ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*affaire*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: affaire, -affaire-
Possible hiragana form: あっふぁいれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affaire(n) ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, Syn. amour, liaison, affair
affaire(n) เรื่องอื้อฉาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต, ผู้ทำการแทน, ผู้รักษาการแทน, Syn. charge

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chargé d'affairesอุปทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chargé d'affairesอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chargé d'affaires ad interimอุปทูตรักษาการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chargé d' Affairesอุปทูต เดิมเรียกว่า อุปทูตประจำ ซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่า Chargé d' Affaires ad hoc บ้าง Chargé d' Affaires en pied หรือ Chargé d' Affaires avec lettres บ้าง ปัจจุบันเรียกเพียง อุปทูต (Chargé d' Affaires) เท่านั้น รัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับอาจจะตกลงกันให้มีหัวหน้าคณะผู้แทนเพียงระดับอุปทูตก็ ได้ (ต่างกันกับตำแหน่งอุปทูตชั่วคราว) [การทูต]
Chargé d' Affaires ad interimอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูต หรือ อุปทูตชั่วคราว " ในกรณีที่ตำแหน่งของหัวหน้าคณะผู้แทนว่างลง หรือหัวหน้าคณะ ผู้แทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ อุปทูตชั่วคราวจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นการชั่วคราวได้ โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจะแจ้งนามอุปทูตชั่วคราวให้กระทรวงการต่างประเทศของรัฐ ผู้รับทราบ หรือหากหัวหน้าคณะผู้แทนไม่สามารถแจ้งได้ กระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้ส่งจะแจ้งนามอุปทูตชั่วคราวไปยังกระทรวงการ ต่างประเทศของรัฐผู้รับ " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With his brother Pierre: "L'affaire est dans le sac". - Perfect.'L'affaire est dans le sac' mit seinem Bruder Pierre. Les tricheurs (1958)
It can't have a natural time span? Affairs can't dissolve in a good way?Können sich Affairen nicht auf eine gute Art und Weise auflösen? Carnal Knowledge (1971)
I had a relationship with François Morel.- Ich hatte 'ne Affaire mit François Morel. The Troubles of Alfred (1972)
I made up other stories. I liked the way that I was.Ich stellte mir andere Affairen vor, meine Lebensart gefiel mir. A Real Young Girl (1976)
I have done everything possible to recreate our affaire la coeur.Ich wollte alles tun, um unsere affaire la cœur nachzustellen. The Innocents (1979)
Well, for one thing, we'll never be able to keep our affair a secret from your father.Nun, zum einen werden wir nie in der Lage sein, unsere Affaire vor deinem Vater geheimzuhalten. Private Lessons (1981)
What an affair, only half an hour at the end of the night.Schöne Affaire... Eine halbe Stunde vor dem Morgengrauen. Life According to Agfa (1992)
If she sent him this letter, maybe they were having an affair.Wenn sie ihm diesen Brief sandte, hatten sie vielleicht eine Affaire. Murder on the Links (1996)
Though no official word has been given, sources say that Mrs. Devlin has learned of an affair between--Obwohl es keine offizielle Stellungnahme gab, besagen Quellen, dass Mrs. Devlin von einer Affaire zwischen ... Straight Life (1997)
For hours, literally I didn't remember that I was involved with someone else.Für Stunden erinnerte ich mich nicht dass ich mit jemand anders eine Affaire hatte. Random Hearts (1999)
The Silverton affair is at the acute stage.Die Silverton-Affaire wird jetzt akut. The House of Mirth (2000)
- She had an affair with Tim McManus.- Sie hatte eine Affaire mit Tim McManus. The Bill of Wrongs (2000)
- You had an affair?- Du hattest eine Affaire? The Bill of Wrongs (2000)
This notorious intrigue came to be known as I'Affaire du Collier.Diese berüchtigte Intrige ging in die Geschichte ein als... L'Affaire du Collier. The Affair of the Necklace (2001)
You must now consider the broader consequences of this matter.Sie müssen jetzt die Konsequenzen aus dieser Affaire bedenken. The Affair of the Necklace (2001)
Are you having an affair or something like that?Hast du eine Affaire oder etwas dergleichen? Acacia (2003)
Commissioner! Let's not tie this to Kim In-sook It's been 30 years since that happened?m der Rangältestes wir dürfen nicht dies affaire mit Kin in .sook Ouija Board (2004)
You have an affair with her?Haben Sie eine Affaire mit ihr? Nickel and Dimed (2004)
- about our torrid little affair.- über unsere glühende kleine Affaire. Cocktail Bunny (2004)
Your Mom and Leo are having an affair !Deine Mom und Leo haben eine Affaire! Long Away (2005)
Nice save.Gut aus der Affaire gezogen. The Young and the Stoned (2007)
Even here I have an affaire de coeur, as the culture calls it, .. ...with the Big schoolmaster.Selbst hier habe ich eine affaire de coeur, wie es kultiven heißt, mit dem großen Schulmeister. Graveyard Clay (2007)
It was obvious during the first affaire de coeur we had together.Das war bei unserer ersten affaire de coeur offensichtlich. Graveyard Clay (2007)
Lang sexcapade caught on tape!Lang´s Sex-Affaire auf Band! God, That's Good (2007)
If we're going to have an affair you're never to look at me during the day.Falls wir eine Affaire beginnen, wirst du mich nie am Tag sehen. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
For the last time, I am not having an affair with any of my students, and you are not allowed to turn one of them into your slave because you have this irrational fear of me leaving you.Zum letzten Mal, ich habe keine Affaire mit irgendeiner meiner Schüler und du hast nicht die befügnis eine von ihnen in deine Sklavin zu verwandeln, weil du diese absurde Befürchtung hast, dass ich dich verlasse. Ballad (2009)
Besides, a true pity party is a solo affair, right?Außerdem eine wahre Selbstmitleidsparty ist eine solo Affaire oder? Girl Fight! (2010)
Are you having an affair with my sister?Haben Sie eine Affaire mit meiner Schwester? Javianna (2010)
What, because I had an affair, then that means that I...Was? Weil ich eine Affaire hatte, heißt daß, das ich... Short Cuts (2010)
- Are you leaving? - Yes.Dann hat Christopher sie wieder aufgenommen, nach der Perowne-Affaire. Episode #1.3 (2012)
She's having an affair with Matt.Sie hat eine Affaire mit Matt. Wer? Episode Nine (2012)
Is... Is having an... An affair?Sie hat eine Affaire? Episode Nine (2012)
Of course we would be honoured, Monsieur Poirot, should you wish to participate with us in this affair.Natürlich fühlen wir uns geehrt, Monsieur Poirot, wenn Sie bei dieser 'affaire' mit uns zusammenarbeiten wollen. The Labours of Hercules (2013)
I am Mr. Thompson's chargé d'affaires.- Ich bin Mr. Thompsons Chargé d'affaires. All In (2013)
When I was quite young, my mother had an affair that produced Dmitry.Als ich noch ziemlich jung war, hatte meine Mutter eine Affaire die Dmitry hervorgebracht hat. Lawson Translation (2013)
But he did admit to having an affair with Butler but he didn't kill him.Aber er hat die Affaire mit Butler zugegeben aber er hat ihn nicht ermordet. Bear Interrogation (2013)
- I confronted Gabriel about the affair.Ich habe Gabriel mit der Affaire konfrontiert. Big Sur and Strawberry Lube (2013)
Well, I guess he's having one last little fling before the wedding.Ich denke, dass er vor der Hochzeit eine letzte kleine Affaire hat. Bite Me, Supreme Court (2014)
Jamie said that Dougal told Colum all about your affair and the baby.Jamie sagte, dass Dougal Colum alles über eure Affaire und das Baby erzählt hat. The Devil's Mark (2015)
Javier was having an affair.Javier hatte eine Affaire. Brother, Can You Spare a Brain? (2015)
Look, he was having an affair.Schau, er hatte eine Affaire. Brother, Can You Spare a Brain? (2015)
I know everything about Carson's past fling with Holly.Ich weiß alles über Carsons ehemalige Affaire mit Holly. Flight of the Living Dead (2015)
But that's exactly what it was, a past fling.Aber das ist genau das, was es war, eine Affaire. Flight of the Living Dead (2015)
Did she threaten to tell your husband about your affair?Hat sie damit gedroht, Ihrem Mann von Ihrer Affaire zu erzählen? The Psychic in the Soup (2015)
I can't imagine what he'd do if he found out that she and I were having an affair.Ich kann mir denken, was er getan hätte, wenn er herausgefunden hätte, dass Sie und ich eine Affaire hatten. The Psychic in the Soup (2015)
We know that you two were having an affair.Wir wissen, dass Sie beide eine Affaire hatten. The Life in the Light (2015)
That what? Made you have an affair with him? Come on, Elizabeth.Die Sie dazu brachten, eine Affaire mit ihm ein- zugehen? The Life in the Light (2015)
So, fatal attraction brain.Das Gehirn einer verhängnisvollen Affaire. The Hurt Stalker (2015)
Regina was having an affair with matthew.- Regina hatte eine Affaire mit Matthew. - Ich wusste es! The Hurt Stalker (2015)
It-it was our understanding that we would be speaking with the chargé d'affaires.Wir dachten, wir hätten eine Verabredung mit dem Chargé d'Affaires. Hat (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปทูต(n) charge d'affaires, Example: วิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ผันแปรวิถีชีวิตให้ท่านต้องไปรับตำแหน่งอุปทูตไทยที่ประเทศอาร์เจนตินา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รักษาการในตำแหน่งหรือรักษาการแทนหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต หรือหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นธุรกิจ[chan thurakit] (n, exp) EN: businesss class ; business  FR: classe affaires [ f ] ; business class [ f ] ; business [ f ]
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
เหตุการณ์ในอดีต[hētkān nai adit] (n, exp) EN: past event ; past occurrence  FR: vieille affaire [ f ]
จริยศาสตร์ธุรกิจ[jariyasāt thurakit] (n, exp) EN: business ethics  FR: éthique des affaires [ f ]
จริยธรรมทางธุรกิจ[jariyatham thāng thurakit] (n, exp) EN: business ethics  FR: éthique des affaires [ f ]
เจรจาธุรกิจ[jēnrajā thurakit = jēnjā thurakit] (v, exp) EN: talk about business  FR: parler affaires
การ[kān] (n) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act  FR: tâche [ f ] ; action [ f ] ; activité [ f ] ; occupation [ f ] ; affaire [ f ] ; ouvrage [ m ]
การค้า[kānkhā] (n) EN: business ; trade ; commerce ; dealings  FR: commerce [ m ] ; business [ m ] ; affaires [ fpl ]
การค้าขาย[kān khākhāi] (n) EN: trade ; commerce ; business  FR: commerce [ m ] ; affaires [ fpl ]
การเมือง[kānmeūang] (n) EN: politics ; political affairs  FR: politique [ f ] ; affaires politiques [ fpl ]
ค้า[khā] (v) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in  FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
คดี[khadī] (n) EN: lawsuit ; case ; action ; court case  FR: procès [ m ] ; action en justice [ f ] ; litige [ m ] ; affaire [ f ]
คดีอาญา[khadī āyā] (n, exp) EN: criminal case ; criminal procedure  FR: affaire criminelle [ f ]
คดีฆาตกรรม[khadī khāttakam] (n, exp) EN: murder case  FR: affaire de meutre [ f ]
คดีเกี่ยวกับ...[khadī kīokap …] (n, exp) FR: affaire concernant … [ f ] ; affaire impliquant … [ f ]
ค้าขาย[khākhāi] (v) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange  FR: commercer ; faire des affaires
ข้าวของ[khāokhøng] (n) EN: things ; belongings ; goods  FR: affaires [ fpl ] ; effets [ mpl ]
ขลุก[khluk] (n) EN: be absorbed ; be immersed ; be occupied ; keep to oneself  FR: être occupé ; être affairé
ของใช้ส่วนตัว[khøngchai suantūa] (n, exp) EN: personal belongings ; personal effects  FR: affaires personnelles [ fpl ] ; effets personnels [ mpl ]
ความ[khwām] (n) EN: lawsuit ; case ; litigation  FR: affaire [ f ] ; procès [ m ] ; litige [ m ]
ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ[khwām chīeplaēm thāng thurakit] (n, exp) EN: business acumen  FR: sens des affaires [ m ]
กี้[kī] (n) EN: affair ; things ; business  FR: affaires [ fpl ]
กิจ[kit] (n) EN: business ; affairs ; activity  FR: affaire [ f ] ; business [ m ] ; activité [ f ] ; travail [ m ]
กิจการ[kitjakān] (n) EN: business ; trade ; work; enterprise ; undertaking ; vocational work  FR: affaire [ f ] ; entreprise [ f ] ; opération [ f ]
กิจการภายใน[kitjakān phāinai] (n, exp) EN: internal affair  FR: affaire interne [ f ]
กิจการ[kitkān] (n) EN: business ; enterprise ; affair ; trade ; work ; undertaking  FR: entreprise [ f ] ; business [ m ] ; affaire [ f ]
กิจธุระ[kit thura] (n) EN: affairs (in general)  FR: affaires (en général) [ fpl ]
กงการ[kongkān] (n) EN: business ; things ; concern ; affair  FR: affaires [ fpl ]
กระทรวงการต่างประเทศ[Krasūang Kān Tāngprathēt] (org) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office ; State Department  FR: ministère des Affaires étrangères [ m ]
ลมค้า[lom khā] (n, exp) EN: trade wind  FR: climat des affaires [ m ]
ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ[mai chai kongkān arai khøng khun] (xp) EN: none of your business  FR: ce n'est pas votre affaire ; ce ne sont pas vos oignons (fam.)
มีธุระ[mī thura] (x) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do  FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
มีธุระมาก[mī thura māk] (adj) FR: affairé
นักธุรกิจ[nakthurakit] (x) EN: businessman ; businesswoman ; businesspeople  FR: homme d'affaires [ m ] ; femme d'affaires [ f ] ; commerçant [ m ] ; commerçante [ f ] ; businessman [ m ] ; businesswoman [ f ]
นักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัว[nakthurakit thī sāng neūa sāng tūa] (n, exp) EN: self-made businessman  FR: homme d'affaires qui s'est fait tout seul [ m ] ; homme d'affaires qui est l'artisan de sa propre réussite [ m ] ; self-made man [ m ]
นั่นก็ดี[nan kø dī] (n, exp) EN: that will do  FR: cela fera l'affaire ; cela convient
ง่วน[ngūan] (v) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed ; immezrse oneself in ; engage  FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
นี่ก็ดี[nī kø dī] (n, exp) EN: this will do  FR: ceci fera l'affaire ; ceci convient
ไปธุระ[pai thura] (v, exp) EN: go on business  FR: avoir à faire ; aller régler une affaire
ปริมาณธุรกิจ[parimān thurakit] (n, exp) EN: volume of business  FR: volume d'affaires [ m ]
เป็นส่วนตัวของ ...[pen suantūa khøng ...] (x) EN: that's ... (+ poss. adj.) business  FR: c'est l'affaire de ... (+ nom) ; c'est ... (+ adj. poss.) affaire
พาณิช[phānit] (n) EN: businessman ; merchant ; tradesman ; trader  FR: commerçant [ m ] ; homme d'affaires [ m ]
พาณิชย์[phānit] (n) EN: commerce ; trade ; business ; commercial affair ; sales  FR: commerce [ m ] ; affaire [ f ]
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ[phāsā Angkrit choēng thurakit] (n, exp) EN: business English  FR: anglais commercial [ m ] ; anglais des affaires [ m ]
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ[phāsā Thai choēng thurakit] (n, exp) EN: Thai for business  FR: Thaï commercial [ f ] ; Thaï des affaires [ m ]
พ่อค้า[phøkhā] (n) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman  FR: marchand [ m ] ; négociant [ m ] ; commerçant [ m ] ; homme d'affaires [ m ]
ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ[phūdōisān chan thurakit] (n, exp) EN: business class passengers  FR: passagers de classe affaires [ mpl ]
ปมปัญหา[pom panhā] (n, exp) EN: crux ; problem  FR: noeud de l'affaire [ m ]
ประกอบธุรกิจ[prakøp thurakit] (v, exp) EN: run a business ; do business ; manage a business ; engage in business  FR: diriger une affaire
รายได้[rāidāi] (n) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds  FR: revenu [ m ] ; produit [ m ] ; chiffre d'affaires [ m ] ; gain [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
D'AFFAIRES D AE0 F EH1 R Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ,   /  ] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires #15,952 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท

Japanese-English: EDICT Dictionary
代理公使[だいりこうし, dairikoushi] (n) charge d'affaires of a legation [Add to Longdo]
代理大使[だいりたいし, dairitaishi] (n) charge d'affaires of embassy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affaire
   n 1: a usually secretive or illicit sexual relationship [syn:
      {affair}, {affaire}, {intimacy}, {liaison}, {involvement},
      {amour}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affaire /afɛʀ/ 
  affair; business; business deal; case; matter

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 affaire /ɑferə/
  affair; business; businessdeal; case; matter

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top