ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -菌-, *菌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[菌, jūn, ㄐㄩㄣ] mushroom; bacteria, germ, microbe
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  囷 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 1,733

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] germ; bacteria, #3,583 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] bacteria; mold; mushroom, #3,583 [Add to Longdo]
[xì jūn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] bacterial; virus; germ, #5,314 [Add to Longdo]
[gǎn jūn, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] bacillus (any rod-shaped bacteria), #10,869 [Add to Longdo]
[kàng jūn, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄣ, ] antibacterial, #11,652 [Add to Longdo]
[zhēn jūn, ㄓㄣ ㄐㄩㄣ, ] fungi; fungus, #15,382 [Add to Longdo]
[shā jùn, ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ, / ] disinfectant; to disinfect, #15,612 [Add to Longdo]
[bìng jūn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, ] harmful bacteria; pathogenic bacteria; germs, #18,407 [Add to Longdo]
大肠杆[dà cháng gǎn jūn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] Escherichia coli (E. coli), #19,051 [Add to Longdo]
[miè jūn, ㄇㄧㄝˋ ㄐㄩㄣ, / ] to sterilize, #20,847 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n) (1) (See 類) fungus; (2) (See 細) germ; bacterium; bacillus; (P) [Add to Longdo]
[きんかく, kinkaku] (n) sclerotium [Add to Longdo]
[きんがく, kingaku] (n) mycology; fungology [Add to Longdo]
[きんかぶ, kinkabu] (n) strain of microorganism [Add to Longdo]
[きんかん, kinkan] (n) fairy ring; mushroom ring [Add to Longdo]
血症[きんけつしょう, kinketsushou] (n) bacteremia; bacteraemia (presence of bacteria in the blood) [Add to Longdo]
[きんし, kinshi] (n) fungal filament; hypha; hyphae [Add to Longdo]
[きんしゅ, kinshu] (n) bacterial strain [Add to Longdo]
[きんたい, kintai] (n) (1) bacterial cell; (2) fungus body [Add to Longdo]
[きんどく, kindoku] (n) mushroom poison [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yeast makes dough rise.イーストがパン生地を膨らます。
Yeast acts as an agent in making bread rise.イーストはパンを膨らませる際の作用剤だ。
This chemical will prevent germs from breeding.この化学薬品は細の繁殖を防ぐだろう。
This milk is free from germs.この牛乳は殺してある。
This water is sterilized.この水は殺してある。
Cholera germs were found in the food.その食品の中からコレラが検出された。
Rats carry the plague.ねずみはペストを運ぶ。
It is effective against bacterial infections.それは細感染に有効だ。
Gems can cause sickness.が病気を引き起こすことを知っていた。
Germs can only be seen with the aid of a microscope.は顕微鏡の力を借りて初めて見られる。
Germs are too tiny for our eyes to see.は小さすぎて我々の眼には見えない。
To my knowledge, this chemical will prevent germs from breeding.私の知る限り、この化学薬品は細の繁殖を防ぐだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and also causes erythema, or a reddening in the vulva, which is consistent with more tearing.[JA] バギナに3種類のばいが 増えて 外陰部裂傷によって 炎症や紅斑が起きる After Porn Ends 2 (2017)
These moldings, the columns.[CN] 看这些霉,这些柱子. Friends and Family (2001)
It's very impressive, but--[CN] 这举动很有个性,但你知道手指上有多少细吗? Bandits (2001)
And along with the medical mission, we'd also like to identify and isolate the vector as soon as we can to determine the threat it presents.[CN] 还要带上医疗队 我们也想确定 我们可以隔离带的人 Arachnid (2001)
3 will cause a gall-bladder infection after having being eaten at the "El Chavarin" ranch.[CN] 有3头在El Chavarin牧场被吃掉后... ...引发了胆囊病感染. Y Tu Mamá También (2001)
They were exposed to a virulent form of fungus.[JA] そのZアンチに侵されていた No Mercy (2016)
Fight that plaque. Scary monsters don't have plaque.[CN] 刷掉齿斑 让人恐慌的怪物没有齿 Monsters, Inc. (2001)
Do you know how many germs are on your finger?[CN] 全是致病的有害 Bandits (2001)
The floor is full of germs. You want me to get sick?[CN] 地上都是细,我可不想生病 The One (2001)
It could be anthrax.[JA] 炭疽かも知れないわ。 Solitude (2016)
The fungus metabolises your oxygen for you.[JA] があなたのために 酸素を代謝してるのね The Girl with All the Gifts (2016)
So, personnel tells me you were up for an assistant's Job... but you got Joanne over there to convince me to meet with you.[CN] 籔戈癸ゑ琵и絋﹚璶ǎ Knockaround Guys (2001)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きん, kin] PILZ, KEIM, BAKTERIE,, KRANKHEITSERREGER [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top