ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appalled

AH0 P AO1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appalled-, *appalled*, appall, appalle
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was appalled by his table manners...พฤติกรรมของเขาทำให้เธอสยอง Don't Walk on the Grass (2009)
Your values and decency are present yet shocked at your associations, appalled at your dreams.คุณเป็นคนฉลาด และพิเศษ นั่นคือของขวัญ กระนั้น ก็ยังมีปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ทำให้คุณรู้สึกกลัวแม่อยู่ในความฝัน Apéritif (2013)
Are you not appalled by that?คุณไม่ได้ตกใจโดยที่? Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appalledI'm appalled. You leave me speechless.
appalledI was appalled at the sight.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPALLED AH0 P AO1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appalled (v) ˈəpˈɔːld (@1 p oo1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r, vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v1, vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 appalled \appalled\ adj.
   1. struck with fear, dread, or consternation.
 
   Syn: aghast(predicate), dismayed, shocked.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appall \Ap*pall"\, v. t. [imp. & p. p. {Appalled}; p. pr. & vb.
   n. {Appalling}.] [OF. appalir to grow pale, make pale; a (L.
   ad) + p[^a]lir to grow pale, to make pale, p[^a]le pale. See
   Pale, a., and cf. {Pall}.]
   1. To make pale; to blanch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The answer that ye made to me, my dear, . . .
       Hath so appalled my countenance.   --Wyatt.
    [1913 Webster]
 
   2. To weaken; to enfeeble; to reduce; as, an old appalled
    wight. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Wine, of its own nature, will not congeal and
       freeze, only it will lose the strength, and become
       appalled in extremity of cold.    --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. To depress or discourage with fear; to impress with fear
    in such a manner that the mind shrinks, or loses its
    firmness; to overcome with sudden terror or horror; to
    dismay; as, the sight appalled the stoutest heart.
    [1913 Webster]
 
       The house of peers was somewhat appalled at this
       alarum.                --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dismay; terrify; daunt; frighten; affright; scare;
     depress. See {Dismay}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appalled
   adj 1: struck with fear, dread, or consternation [syn:
       {aghast(p)}, {appalled}, {dismayed}, {shocked}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top