ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undismayed

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undismayed-, *undismayed*, undismay, undismaye
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา undismayed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *undismayed*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undismayed    (j) ˌʌndɪsmˈɛɪd (uh2 n d i s m ei1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unverzagtundismayed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undismayed \Undismayed\
   See {dismayed}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undismayed
   adj 1: unshaken in purpose; "wholly undismayed by the commercial
       failure of the three movies he had made" [syn:
       {undaunted}, {undismayed}, {unshaken}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top