ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dismayed*

D IH0 S M EY1 D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dismayed, -dismayed-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For all the ways I have dismayed, aggrieved, or failed you,ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันอาจจะ ทำให้เธอเสียใจ หรื่อทำให้เธอผิดหวัง Nothing But the Blood (2009)
No, honestly, I, uh... was a little bit dismayed by the quality of men holding Dixie cups down at the sperm bank this morning.ไม่หรอก เอาตามตรงนะ ฉัน อืม... ค่อนข้างรู้สึกอนาถใจกับคุณภาพของผู้ชาย ถือถ้วยกระดาษเข้าธนาคารอสุจิเสียจริง The Spanish Teacher (2012)
"Do not be dismayed.อย่าถอดใจ Thanksgiving (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismayedI was dismayed at the news.
dismayedShe was dismayed at their ignorance in etiquette.
dismayedShe was dismayed at the news.
dismayedThe behavior of her children in public dismayed her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจฝ่อ[V] be disheartened, See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart, Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว, Ant. ใจกล้า, ใจสู้, Example: แค่ได้เห็นเห็นคู่ต่อสู้เขารู้สึกใจฝ่อหมด
ใจหาย[V] be stunned with fear, See also: be startled, be frightened, be dismayed, have one's heart in one's mouth, Syn. เสียขวัญ, ตกใจ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ, Example: ผู้โดยสารรถเมล์ทุกคนใจหายเมื่อเห็นชายฉกรรจ์ถือปืนขึ้นมาบนรถ, Thai definition: ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว, ใจหายใจคว่ำ
ใจเหี่ยวแห้ง[V] be dismayed, See also: be disheartened, be dejected, be dispirited, feel discouraged, Syn. หมดหวัง, ท้อแท้, ท้อใจ, Example: แม่รู้สึกใจเหี่ยวแห้งเมื่อได้ทราบข่าวการลาออกของเจ้านาย, Thai definition: มีใจไม่สดชื่น
อนาถใจ[V] pity, See also: be dismayed, have a pity, be pitiful, Syn. สังเวช, สลดใจ, Example: ผมอนาถใจในความประพฤติของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าเสีย[X] (nāsīa) EN: look dismayed ; turn pale   
สลดใจ[adj.] (salotjai) EN: sad ; dismayed ; heartbreaking   FR: attristé ; affligé

CMU English Pronouncing Dictionary
DISMAYED D IH0 S M EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismayed (v) dˈɪsmˈɛɪd (d i1 s m ei1 d)
undismayed (j) ˌʌndɪsmˈɛɪd (uh2 n d i s m ei1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, / ] dispirited; dejected; be dismayed, #10,802 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestürzen | bestürztto dismay | dismayed; in dismay [Add to Longdo]
unverzagtundismayed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狼狽気味[ろうばいぎみ, roubaigimi] (n,adj-na) being rather confused; looking somewhat dismayed (perturbed) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismay \Dis*may"\, v. t. [imp. & p. p. {Dismayed}; p. pr. & vb.
   n. {Dismaying}.] [OE. desmaien, dismaien, OF. esmaier; pref.
   es- (L. ex) + OHG. magan to be strong or able; akin to E.
   may. In English the pref. es- was changed to dis- (L. dis-).
   See {May}, v. i.]
   1. To disable with alarm or apprehensions; to depress the
    spirits or courage of; to deprive or firmness and energy
    through fear; to daunt; to appall; to terrify.
    [1913 Webster]
 
       Be not afraid, neither be thou dismayed. --Josh. i.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       What words be these? What fears do you dismay?
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To render lifeless; to subdue; to disquiet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Do not dismay yourself for this.   --Spenser.
 
   Syn: To terrify; fright; affright; frighten; appall; daunt;
     dishearthen; dispirit; discourage; deject; depress. --
     To {Dismay}, {Daunt}, {Appall}. Dismay denotes a state
     of deep and gloomy apprehension. To daunt supposes
     something more sudden and startling. To appall is the
     strongest term, implying a sense of terror which
     overwhelms the faculties.
     [1913 Webster]
 
        So flies a herd of beeves, that hear, dismayed,
        The lions roaring through the midnight shade.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
        Jove got such heroes as my sire, whose soul
        No fear could daunt, nor earth nor hell control.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
        Now the last ruin the whole host appalls;
        Now Greece has trembled in her wooden walls.
                          --Pope.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top