ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shocked

SH AA1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shocked-, *shocked*, shock, shocke
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shocked metal zoneบริเวณเชื่อมติด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The survivors were shocked to learn that the hero who appeared and pulled them to safety was indigent and hadn't slept in a bed in more than three years.วันนี้ชั้นสนใจหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์มากเลยล่ะ เรื่องคนที่มีเรื่องกับนักข่าว แฃ้วก้อคนที่เขียนข่าวมั่วๆ จะมาเปิดหนังสือพิมพ์ด้วยกัน Hero (1992)
Subsequently, I was deeply shocked when a fellow attorney came to me... and asked me if I was now going to wash my hand.ต่อมาผมตกใจอย่างมาก เมื่อทนายเพื่อนมาหาผม ... และถามฉัน ifl ตอนนี้ ไปซักมือของฉัน In the Name of the Father (1993)
Oh, excuse me. I'm a little shocked here.ขอโทษนะ ผมตกใจนิดหน่อยน่ะ Junior (1994)
- l know. I've shocked you, haven't I?- คุณตกใจมากเลยสินะ Junior (1994)
I'm shocked by their indifference.ตกใจที่ทุกคนไม่สนใจ Wild Reeds (1994)
Here's a little suitcase. Shocked that it's being used.กระเป๋าใบเล็กอยู่นี่เอง ไม่นึกว่าจะได้ใช้อีก As Good as It Gets (1997)
Chris "Izzy" Cole of Steel Dragon shocked fans when he walked offstage.ไว้เจอกันนะเพื่อน ลาก่อนเพื่อน Rock Star (2001)
And when I was little I was happy a lot, obviously, so I'd just take 'em off any old where, and people would be shocked and I'd get in trouble...แล้วตอนเป็นเด็ก ฉันเป็นคนมีความสุขมากๆ ฉันก็เลยถอดเสื้อผ้าออกบ่อยๆ แล้วคนทั้งหลายก็จะตกใจกัน แล้วฉันก็จะซวยเลย... Hope Springs (2003)
You're not going to last long if you look that shocked with everybody.ไม่เป็นไร นายมองดูชั้นได้ไม่นานหรอก ทุกๆคนก็เหมือนกัน Latter Days (2003)
Maybe you're too shocked to fully understand the situation here.ตอนนี้คุณอาจจะยังช๊อค และยากที่ที่จะเข้าใจกับสถานการณ์อย่างนี้ Crazy First Love (2003)
I mean, don't you think they might be a bit shocked to see you... like this?ฉันหมายถึง, เธอไม่คิดว่าพวกเขาจะไม่ ช๊อค เหรอที่เห็นเธอ สภาพแบบนี้? Shrek 2 (2004)
- Shocked as hell.- ช็อคเหมือนเจอนรก 50 First Dates (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shockedEvery woman was shocked at the sight.
shockedHe looked up at his mother, waiting for her to be shocked.
shockedHe was shocked to hear that his daughter had shoplifted.
shockedHis behavior shocked us.
shockedIf he should hear the news, he would be shocked.
shockedI was more than a little shocked at this.
shockedI was shocked at the sad news.
shockedI was shocked by yesterday's news.
shockedI was very much shocked to hear his daughter using such bad language.
shockedRosa Parks was arrested, and the black community of Montgomery was shocked and angry.
shockedShe was shocked when she heard his story.
shockedShe was too shocked to speak.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผวา[phawā] (adj) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared  FR: surpris ; effrayé
สะดุ้ง[sadung] (v) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised  FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
ตกใจ[tokjai] (adj) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared  FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตกใจกลัว[tokjai klūa] (v, exp) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic  FR: être effrayé ; paniquer

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOCKED SH AA1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shocked (v) ʃˈɒkt (sh o1 k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erschüttert; betroffen; schockiert {adj} | erschütterter; betroffener; schockierter | am erschüttertsten; am betroffensten; am schockiertestenshocked | more shocked | most shocked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おたおた[otaota] (adv,n,vs) (on-mim) shocked speechless [Add to Longdo]
ぎくっと[gikutto] (adv-to) (1) (See ぎくり) (with a) start; (vs) (2) to feel shocked [Add to Longdo]
どきり;どっきり;ドッキリ[dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled [Add to Longdo]
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P) [Add to Longdo]
顰蹙[ひんしゅく, hinshuku] (n,vs) frowning on; being shocked at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shock \Shock\, v. t. [imp. & p. p. {Shocked}; p. pr. & vb. n.
   {Shocking}.] [OE. schokken; cf. D. schokken, F. choquer, Sp.
   chocar. [root]161. Cf. {Chuck} to strike, {Jog}, {Shake},
   {Shock} a striking, {Shog}, n. & v.]
   1. To give a shock to; to cause to shake or waver; hence, to
    strike against suddenly; to encounter with violence.
    [1913 Webster]
 
       Come the three corners of the world in arms,
       And we shall shock them.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I shall never forget the force with which he shocked
       De Vipont.              --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with surprise, terror, horror, or disgust; to
    cause to recoil; as, his violence shocked his associates.
    [1913 Webster]
 
       Advise him not to shock a father's will. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) To subject to the action of an electrical
    discharge so as to cause a more or less violent depression
    or commotion of the nervous system.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shocked
   adj 1: struck with fear, dread, or consternation [syn:
       {aghast(p)}, {appalled}, {dismayed}, {shocked}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top