,adj-na) same quality; same nature; homogeneous [Add to Longdo]
同質的[どうしつてき, doushitsuteki] (adj-na) homogeneous [Add to Longdo]
同種[どうしゅ, doushu] (n,adj-no) same kind (race); homogeneousness; (P) [Add to Longdo]
同種計算機ネットワーク[どうしゅけいさんきネットワーク, doushukeisanki nettowa-ku] (n) {comp} homogeneous computer network [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同種計算機ネットワーク[どうしゅけいさんきネットワーク, doushukeisanki nettowa-ku] homogeneous computer network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homogeneous \Ho`mo*ge"ne*ous\, a. [Gr. ?; ? the same + ? race,
   kind: cf. F. homog[`e]ne. See {Same}, and {Kin}.]
   1. Of the same kind of nature; consisting of similar parts,
    or of elements of the like nature; -- opposed to
    heterogeneous; as, homogeneous particles, elements, or
    principles; homogeneous bodies.
    [1913 Webster]
 
   2. (Alg.) Possessing the same number of factors of a given
    kind; as, a homogeneous polynomial.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homogeneous
   adj 1: all of the same or similar kind or nature; "a close-knit
       homogeneous group" [syn: {homogeneous}, {homogenous}]
       [ant: {heterogeneous}, {heterogenous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top