ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-enzyme-

EH1 N Z AY2 M   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enzyme, *enzyme*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enzyme[N] เอนไซม์, See also: โปรตีนที่ควบคุมปฏิกริยาทางชีวเคมีในร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enzyme(เอน'ไซมฺ) n. เอนไซม์,ตัวหมัก,โปรตีนที่คัดหลั่งจากเซลล์มีฤทธิ์กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารอื่น ๆ โดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enzymeเอนไซม์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
enzymeเอนไซม์ [มีความหมายเหมือนกับ ferment ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enzymeเอนไซม์ โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
enzymeเอนไซม์, สารอินทรีย์จำพวกโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาชีวเคมี เฉพาะอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์ เช่น ในปฏิกิริยาย่อยแป้งไปเป็นน้ำตาลมอลโทส จะต้องมีเอนไซม์ชื่ออะไมเลส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've been given an enzyme to stop the change.คุณได้รับเอ็นไซม์เข้าไปให้หยุดการกลายร่าง Underworld (2003)
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I've finally isolated the enzyme.การแยกเอนไซม์ในขั้นสุดท้าย [Rec] (2007)
The enzyme is not only resistant but has mutated.ไม่เพียงแต่เอนไซม์จะดื้อยา มันยังแปรสภาพได้อีกด้วย [Rec] (2007)
Fine. I'll do liver enzyme tests.จากแผลช้ำที่เกิดระหว่าง กระดูกและกล้ามเนื้อ Alone (2007)
Liver enzymes can also be elevated from musculoskeletal trauma.พวกเขาอยู่ที่นั่นไม่ว่าเธอ จะมีปัญหาเรื่องการดื่มรึเปล่า พวกเขาไม่รู้ว่า Alone (2007)
...resulted in a maverick enzyme... of the kind which induces... defective biochemical reaction and causes brain damage.ส่งผลให้เอนไซม์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ชนิดที่ก่อให้เกิดการ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีข้อบกพร่อง และทำให้เกิดความเสียหายสมอง Sex Trek: Charly XXX (2007)
Many researchers are able to reverse the process through control of chemicals... which combine with the defective enzymes... and change the molecular shape of the interfering key, as it were.นักวิจัยหลายคนมีความสามารถที่จะย้อนกลับ กระบวนการผ่านการควบคุมของสารเคมี ซึ่งรวมกับเอนไซม์บกพร่อง และเปลี่ยนรูปร่างโมเลกุล ของคีย์รบกวนตามที่มันเป็น Sex Trek: Charly XXX (2007)
One area for investigation is the doctors' hypothesis... that the mind can be permanently improved... through surgery and enzyme enrichment... thereby utilizing unused portions of the brain.หนึ่งในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นสมมติฐานแพทย์ ว่าจิตใจได้ดีขึ้นอย่างถาวร ผ่านการผ่าตัด และเอนไซม์การตกแต่ง Sex Trek: Charly XXX (2007)
Getting angry releases an enzyme... tryptophan hydroxylase... which can temporarily reduce the I.Q.ความโกรธมันสร้างเอ็นไซม์ทำให้เกิด ทริปโทแฟน ไฮดรอกซีไรส์ มันจะลดไอคิวลงชั่วขณะ Shoot 'Em Up (2007)
We wait a few seconds and see if the enzymesเราจะรอเพื่อที่จะดูถ้าเอ็มไซม์ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
The enzymes held both times.เอ็มไซด์เกาะติดทั้งสองครั้ง Chapter One 'The Second Coming' (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอนไซม์[N] enzyme, Example: ต่อมที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารจะทำหน้าที่หลั่งเอนไซม์ เพื่อการย่อย, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนประเภทโปรตีน มีปรากฏอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตของพืชและสัตว์ ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีของกรรมวิธีต่างๆ ทางชีววิทยา, Notes: (อังกฤษ)
น้ำย่อย[N] digesting juice, See also: enzyme, Example: เขาอ้างว่าดื่มสุราเพื่อกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร, Thai definition: ของเหลวที่มีสารอินทรีย์บางชนิดสำหรับย่อยอาหาร เกิดในปาก กระเพาะ ลำไส้ ตับ และตับอ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอนไซม์[n.] (ēnsāi) EN: enzyme   FR: enzyme [f, m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENZYME    EH1 N Z AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enzyme    (n) ˈɛnzaɪm (e1 n z ai m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enzym {n}; Ferment {n} | Enzyme {pl}; Fermente {pl}enzyme | enzymes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 enzyme \en"zyme\ ([e^]n"z[imac]m), n. [Pref. en- (Gr. 'en in) +
   Gr. zy`mh leaven.] (Physiol. Chem.)
   A protein produced by a living organism, capable of
   catalyzing a chemical reaction. Almost all processes in
   living organisms require some form of enzyme to cause the
   reactions to occur at a rate sufficient to support life.
   There are a very wide variety of enzymes, each specifically
   catalyzing a different chemical reaction, the sum of which
   cause the bulk of the physiological changes observed as life
   processes. Enzymes, like most proteins, are synthesized by
   the protein-synthetic mechanism of the living cell, at
   special sites on ribosomes, using the genetic information in
   messenger RNA transcribed from the genetic instructions
   stored as nuleotide sequences in the DNA (or in some viruses,
   the RNA) of the genome. Some examples of enzymes are: pepsin,
   diastase, rennet, DNA polymerase, invertase, glucose oxidase,
   protease, and ribonuclease. There are many other types of
   enzyme.
   [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The 1913 Webster defined an enzyme as:
      An unorganized or unformed ferment, in distinction from
      an organized or living ferment; a soluble, or chemical,
      ferment.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enzyme
   n 1: any of several complex proteins that are produced by cells
      and act as catalysts in specific biochemical reactions

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Enzyme /ɛntsyːmə/ 
  enzymes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top