ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*enzyme*

EH1 N Z AY2 M   
157 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enzyme, -enzyme-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enzyme[N] เอนไซม์, See also: โปรตีนที่ควบคุมปฏิกริยาทางชีวเคมีในร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apoenzyme(แอพโพเอน'ไซม) n. ส่วนประกอบโปรตีนร่วมกับ coenzyme เป็นเอ็นไซม์ที่สมบูรณ์
enzyme(เอน'ไซมฺ) n. เอนไซม์,ตัวหมัก,โปรตีนที่คัดหลั่งจากเซลล์มีฤทธิ์กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารอื่น ๆ โดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antienzymeสารต้านเอนไซม์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coenzymeโคเอนไซม์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
enzymeเอนไซม์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
enzyme activityกิจกรรมของเอนไซม์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
enzymeเอนไซม์ [มีความหมายเหมือนกับ ferment ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enzymeเอนไซม์ โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Angiotensin-converting enzyme inhibitorsสารยับยั้งแอนจิโอเท็นซิน-คอนเวิร์ตติง เอนไซม์ [TU Subject Heading]
Enzyme-linked immunosorbent assayเอนไซม์-ลิงค์ อิมมูโนซอร์เบนท์ แอสเซย์ [TU Subject Heading]
Enzymesเอนไซม์ [TU Subject Heading]
Immunoenzyme techniquesเทคนิคทางอิมมูโนเอนไซม์ [TU Subject Heading]
NAD (Coenzyme)เอนเอดี (ตัวกระตุ้นเอนไซม์) [TU Subject Heading]
Proteolytic enzymesเอนไซม์โพรทิโอลิททิค [TU Subject Heading]
Acetyl Coenzymeอะซิติลโคเอ็นไซม์, อะเซธิล-โคเอ็นไซม์ เอ [การแพทย์]
Allosteric Enzymes, Multivalentเอ็นซัยม์อัลโลสเตอริกมัลติวาเลนต์ [การแพทย์]
Apoenzymesอะโปเอ็นไซม์, อโปเอ็นไซม์, อะโปเอนไซม์, อโพเอนไซม์ [การแพทย์]
Coenzyme Aโคเอนไซม์เอ,โคเอ็นซัยม์เอ,โคเอนไซม์เอ,โคเอ็นไซม์เอ [การแพทย์]
Coenzyme Cocarboxylaseโคเอนไซม์โคคาร์บอกซีเลส [การแพทย์]
Coenzyme Qโคเอ็นไซม์-คิว [การแพทย์]
Coenzymesโคเอ็นซัยม์,โคเอนไซม์,โคเอ็นไซม์,โคเอนซัยม์,สารพวกโคเอนไซม์ [การแพทย์]
Coenzymes, Group Transferโคเอ็นไซม์พวกที่ทำหน้าที่ในการย้ายหมู่ต่างๆ [การแพทย์]
Coenzymes, Oxidation-Reductionโคเอ็นไซม์พวกที่ทำหน้าที่ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นรีดัก [การแพทย์]
Coenzymes, Oxidation-Reductionโคเอ็นไซม์พวกที่ทำหน้าที่ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นรี [การแพทย์]
Core Enzymesคอร์เอ็นไซม์ [การแพทย์]
Corrin Coenzymesคอร์รินโคเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Activationเอนไซม์,การทำให้ออกฤทธิ์,เอ็นซัยม์,การปลุกฤทธิ์ [การแพทย์]
Enzyme Activityความสามารถในการทำงานของเอ็นไซม์,การทำงานของเอนไซม์,การทำงานของเอนไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Activity Unitsหน่วยของเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Complex Systemระบบเอ็นไซม์เชิงซ้อน [การแพทย์]
Enzyme Complexesเอ็นซัยม์เชิงซ้อน [การแพทย์]
Enzyme Inductionการเหนี่ยวนำเอ็นไซม์,การเหนี่ยวนำการสังเคราะห์เอนไซม์,การเหนี่ยวนำทางเอนไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Inhibitionการยับยั้งการทำงานของเอนซัยม์ [การแพทย์]
Enzyme Inhibitorsตัวทำลายน้ำย่อย,สารยับยั้งเอนซัยม์,ตัวยับยั้งน้ำย่อย [การแพทย์]
Enzyme Mechanismกลไกของการทำงานของเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Peroxidaseเอ็นซัยม์เปอร์ออกซิเดส [การแพทย์]
Enzyme Reference Materialsวัตถุมาตรฐานอ้างอิงของเอนไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Regulationการควบคุมเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Repressionการกดดันการสร้างเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Substrate Complexสารประกอบเชิงซ้อนของเอ็นซัยม์และสับสเตรท,เอ็นไซม์สับเตรทคอมเปล็กซ์ [การแพทย์]
Enzyme Systemระบบการทำงานของเอ็นไซม์ในร่างกาย [การแพทย์]
Enzyme System, Activateกระตุ้นเอ็นซัยม์ [การแพทย์]
Enzyme System, Dissociatedระบบเอ็นซัยม์แยกกลุ่ม [การแพทย์]
Enzyme System, Immobilizedระบบเอ็นซัยม์ตรึงอยู่กับที่ [การแพทย์]
Enzyme System, Membrane Boundระบบเอ็นซัยม์เกาะผนัง [การแพทย์]
Enzyme System, Solubleระบบเอ็นซัยม์แยกกลุ่ม [การแพทย์]
Enzyme Technique, Two Stageการตรวจด้วยเอ็นซัมย์ [การแพทย์]
Enzyme Testsการทดสอบทางเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Turnoverการผันเวียนของเอนไซม์ [การแพทย์]
Enzyme, Homotropic Heterotropic Regulatoryเอ็นซัยม์ควบคุมโฮโมโทรปิคเฮเทอโรโทรปิค [การแพทย์]
Enzyme-Linked Immunosorbent Assayเอ็นซัยม์-ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนท์แอสเซย์ [การแพทย์]
Enzymesเอนไซม์,น้ำย่อย,เอ็นไซม์,สารน้ำย่อย,เอ็นซัยม์,สารทำย่อย [การแพทย์]
Enzymes, Activeเอนไซม์ที่มีฤทธิ์,เอ็นซัยม์ที่ออกฤทธิ์ได้ [การแพทย์]
Enzymes, Alkylphosphorylatedเอนไซม์แอลคิลฟอสฟอริเลต [การแพทย์]
Enzymes, Allostericเอ็นซัยม์ตัวควบคุม,เอ็นไซม์ควบคุมเมตตะโบลิสม,อัลโลสเตริคเอ็นไซม์,เอนไซม์อัลโลสเตริก,อัลโลสเตริคเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Enzymes, Brush Borderเอ็นไซม์ของบรัชบอร์เดอร์ [การแพทย์]
Enzymes, Cancerน้ำย่อยจากเนื้องอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've been given an enzyme to stop the change.คุณได้รับเอ็นไซม์เข้าไปให้หยุดการกลายร่าง Underworld (2003)
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I've finally isolated the enzyme.การแยกเอนไซม์ในขั้นสุดท้าย [Rec] (2007)
The enzyme is not only resistant but has mutated.ไม่เพียงแต่เอนไซม์จะดื้อยา มันยังแปรสภาพได้อีกด้วย [Rec] (2007)
Fine. I'll do liver enzyme tests.จากแผลช้ำที่เกิดระหว่าง กระดูกและกล้ามเนื้อ Alone (2007)
Liver enzymes can also be elevated from musculoskeletal trauma.พวกเขาอยู่ที่นั่นไม่ว่าเธอ จะมีปัญหาเรื่องการดื่มรึเปล่า พวกเขาไม่รู้ว่า Alone (2007)
...resulted in a maverick enzyme... of the kind which induces... defective biochemical reaction and causes brain damage.ส่งผลให้เอนไซม์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ชนิดที่ก่อให้เกิดการ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีข้อบกพร่อง และทำให้เกิดความเสียหายสมอง Sex Trek: Charly XXX (2007)
Many researchers are able to reverse the process through control of chemicals... which combine with the defective enzymes... and change the molecular shape of the interfering key, as it were.นักวิจัยหลายคนมีความสามารถที่จะย้อนกลับ กระบวนการผ่านการควบคุมของสารเคมี ซึ่งรวมกับเอนไซม์บกพร่อง และเปลี่ยนรูปร่างโมเลกุล ของคีย์รบกวนตามที่มันเป็น Sex Trek: Charly XXX (2007)
One area for investigation is the doctors' hypothesis... that the mind can be permanently improved... through surgery and enzyme enrichment... thereby utilizing unused portions of the brain.หนึ่งในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นสมมติฐานแพทย์ ว่าจิตใจได้ดีขึ้นอย่างถาวร ผ่านการผ่าตัด และเอนไซม์การตกแต่ง Sex Trek: Charly XXX (2007)
Getting angry releases an enzyme... tryptophan hydroxylase... which can temporarily reduce the I.Q.ความโกรธมันสร้างเอ็นไซม์ทำให้เกิด ทริปโทแฟน ไฮดรอกซีไรส์ มันจะลดไอคิวลงชั่วขณะ Shoot 'Em Up (2007)
We wait a few seconds and see if the enzymesเราจะรอเพื่อที่จะดูถ้าเอ็มไซม์ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
The enzymes held both times.เอ็มไซด์เกาะติดทั้งสองครั้ง Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Some kind of catalyst that allows the proteins from the serum to bond with the enzymes produced by each individual's adrenals.ตัวเร่งที่จะทำให้โปรตีน จากเซรุ่มไปเกาะกับเอ็นไซม์ ที่ผลิตมาจากต่อมหมวกไตของแต่ละข้าง Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
All right, his, uh, cardiac enzymes and e.K.G. Look good.เอาล่ะ เยื่อบุหัวใจกับE.K.G ยังดีอยู่ There's No 'I' in Team (2008)
The enzyme has proven to be extremely contagious.เอนไซม์ถูกพิสูจน์แล้วว่าแพร่เชื้อได้ง่ายมาก [Rec] 2 (2009)
It secretes a remarkable immune-boosting enzyme.ยังเป็นความลับอยู่ เป็นเอ็นไซม์ที่เร่งสร้าง ภูมิคุ้มกันอย่างน่าทึ่ง Snakehead (2009)
Your body's converting it to prostaglandin, which is triggering a fiesta of enzymes necessary for pain.มันจะถูกแปลงเป็นสารพรอสตาแกลนดิน กระตุ้นเอนไซม์ให้เกิดอาการเจ็บปวด Love & Other Drugs (2010)
Real food has all these enzymes are bodies aren't used to yet.อาหารจริงที่มีเอนไซม์เหล่านี้ ร่างกายเรายังปรับสภาพไม่ได้ Genesis: Part 1 (2011)
Uh, pancreatic enzymes are leaking into the abdomen.เอ้อ เอ็นไซม์ของตับอ่อน กำลังรั่วเข้าช่องท้อง Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
The portal vein is partially dissolved because of the enzymes.เส้นเลือดดำโดนเอ็นไซม์ กัดไปบางส่วน Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
DNA repair enzymes.เอนไซม์ซ่อมแซมดีเอ็นเอ One Will Live, One Will Die (2011)
Well, your liver enzymes are elevated, and we found traces of a neurotoxin in your blood:ก็ เอนไซม์ในตับคุณ มีการเพิ่มระดับ และเราพบร่องรอยของ neurotoxin ในเลือดของคุณ: Bears Will Be Bears (2011)
False positive, from the peroxidase enzyme found in turnip juice.ผลที่ได้ผิดพลาด จากเอนไซม์เพโรไซเดสที่พบในน้ำหัวผักกาด The But in the Joke (2012)
Applying A54 Enzyme to repair toxin...เติม A54 เอนไซม์ ลงไปเพื่อซ่อมแซมพิษ.. Hail, Hale (2013)
You still haven't told me where you got that enzyme that I used to stabilize the toxin with.คุณยังไม่ได้บอกฉัน ว่าได้เอนไซม์ที่ไหนมา ที่ฉันเคยรักษาพิษด้วย Hail, Hale (2013)
An enzyme from a mature Succubus... Her immune system...เป็นเอนไซม์ (น้ำลาย) ของซัคคิวบัส จากระบบภูมิคุ้มกันของหล่อน Hail, Hale (2013)
At La Baleine Grise, we believe that eating is a multi-sensory experience, and certain combinations of flavors and aromas activate enzymes and stimulate specific parts of the brain, evoking pleasure, and also recollections of pleasurable experiences.ที่ เลอ บาเลน กรีส เราเชื่อว่าการกิน เป็นประสบการณ์โสตสัมผัสหลายทาง การผสานของรสชาติและกลิ่น The Hundred-Foot Journey (2014)
Enzymes in the cell are fooled by the lead's masquerade, and they begin to dance.เอนไซม์ในเซลล์จะถูก หลอกโดยสวมหน้ากากนำ, และพวกเขาก็เริ่มที่จะเต้น The Clean Room (2014)
He'll have the prolytic digestive enzyme shake.เขาเอาเครื่องดื่มสุขภาพเอนไซม์ย่อยโปรตีนเชค Spectre (2015)
Here you are, sir. One prolytic digestive enzyme shake.ได้แล้วครับ เครื่องดื่มเอ็นไซม์ย่อยโปรตีนเชค Spectre (2015)
An enzyme produced by the brains of the immune.เอนไซม์ที่ผลิตโดย สมองของผู้มีภูมิคุ้มกันที่ Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
The enzyme can't be manufactured, only harvested from the immune.เอนไซม์ไม่สามารถผลิต ต้องสร้างจากคนที่ภูมิคุ้ม Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
'Cause it also reacts to an enzyme in horseradish, and I hate horseradish, but I love me some Arby's.เพราะมันก็ตอบสนองกับเอ็นไซม์ในผัก horseradish ด้วย และฉันละเกลียดผัก horseradish แต่ฉันชอบเบอเกอร์ Arby มาก Chainsaw (2015)
Now, these are hormones, enzymes.Also das hier sind Hormone, EnzymeX: The Man with the X-Ray Eyes (1963)
"The exact combination of hormones and enzymes "is to be determined by analysis."Die exakte Kombination von Hormonen und Enzymen muss zuerst durch eine Analyse bestimmt werden. X: The Man with the X-Ray Eyes (1963)
No proteins, no enzymes, no nucleic acid.Keine Proteine, Enzyme oder Nukleinsäure. The Andromeda Strain (1971)
Those mists out there are acting something like a macromorphase enzyme.Diese Nebel da draußen verhalten sich wie makromorphase EnzymeOne of Our Planets Is Missing (1973)
-Why? -They could have been poison, biotopes, bacteria, enzymes, anything.Hätte Nervengift drin sein können, Biotope, Bakterien, EnzymeIm Staub der Sterne (1976)
- I have wondered which growth enzymes were the reason that millions of years ago the trees really... grew over 200 meters high. - Yes.- Ich hab mir Gedanken gemacht, welche Wachstumsenzyme bewirkt haben, dass vor vielen Millionen Jahren die Bäume wirklich... über 200 m hoch geworden sind. Teil 2 (1984)
Well, he's working with synthetic enzymes specifically utilizing the organic catalysts as a way of uniting various molecules.Er experimentiert mit synthetischen Enzymen und nutzt organische Katalysatoren, um Moleküle zu vereinen. It's in the Water (1986)
If Carmine's going to repeat the experiment, he's going to need some kind of lab with computer analysis for designing enzymes.Wenn Carmine das Experiment wiederholt, braucht er ein Labor mit Computeranalysen für die Herstellung der EnzymeIt's in the Water (1986)
Now, separately both beakers are harmless but when the enzymes bring them together, they are....Einzeln sind beide Messbecher harmlos, aber wenn die Enzyme sie wieder zusammenbringen, sind sie... It's in the Water (1986)
Don't tell me-- That new guy at work held you up again.Gentlemen, stimulieren Sie Ihre EnzymeHide Away (1989)
Once it starts, I'm afraid I'll have to hunt and kill fresh meat to replace my enzymes.Ich fürchte, ich muss auf die Jagd nach frischem Fleisch gehen, um meine Enzyme zu ersetzen. Hungry Like the Wolf (1990)
He wants us to believe that business about his enzymes becoming unbalanced and that causing his primal instincts to kick in.Er will, dass wir ihm glauben, dass seine Enzyme aus dem Gleichgewicht sind und das dadurch seine Urinstinkte wieder zum Vorschein kommen. Hungry Like the Wolf (1990)
All right,name the three classes of digestive enzymes.Okay, nenne die drei Arten der VerdauungsenzymeOne on One (1990)
Right, I´ve made the recording.Wann werde ich jemals wieder Amylase-Enzyme erkennen müssen? Et fremmed legeme (1994)
They're oxidising enzymes.Das sind oxidierende EnzymeDarkness Falls (1994)
Except they have a very fast metabolism due to some unusual enzymes they have which makes them hungry most of the time.Außer, dass sie einen sehr schnellen Stoffwechsel haben, aufgrund einiger ungewöhnlicher Enzyme, wodurch sie fast ständig hungrig sind. I Now Pronounce You... (1996)
If they can't make enough of their own enzymes they'll happily turn on each other for them.Wenn sie selbst nicht genug Enzyme produzieren können, fressen sie sich hemmungslos gegenseitig auf. I Now Pronounce You... (1996)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอนไซม์[N] enzyme, Example: ต่อมที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารจะทำหน้าที่หลั่งเอนไซม์ เพื่อการย่อย, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนประเภทโปรตีน มีปรากฏอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตของพืชและสัตว์ ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีของกรรมวิธีต่างๆ ทางชีววิทยา, Notes: (อังกฤษ)
น้ำย่อย[N] digesting juice, See also: enzyme, Example: เขาอ้างว่าดื่มสุราเพื่อกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร, Thai definition: ของเหลวที่มีสารอินทรีย์บางชนิดสำหรับย่อยอาหาร เกิดในปาก กระเพาะ ลำไส้ ตับ และตับอ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เอนไซม์[n.] (ēnsāi) EN: enzyme   FR: enzyme [f, m]
น้ำย่อย[n. exp.] (nāmyøi) EN: digestive juice ; gastric juice ; enzyme   FR: suc gastrique [m] ; suc digestif [m] ; enzyme [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENZYME    EH1 N Z AY2 M
ENZYMES    EH1 N Z AY2 M Z
GENZYME    JH EH1 N Z AY2 M
COENZYME    K OW0 EH1 N Z AY0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enzyme    (n) ˈɛnzaɪm (e1 n z ai m)
enzymes    (n) ˈɛnzaɪmz (e1 n z ai m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] enzyme; ferment, #3,994 [Add to Longdo]
聚合酶[méi jù hé, ㄇㄟˊ ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ, ] polymerase (enzyme), #35,677 [Add to Longdo]
酯酶[zhǐ méi, ㄓˇ ㄇㄟˊ, ] esterase, enzyme that breaks up esters by hydrolysis, #40,925 [Add to Longdo]
辅酶[fǔ méi, ㄈㄨˇ ㄇㄟˊ, / ] coenzyme (biochem.), #52,669 [Add to Longdo]
消化酶[xiāo huà méi, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, ] digestive enzyme, #58,469 [Add to Longdo]
限制酶[xiàn zhì méi, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ, ] restriction enzyme, #167,032 [Add to Longdo]
中毒酶[zhōng dú méi, ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄇㄟˊ, ] inhibited enzyme [Add to Longdo]
亮菌甲素[liàng jūn jiǎ sù, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄚˇ ㄙㄨˋ, ] armillarisin (fungal enzyme used as antibiotic) [Add to Longdo]
抑制酶[yì zhì méi, ㄧˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ, ] inhibiting enzyme [Add to Longdo]
老化酶[lǎo huà méi, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, ] aged enzyme [Add to Longdo]
胆碱酯酶[dǎn jiǎn zhǐ méi, ㄉㄢˇ ㄐㄧㄢˇ ㄓˇ ㄇㄟˊ, / ] choline esterase (ChE), hydrolyzing enzyme in blood plasma [Add to Longdo]
转氨基酶[zhuǎn ān jī méi, ㄓㄨㄢˇ ㄢ ㄐㄧ ㄇㄟˊ, / ] amino transferase (enzyme) [Add to Longdo]
转氨酶[zhuǎn ān méi, ㄓㄨㄢˇ ㄢ ㄇㄟˊ, / ] transferase (enzyme) [Add to Longdo]
黄酶[huáng méi, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄟˊ, / ] yellow enzyme [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enzym {n}; Ferment {n} | Enzyme {pl}; Fermente {pl}enzyme | enzymes [Add to Longdo]
Coenzym {n} [med.]coenzyme [Add to Longdo]
Penicillanase {f}; Penicillin zerstörendes Enzym [med.]penicillinase; penicillin-destroying enzyme [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソザイム[, aisozaimu] (n) isozyme; isoenzyme [Add to Longdo]
アセチルCoA[アセチルコエー, asechirukoe-] (n) acetyl-CoA; acetyl-coenzyme A [Add to Longdo]
アポ酵素[アポこうそ, apo kouso] (n) apoenzyme [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
エンザイム;エンチーム[, enzaimu ; enchi-mu] (n) (See 酵素) enzyme [Add to Longdo]
コエンザイム[, koenzaimu] (n) coenzyme [Add to Longdo]
タンパク消化酵素;蛋白消化酵素[タンパクしょうかこうそ(タンパク消化酵素);たんぱくしょうかこうそ(蛋白消化酵素), tanpaku shoukakouso ( tanpaku shouka kouso ); tanpakushoukakouso ( tanpaku shouka k] (n) protein-digesting enzyme [Add to Longdo]
フラビン酵素[フラビンこうそ, furabin kouso] (n) flavin enzyme; flavoenzyme [Add to Longdo]
フラボ酵素[フラボこうそ, furabo kouso] (n) (See フラビン酵素) flavoenzyme [Add to Longdo]
加水分解酵素[かすいぶんかいこうそ, kasuibunkaikouso] (n) hydrolytic enzyme [Add to Longdo]
呼吸酵素[こきゅうこうそ, kokyuukouso] (n) respiratory enzyme [Add to Longdo]
酵素[こうそ, kouso] (n,adj-no) enzyme; (P) [Add to Longdo]
助酵素[じょこうそ, jokouso] (n) (See 補酵素) coenzyme
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top