Search result for

*deutsch*

(146 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deutsch, -deutsch-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deutsche mark(ดอย'ชะ) n. หน่วยเงินตราของเยอรมันตะวันตกที่มีค่าเท่ากับ 100 pfennigs,DM

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Deutsche Industrie Norm (DIN)สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ดีน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
DIN (Deutsche Industrie Norm)ดีน (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deutsche markมาร์กเยอรมัน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
German.Einen deutschen! Le mirage (1992)
Germany?Deutschland? Zero Dark Thirty (2012)
Yeah, Ron Deutsch.ใช่รอน ดอย Scarlet Ribbons (2011)
Mr. Deutsch!คุณด้อยช์ Scarlet Ribbons (2011)
Not for Mr. Deutsch, God rest him, but supports Jane's story.ไม่ใช่สำหรับดอล์ย พระเจ้าได้เค้าไปแล้ว แต่สนับสนุนเรื่องของเจน Scarlet Ribbons (2011)
Someone must have arranged for Deutsch to take the gun, switch the phone, then killed him to keep him quiet.บางคนมาเตี้ยมกับรดอล์ยเพื่อให้เอาปืนไป สลับมือถือ จากนัเนฆ่าเค้า เพื่อปิดปาก Scarlet Ribbons (2011)
Be sure that forensics search Deutsch's apartment carefully.ให้แน่ใจว่านิติเวช ค้นอพาร์ทเม้นดอล์ยอย่างระวัง Scarlet Ribbons (2011)
Ich sprechen some Deutsch, but that's about it.ฉันพูดภาษาเยอรมันได้บ้าง(ภาษาเยอรมัน)/N แต่ก็นั่นแหละนะ Tarantella (2012)
Oh, so we've got a little Deutschmark-Schwinger, do we?โอ้,ถ้างั้นเราก็คงต้อง\"สนทนาภาษาเบียร์"กันใช่มั้ย? Three Coins in a Fuchsbau (2012)
According to ballistics, the makeup of the brass identifies the company as Deutsche Waffen munitions, who manufactured their bullets for their Luger semi-automatic pistols.จากกระสุนปืน, ทำมาจากทองเหลือง ระบุบริษัท ดอยช์ ดอฟเฟน อาวุธ ที่ผลิตกระสุนของพวกเขา Cat and Mouse (2012)
That was just with Deutsche.ที่เป็นเพียงกับ ดอยช The Big Short (2015)
It was this guy from Deutsche who was talking about shorting housing bonds.มันเป็นผู้ชายคนนี้จากดอยที่ พูดคุยเกี่ยวกับขายสั้นพันธบัตร ที่อยู่อาศัย The Big Short (2015)
Jared Vennett from Deutsche.แจเรด เฟเนท จากดอย The Big Short (2015)
Okay, Mr. Vennett from Deutsche Bank.เอาล่ะนาย เฟเนท จากธนาคาร ดอยซ์แบงก์ The Big Short (2015)
Okay. I'll call Deutsche Bank.โอเค ฉันจะเรียกธนาคารดอยซ์ แบงก์ The Big Short (2015)
We don't know, but Deutsche's on the phone demanding payment.เราไม่ทราบ แต่ดอยซ์ของ บนโทรศัพท์มือถือการชำระเงิน ที่เรียกร้อง The Big Short (2015)
Yeah, I just had to wire Bear and Deutsche $70,000.ใช่ฉันเพิ่งมีการลวด หมีและ ดอยช $ 70,000 The Big Short (2015)
Thank you. Let me drop a deuce at Deutsche.ฉันขอวางผีที่ดอย The Big Short (2015)
Grandma's with Deutsche Bank.คุณยายแห่งดอยซ์แบงก์ Snowden (2016)
Sir, I have ten work permits here for the Deutsche Emailwarenfabrik, cosigned by Mr. Bankier and myself.ผมมีใบจ้างงาน 10 ใบ... ของโรงงานภาชนะเคลือบ Schindler's List (1993)
[ Schindler ] It is my distinct pleasure to announce... the fully operational status of Deutsche Email Fabrik...ผมยินดีที่จะแจ้งว่า... เราได้เปิดดำเนินการเต็มขั้น Schindler's List (1993)
- So, come to Deutsch by 7pm tomorrow - What?งั้นพรุ่งนี้เจอกันที่ร้าน Deutsch ตอน ทุ่มนึงนะ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Welcome to Deutsch!ยินดีต้อนรับสู่ร้าน Deutsch 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Welcome to Deutsch!ยินดีต้อนรับสู่ร้าน Deutsch 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Deutschland!! Deutschland ! Balls of Fury (2007)
Deutschland!Deutschland ! Balls of Fury (2007)
Deutschland!Deutschland ! Balls of Fury (2007)
Deutschland!Deutschland Balls of Fury (2007)
Subtitles:Deutsche Untertitel: Janusz Sikorski Nightmares (1979)
Why, the Germans could attack right now and we might as well be out in the street waving handkerchiefs.Die Deutschen könnten angreifen, und wir würden auf der Straße nur mit Taschentüchern winken. The Kinfolk (1979)
Do you realize the Germans could be goose-stepping through the woods now?Ist dir klar, dass die Deutschen im Moment hier rumschleichen könnten? The Kinfolk (1979)
He and that old Ike think I'm a German spy.Er und der alte Ike glauben, ich sei ein deutscher Spion. The Kinfolk (1979)
- To Germany.- Nach Deutschland. Terror Express (1980)
Well, if I'm not mistaken, then Germany's a foreign country.Na, wenn ich mich nicht irre, zählt Deutschland zum Ausland. Terror Express (1980)
Shall we speak to her in German?Sollen wir mit ihr vielleicht auf Deutsch reden? Pirates of the 20th Century (1980)
A permanent home in Nazi Germany.Ein fester Wohnsitz in Nazideutschland. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
China and the Soviet Union on one side, against the fascists of Germany, Italy and Japan on the other.China und Sowjetunion auf einer Seite, gegen die Faschisten in Übersee, Deutschland, Japan, Italien. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Time distance coordinates will place Xavier in a small hamlet in a place called Germany, ruled by a group of people called Nazis.Die Zeitdistanzkoordinaten haben ergeben, dass Xavier in einem Gebiet gelandet ist, das Deutschland genannt wird, regiert von Nationalsozialisten. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
That's a secret known only to Allied Intelligence and the Germans.Das ist ein Geheimnis, das nur dem alliierten Geheimdienst und den Deutschen bekannt ist. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
It was just a diabolical way of uniting all the dissidents in Germany.Es war eine teuflische Absicht, alle Unzufriedenen in Deutschland zu vereinen. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
And no explanation for how they got here. In the middle of the most guarded bastion in all of Germany.Und sie haben keine Erklärung dafür, wie sie in die am besten bewachte Region Deutschlands eingedrungen sind. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Germany is entering the 21st century.Die Deutschen wollen sich damit ins nächste Jahrhundert schießen. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
This is a great pleasure. And a great day for Germany.Es ist eine große Ehre und ein bedeutender Tag für Deutschland. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
If he succeeded in doing what he tried to do in Germany in 1944, it would have altered the lives of two or three generations of people on Earth.Wenn ihm gelungen wäre, was er 1944 in Deutschland versucht hat, hätte es das Leben von Generationen der Menschen verändert. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
I could look for German spies and black marketeers and rationing violators.Ich könnte nach deutschen Spionen und Schwarzmarkthändlern und Rationierungssündern Ausschau halten. The Furlough (1980)
German POW work gang and we don't want any trouble from the likes of you.Das sind deutsche Arbeiter und wir wollen keinen Ärger mit Typen wie Ihnen. The Outrage: Part 1 (1980)
To serve German prisoners and refuse to serve an American.Deutsche Gefangene werden bedient und Amerikaner abgelehnt. The Outrage: Part 1 (1980)
When she came out on stage she saw that the German prisoners were seated in the front rows and the American guards which were mostly negro men, were seated in the back.Als sie die Bühne betrat, hat sie gesehen, dass die deutschen Gefangenen in den vorderen Reihen saßen, während die amerikanischen Wachen, vor allem schwarze Männer, hinten sitzen mussten. The Outrage: Part 1 (1980)
That would mean Germany, right?Nach Deutschland, richtig? The Outrage: Part 2 (1980)
Dear John-Boy we're happy that things are winding down in Germany.Lieber John-Boy, wir sind froh, dass es in Deutschland ruhiger wird. The Pledge (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEUTSCH    D OY1 CH
DEUTSCHE    D OY1 CH
DEUTSCHER    D OY1 CH ER0
DEUTSCHMAN    D OY1 CH M AH0 N
DEUTSCHLAND    D OY1 CH L AE0 N D
DEUTSCHEMARK    D OY1 CH M AA2 R K
WESTDEUTSCHE    W EH1 S T D OY1 CH
DEUTSCHEMARKS    D OY1 CH M AA2 R K S
DEUTSCHEMARK'S    D OY1 CH M AA2 R K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Deutsche    (n) (d oi1 t ch @)
Deutschmark    (n) (d oi1 ch m aa k)
Deutschmarks    (n) (d oi1 ch m aa k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Deutsche(n) |der/die, pl. Deutschen| ชาวเยอรมัน
Deutschen, See also: Deutsche
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
deutsch(Adj.) เกี่ยวกับเยอรมัน เช่น deutsches Restaurant ร้านอาหารเยอรมัน
deutschen(Adj.) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: deutsch
deutsche(adj) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: Related: deutsch
deutsches(adj) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: Related: deutsch
deutscher(adj) ที่เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: Related: deutsch
deutschem(adj) ที่เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: Related: deutsch
Deutsch(n uniq) |das, nur Sg.| ภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Althochdeutsch {n}Old High German [Add to Longdo]
deutscher Aussiedlerethnic German (emigrant) [Add to Longdo]
Behördensprache {f}; Amtsdeutsch {n}officalese [Add to Longdo]
Bundesliga {f} [sport] (Deutschland)national league (Germany) [Add to Longdo]
der typische Deutschethe stereotype of the German [Add to Longdo]
Deutsche im 2. Weltkrieg (abschätzig)the Krauts [Add to Longdo]
Deutschlehrer {m}; Deutschlehrerin {f}German teacher [Add to Longdo]
Deutschunterricht {m}teaching of German; German lessons [Add to Longdo]
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)Protestant Church in Germany [Add to Longdo]
Deutsche Forschungsgemeinschaft {f} (DFG)German Research Foundation [Add to Longdo]
Frage {f} | Fragen {pl} | einfache Frage; Frage, die leicht zu beantworten ist | eine Frage der Zeit | eine Frage zu etw. | ohne Frage | an jdn. eine Frage haben | eine Frage stellen | eine Frage aufwerfen | jdn. mit Fragen überschütten | in Frage kommen | die deutsche Frage [hist.]question | questions | no brainer question | a question of time; a matter of time | a question on sth. | without question; without doubt | to have a question for sb. | to ask a question | to raise a question | to pelt sb. with questions | to be possible; to be worth considering | the German question; the German issue [Add to Longdo]
Herz {n}; Rot (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)hearts [Add to Longdo]
Hochdeutsch {n} (Sprache)standard German; High German [Add to Longdo]
Holunder {m}; deutscher Flieder [bot.]elder [Add to Longdo]
Karo {n}; Schellen {n} (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)diamonds [Add to Longdo]
Klartext {m} | auf gut deutsch; im Klartext [ugs.]plaintext | in plain language [Add to Longdo]
Kreuz {n}; Eichel (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)clubs [Add to Longdo]
Kreuzritter {m} vom deutschen Ritterorden [hist.]Teutonic Knight; knight of the Teutonic Order [Add to Longdo]
Mark {f} | Deutsche Mark {f} | Westmark {f}mark | deutsche mark; deutschemark; deutschmark | West German Mark [Add to Longdo]
Mittelhochdeutsch {n}Middle High German [Add to Longdo]
Pik {n}; Grün (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)spade; spades [Add to Longdo]
Platt {n}; Plattdeutsch {n}Low German [Add to Longdo]
Recht {n} | geltendes Recht | nach geltendem Recht | Recht und Ordnung | Recht und Ordnung schaffen | nach deutschem Recht | von Rechts wegenlaw | applicable law | as the law stands | law and order | to impose law and order | under German law | by law; by rights [Add to Longdo]
Reichstag {m} (in Deutschland)Reichstag [Add to Longdo]
Sprachgebiet {n}; Sprachraum {m} | Sprachgebiete {pl}; Sprachräume {pl} | deutsches Sprachgebiet; deutscher Sprachraumspeech area | speech areas | German-speaking area [Add to Longdo]
Deutscher WetterdienstGerman Meteorological Service [Add to Longdo]
althochdeutsch {adj}Old High German [Add to Longdo]
deutschsprachig {adj}German-speaking [Add to Longdo]
heutig; modern {adj} | das heutige Deutschlandpresent-day; of the present day | present-day Germany [Add to Longdo]
hochdeutsch {adj}standard German; High German [Add to Longdo]
mittelhochdeutsch {adj}Middle High German [Add to Longdo]
plattdeutsch {adj}Low German [Add to Longdo]
reisen | reisend | gereist | mit dem Flugzeug reisen | viel gereist sein | durch ganz Deutschland reisento travel | traveling; travelling | travelled | to travel by air | to have travelled a lot | to travel all over Germany; to travel throughout Germany [Add to Longdo]
schweizerdeutsch {adj}Swiss-German [Add to Longdo]
sprechen; reden (über; von) | sprechend; redend | gesprochen; geredet | du sprichst; du redest | er/sie spricht; er/sie redet | ich/er/sie sprach; ich/er/sie redete | er/sie hat/hatte gesprochen; er/sie hat/hatte geredet | ich/er/sie spräche; ich/er/sie redete | sprich!; rede! | Deutsch sprechen | also sprach ...to speak {spoke; spoken} (about) | speaking | spoken | you speak | he/she speaks | I/he/she spoke | he/she has/had spoken | I/he/she would speak | speak! | to speak German | thus spoke ... [Add to Longdo]
süddeutsch {adj}south german [Add to Longdo]
verdeutschen; ins Deutsche übersetzen | verdeutschteto translate into German | translated into German [Add to Longdo]
vereinigt; vereint; einig; verbunden {adj} | vereintes Deutschland; vereinigtes Deutschlandunited | united Germany [Add to Longdo]
Ich bin Amerikaner (Kanadier; Deutscher).I am an American (a Canadian; a German). [Add to Longdo]
Ich bin Amerikanerin (Kanadierin; Deutsche).I am an American (a Canadian; a German) (woman). [Add to Longdo]
Ich kann Deutsch (sprechen).I know German. [Add to Longdo]
Ich spreche nur ein bisschen Deutsch (Englisch).I only speak a little German (English). [Add to Longdo]
Wie sagt man ... auf Deutsch / Englisch?How do you say ... in German / English?; What is the German / English for ... ? [Add to Longdo]
Wie würden Sie das auf Deutsch wiedergeben?How would you render that in German? [Add to Longdo]
Schäferhund {m} [zool.] | Schäferhunde {pl} | Deutscher Schäferhundsheep dog; Alsatian dog [Br.] | sheep dogs | German sheep dog; German shepherd dog [Add to Longdo]
Peru-Schnabelwal {m} (auf Deutsch noch nicht endgültig entschieden) [zool.]lesser beaked whale; Peruvian beaked whale; pygmy beaked whale (Mesoplodon peruvianus) [Add to Longdo]
Deutschland {m} [geogr.]Germany (de) [Add to Longdo]
Bundesrepublik Deutschland [geogr.]Federal Republic of Germany [Add to Longdo]
OstdeutschlandEast Germany; Estern Germany [Add to Longdo]
WestdeutschlandWest Germany; Western Germany [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
ドイツマルク[, doitsumaruku] (n) Deutschmark [Add to Longdo]
ドイツ工業規格[ドイツこうぎょうきかく, doitsu kougyoukikaku] (n) {comp} Deutsche Institut fuer Normung; DIN [Add to Longdo]
ルフトハンザ[, rufutohanza] (n) Deutsche Lufthansa (German airlines); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德国之声[Dé guó zhī Shēng, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄓ ㄕㄥ, / ] Deutsche Welle [Add to Longdo]
德意志[Dé yì zhì, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄓˋ, ] German (phonetic rendition of "Deutsch"); Germany [Add to Longdo]
德意志银行[Dé yì zhì Yín háng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄓˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Deutsche Bank [Add to Longdo]
德法年鉴[dé fǎ nián jiàn, ㄉㄜˊ ㄈㄚˇ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] Deutsch-französische Jahrbücher (published once in 1844 by Karl Marx and bourgeois radical Arnold Ruge) [Add to Longdo]
联邦德国[Lián bāng Dé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] German Federation; Bundesrepublik Deutschland; Germany [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
和独[わどく, wadoku] Japanisch_Deutsch (Woerterbuch) [Add to Longdo]
日独[にちどく, nichidoku] Japan_und_Deutschland, japanisch-deutsch [Add to Longdo]
[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
独逸[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
西ドイツ[にしどいつ, nishidoitsu] Westdeutschland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  deutsch [dɔitʃ]
     German
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top