Search result for

*acquisition*

(187 entries)
(0.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acquisition, -acquisition-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquisition[N] การได้มา, Syn. acquirement, acquiring, attainment
acquisition[N] การตรวจหาที่ตั้งโดยเรดาร์ (เครื่องบิน), See also: การตรวจหาที่ตั้งโดยเครื่องมืออื่นๆ
acquisition[N] การพัฒนาทักษะ
acquisition[N] สิ่งที่เพิ่มเติม, Syn. addition, accession, appendix

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement)
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquisitionการได้มาซึ่งดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquisitionการได้มา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquisition costค่าใช้จ่ายในการขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquisition expensesมีความหมายเหมือนกับ acquisition cost [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquisition offenceการกระทำผิดที่ทำให้ได้ทรัพย์มา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory acquisitionการบังคับซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data acquisitionการได้ข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data acquisitionการได้ข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquisitionการจัดหา

การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง

1. การจัดซื้อ เป็นวิธีที่ห้องสมุดใช้ในการจัดหามากที่สุด วิธีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั่วไปที่ห้องสมุดนิยมใช้ ได้แก่ การสั่งซื้อแบบรายย่อย การสั่งซื้อแบบรวม การสั่งซื้อแบบประจำ การสั่งซื้อแบบเสนอให้เลือก และการสั่งซื้อแบบให้ตัวแทนเลือกให้

2. การขอและรับบริจาค เป็นอีกวิธีหนึ่งของการจัดหาที่ประหยัดงบประมาณของห้องสมุด วิธีการขอหรือรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศนั้น ห้องสมุดอาจทำเป็นครั้งคราวหรือขอสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับทรัพยากรสารสนเทศนั้นเป็นประจำ แหล่งที่บริจาค ได้แก่ หน่วยงานของรัฐบาล ห้องสมุด องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรการกุศล องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มูลนิธิ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมวิชาการ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น

3. การแลกเปลี่ยน วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันระหว่างห้องสมุด คือ การจัดหาทรัพยากรที่ไม่มีจำหน่ายโดยทั่วไป เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สิ่งพิมพ์ของห้องสมุดหรือหน่วยงานที่สังกัด รายงานการประชุมหรือสัมมนา รายงานประจำปี เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่จะแลกเปลี่ยนดังกล่าวห้องสมุดมีซ้ำ จำนวนมากเกินความจำเป็น หรือไม่ตรงกับความต้องการของห้องสมุด

4. การบอกรับ เป็นวิธีจัดหาวิธีหนึ่ง นิยมใช้กับทรัพยากรสารสนเทศที่มีการปรับปรุงสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ วารสาร และฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ / ออนไลน์ เช่น บทความวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม เอกสารอื่น ๆ เป็นต้น การบอกรับกระทำโดยการเป็นสมาชิกของสำนักพิมพ์ / ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่าย / บริษัทผู้ให้บริการ

5. การผลิตหรือจัดทำขึ้นเอง ห้องสมุดจำเป็นต้องมีการผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดผลิตหรือจัดทำขึ้น เช่น กฤตภาค รูปภาพ ดัชนี บรรณานุกรม จุลสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของห้องสมุด รวมทั้งการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / ออนไลน์ เพื่อประหยัดเนื้อที่จัดเก็บ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น หนังสือหายาก ต้นฉบับตัวเขียน เป็นต้น ห้องสมุดจะให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในรูปแบบของแผ่นซีดีรอม แผ่นดีวิดี หรือฐานข้อมูลออนไลน์

ด้วยวิธีการจัดหาทั้งหมดดังกล่าว ก่อให้เกิดความสำคัญในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ

1. ทำให้ห้องสมุดได้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่า

2. ทำให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้

3. ทำให้ห้องสมุดประหยัดงบประมาณในการจัดหา และประหยัดเวลาในการทำงาน

4. ทำให้ห้องสมุดสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Acquisition departmentแผนกจัดหา, ฝ่ายจัดหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acquisition (Libraries)การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acquisition of serial publicationการจัดหาวารสาร

วารสาร (Journals, Serials, Periodicals) คือ ทรัพยากรสารสนเทศ ความรู้ ประเภทหนึ่งในห้องสมุดที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีใหม่และงานวิจัย วิชาการในสาขาหนึ่ง ๆ วารสารโดยเฉพาะวารสารวิชาการนับว่ามีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในการเผยแพร่บทความ ความรู้ และเพื่อประโยชน์ในการต่อยอดผลงานวิจัย วิชาการ และการเป็นเอกสารอ้างอิง วารสารวิชาการบางชื่อได้รับการเชื่อถือและยอมรับว่าเป็นทฤษฎีที่ค้นพบใหม่จริง เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม

ความสำคัญและคุณค่าของวารสารวิชาการเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผลักดันให้ห้องสมุดต้องจัดหามาให้บริการ นอกเหนือจากเอกสาร หนังสือ และตำรา ต่าง ๆ และด้วยศักยภาพเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้กระบวนการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยจากเดิมที่ตีพิมพ์บทความในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์หรือรูปเล่ม ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) หรือออนไลน์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว ทุกที่และทุกเวลาในโลก พร้อมทั้งช่วยให้การรวบรวมและจัดการข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นับเป็นแนวโน้มสำคัญของห้องสมุดในปัจจุบัน ในการเรียนรู้วิธีและการบริหารจัดการในการบอกรับรูปแบบใหม่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามห้องสมุดหลายแห่งโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนามักประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการจัดหาวารสารวิชาการที่มีราคาสูง รวมทั้งนโยบายการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี สวนทางกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดจึงได้ดำเนินการทุกวิถีทางในการหาหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การสำรวจการใช้วารสารวิชาการ เพื่อพิจารณายกเลิกชื่อที่มีการใช้น้อย จัดเรียงลำดับความต้องการจากมากที่สุดไปสู่ระดับรองลงไป เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งวิธีการติดต่อขอยืม ถ่ายสำเนา จากห้องสมุดแหล่งอื่น ๆ กล่าวคือไม่มีห้องสมุดแห่งใดในโลกที่จัดหาวารสาร ได้ครบทุกรายชื่อที่ผลิตหรือเผยแพร่ และอีกหนึ่งบริการที่สำคัญ และกล่าวถึงกันมากในขณะนี้ คือบริการจัดหาเฉพาะบทความที่ต้องการอ่าน (Pay per view / Pay per article) นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริการรูปแบบนี้มีมานานแล้ว ให้บริการผ่านบริษัทนายหน้า ผู้แทนจำหน่าย นอกเหนือจากธรรมเนียม วัฒนธรรมเดิมของการจัดหา คือ จัดหาล่วงหน้าทั้งปีเพื่อรอให้ผู้ใช้บริการได้ใช้หรืออ่าน

หลายทศวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มราคาวารสารวิชาการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล สูงกว่าภาวะอัตราเงินเฟ้อในสัดส่วนที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ (STM) ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ ควรกำหนดนโยบาย และมาตรการ วิธีการรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว สถานภาพห้องสมุดปัจจุบันเสมือนตกอยู่ในสถานะจำยอม และยอมรับทุกเงื่อนไขที่สำนักพิมพ์เป็นผู้กำหนดทิศทางในเรื่องราคาแต่เพียงฝ่ายเดียวมาตลอด เป็นหัวข้อที่ท้าทายความสามารถของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศในฐานะผู้จัดการความรู้ ในการที่จะหาแนวทาง วิธีการดำเนินการเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยยึดผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญที่จะต้องเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ได้อย่างเท่าทัน และประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้ฟรี (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของ วารสารวิชาการนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การจัดหาวารสารเป็นงานที่มีความต่อเนื่องยาวนาน เพราะวารสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกเป็นลำดับตามช่วงเวลาที่แน่นอน สม่ำเสมอโดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด ดังนั้นเมื่อเริ่มกระบวนการจัดหา ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบงานจัดหาวารสารใน 1 ปี และ ปีต่อ ๆไปด้วย กระบวนการจัดหาวารสารเป็นงานที่มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นลำดับ และต่อเนื่องเชื่อมโยง ตั้งแต่การบอกรับ การจ่ายเงินค่าบอกรับเป็นสมาชิก ตลอดจนการทวงถามวารสาร เพื่อให้ได้วารสารครบตามจำนวนตามเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก หลังจากนั้นวารสารจะถูกนำไปสู่กระบวนการทางเทคนิค และงานบริการต่อไป การจัดหาวารสาร มี 4 วิธีการ คือ การจัดซื้อ (จากผู้ผลิตวารสารโดยตรง การจัดซื้อโดยสมัครเป็นสมาชิกหน่วยงานหรือสมาคม หรือ การจัดซื้อผ่านตัวแทนบอกรับวารสาร) การขอรับบริจาคหรือการได้รับอภินันทนาการ การแลกเปลี่ยนวารสาร และการผลิตขึ้นเอง

ปัญหาที่พบในการจัดหาวารสารที่ห้องสมุดมักประสบ คือ

1. ได้รับวารสารล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด

2. ได้รับวารสารไม่ครบถ้วนตามจำนวน

3. อัตราค่าสมาชิกสูงมาก โดยเฉพาะวารสารต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กรณีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีปัญหาในการเข้าถึง (Access) ว่าไม่สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็มได้

โดยทั่ว ๆ ไป ขั้นตอนการจัดหาวารสาร มีดังนี้

1. สำรวจความต้องการใช้วารสาร ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้

2. ตัดสินใจว่าวารสารรายชื่อใด ควรบอกรับโดยตรงจากสำนักพิมพ์ หรือบอกรับผ่านตัวแทน

3. ตรวจสอบรายละเอียดของวารสารที่ต้องการจัดหาอย่างละเอียด ให้มีความถูกต้องมากที่สุด ข้อมูลพื้นฐานที่ควรมีคือ ชื่อวารสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) สำนักพิมพ์ ราคา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในการจัดหาวารสาร

4. ติดต่อสำนักพิมพ์ หรือบริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร เพื่อให้นำเสนอราคาบอกรับวารสาร ซึ่งควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ และให้ได้รับวารสารครบถ้วนในปีนั้น

5. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order : PO) และดำเนินการชำระเงินแก่สำนักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร ซึ่งขั้นตอนนี้ห้องสมุดควรเก็บสำเนาเอกสารต่าง ๆ และทำการบันทึกการจ่ายเงิน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bank acquisitionการซื้อกิจการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Reporting of acquisition or disposal of securities : Form 246-2รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุก ๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ โดยจะต้องส่งแบบรายงานภายใน 3 วันทำการ [ตลาดทุน]
Acquisitionการเรียนรู้ [TU Subject Heading]
Acquisition of propertyการครอบงำกิจการ [TU Subject Heading]
Acquisition of serial publicationsการจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Acquisitionsการจัดหาทรัพยากร [TU Subject Heading]
Acquisitions (Libraries)การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด [TU Subject Heading]
Language acquisitionการรับรู้ทางภาษา [TU Subject Heading]
Knowledge Acquisitionการแสวงหาความรู้ [การจัดการความรู้]
Supervisory Control and Data Acquisitionระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารดาวเทียม ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานส่งก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่แท่นผลิตในอ่าวไทยจนถึงลูกค้า ผู้ใช้ก๊าซฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Acquisition of Assetการได้มาซึ่งสินทรัพย์ [ตลาดทุน]
Acquisitionการแสวงหา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, we're in the information acquisition business.ใช่ เราอยู่ในธุรกิจข้อมูลข่าวสาร WarGames: The Dead Code (2008)
For us, at Comintex, profits reflect that this has been a year of acquisitions, both of APL and of the Dutch fiber-optic company, Zandak.สำหรับเรา ที่ Comintex ผลกำไรแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้เติบโต ทั้งใน APL และ ไฟเบอร์ ออพติก ในดัชท์, แซนดัก Confessions of a Shopaholic (2009)
The moment this meeting breaks up, we'll be going over every acquisition B% R has made in the past 18 months.ทันทีที่คุยกันเสร็จ เราจะลองไปดูทุกๆ บริษัท ที่BRรวบมาไว้ในรอบ 18 เดือน Duplicity (2009)
They made 57 acquisitions.มีทั้งหมด 57 แห่ง Duplicity (2009)
And consider that B% R has yet to disclose their financial statements showing the acquisition.เชื่อได้ว่า BR จัดการเคลียร์หนี้สิน ให้กับฟอร์มาเวลเรียบร้อย Duplicity (2009)
The trips to Dunwoody, the background on the Formavale acquisitions, the midnight load-outs, it's all in place and ready to go.เรื่องเดินทางไปดันวู๊ดดี้ เบื้องหลังการเข้าถือครองฟอร์มาเวล การลงของตอนเที่ยงคืน มีพร้อมหมด Duplicity (2009)
Ah, we have visual acquisition of the target.อ่า เราเจอเป้าหมายแล้ว Chuck Versus the Best Friend (2009)
...but the data acquisition problem in Minsky's "society-of-mind" theory was addressed in large part by Singh's "E-M-One" paper back in... 2005...แต่ปัญหาการรวบรวมข้อมูล ในทฤษฎี "สังคมแห่งจิตใจ" ของมินสกี้ ได้ถูกพูดถึง โดยซิงค์ ในหัวข้อ"E-M-One" Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Lloyd, I need that information on the Price Cooper acquisition.ลอยด์ ผมต้องการข้อมูลที่ไพรซ์ คูเปอร์ Episode #3.5 (2009)
Mm, well we can explore all of my health center acquisitions tonight, after Chuck's club opening.อืม, ดีล่ะ เราจะได้ไปตรวจสอบการซื้อขายศูนย์ตรวจสุขภาพของฉัน คืนนี้ หลังจากงานเปิดคลับของชัค How to Succeed in Bassness (2009)
The IBBC's senior vice president of acquisitions.รองประธานอาวุโสและผู้ร่วมก่อตั้ง ของIBBC The International (2009)
With the acquisition of Mr. Scully's place,จากการครอบครองบ้านของคุณสกูลลี่ Pleasant Little Kingdom (2010)
Oh, you majored in "Business Mergers and Acquisitions"คุณเรียนเอก "ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร" Episode #1.4 (2010)
You didn't have to make that point in front of Air Force Acquisitions.คุณไม่ได้บรรลุเป้าหมายในการต่อสู้ทางอากาศเลย Green Lantern (2011)
Between us every step of the acquisition.ระหว่างเรา ในขั้นตอน การครอบครองกรรมสิทธิ์ The Kids Are Not All Right (2011)
In this acquisition.ในเรื่องการซื้อขายนี้ While You Weren't Sleeping (2011)
Which is why I would like to invite you, plus one, to my "New Acquisitions Exhibit and Wine and Cheese"ผมถึงอยากชวนคุณ และคู่เดท มางานฉลองเพื่อนใหม่กับไวน์และชีส Death Didn't Become Him (2011)
And acquisitions are his favorite part of the biz.ในการกว้านซื้อ ครอบครองสิ่งต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เขาชอบ The Hot Potato Job (2011)
I mean, we barely get our hands on our newest acquisition,ผมหมายถึง เราแทบจะไม่ได้เข้าไปยุ่งในกิจการใหม่ล่าสุดของเราเลย The Hot Potato Job (2011)
You were paid to ignite a roomful of acquisitions.เงินที่จ่ายให้คุณในการซื้อกิจการ The Hot Potato Job (2011)
Acquisitions and mergers for some giant German bank.ดูแลเรื่องการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ ให้ธนาคารใหญ่ๆในเยอรมัน The Long Way Down Job (2011)
But for Travis, his Dark Passenger is a more recent acquisition.แต่สำหรับทราวิส ด้านมืดของเขา มันเพิ่งเป็นการเริ่มต้น Get Gellar (2011)
Relatively recent acquisition, if I'm not mistaken.เค้ามีสองเชื้อชาติเลยล่ะ ถ้าผมจำไม่ผิด Grace (2011)
Yes, we have made new acquisitions.ใช่ เราได้สร้าง สิ่งเพิ่มเติมใหม่ๆ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Thursday morning, you close on the land acquisition in Gleason.เช้าวันพฤหัสบดีคุณจะอยู่ใกล้ ที่ๆคุณจะซื้อในกลีสัน How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Yeah, that "Thing" is an acquisitions conference in Arlington.เรื่องนั้นคือไปประชุมที่อาลิงตัน Sad Professor (2011)
She has an acquisitions conference. Oh, no, she said that was yesterday.-เธอมีประชุมเรื่องซื้อกิจการ ไม่นี่, เธอบอกว่ามีประชุมเมื่อวาน Sad Professor (2011)
I needed to discuss with him the Han-Young Bank acquisition terms.ผมต้องปรึกษากับเขาเกี่ยวกับเงื่อนไข การเข้าครอบงำกิจการธนาคารฮันยอง Midas (2011)
It's a shame that the accident happened, but it appears that the biggest obstacle in the Han-Young Bank acquisition is gone.เป็นเรื่องน่าเสียใจที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการเข้าครอบครอง ธนาคารฮันยองก็หมดไปด้วย Midas (2011)
Readjust all funding schedules around the Han-Young Bank acquisition.ปรับเปลี่ยนตารางเวลาในการจัดหาเงินทุน เพื่อเข้าซื้อกิจการของธนาคารฮันยองให้หมด Midas (2011)
The Han-Young Bank acquisition will fall, of course, and Injin Group will be severely shaken as a whole.การเข้าถือครองธนาคารฮันยอง จะล้มเหลวอย่างแน่นอน และกลุ่มอินจินทั้งหมด ต้องสั่นคลอนอย่างรุนแรง Midas (2011)
It's a shame that the accident happened, but it appears that the biggest obstacle in the Han-Young Bank acquisition is gone.เป็นเรื่องน่าเสียใจที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการเข้าครอบครอง ธนาคารฮันยองก็หมดไปด้วย Midas (2011)
I'd like to... announce the final selection of the acquisition bid for Han-Young Bank.ผมขอ... ประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้ายสำหรับการเสนอซื้อ กิจการของธนาคารฮันยอง Midas (2011)
I'd like to reiterate that the decision was based on the financing plan and the operation normalization plan after the acquisition.ผมขอย้ำว่า การตัดสินใจนี้ ขึ้นอยู่กับ Midas (2011)
The final accepted acquisition bid comes from IJ Invest.ธนาคารตอบรับคำเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ซึ่งมาจาก IJ อินเวสท์ Midas (2011)
When the Han-Young Bank acquisition process has been completed,เมื่อขั้นตอนการเข้าครอบครอง ธนาคารฮันยองเสร็จเรียบร้อย Midas (2011)
In fact, your acquisition by this program as well as the program itself has been reviewed and sanctioned by military court.ความจริง การที่ได้ตัวคุณมาร่วมโครงการ และตัวโครงการเอง ผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยศาลทหาร Source Code (2011)
Bob from Acquisitions had a heart attack.บ๊อบจากแผนกซื้อขาย หัวใจวายนะ American Reunion (2012)
...All-time high following Roman's acquisition of Sucrocorp.ราคาสูงสุดของตลาดหุ้นวันนี้ จากกรณีที่โรมันเข้าครอบครอง ซูโครคอร์ปนั้น. Survival of the Fittest (2012)
Mike was a junior analyst in our acquisition department.ไมด์เป็นนักวิเคราะห์รุ่นเล็ก ในแผนกหาเงินทุน Til Death Do Us Part (2012)
The director's been named new head of acquisitions at the museum, so that's why there's an opening at the gallery--ผ.อ.ได้รับเสนอชื่อ ให้เป็นหัวหน้าหน่วยหาสมบัติในพิพิธภัณฑ์ ในแกลเลอรี่ก็เลยมีตำแหน่งว่างอยู่ Through the Looking Glass (2012)
I need Salvador Grobet to see that Daniel's acquisition of Nolcorp isn't just a pipe dream.ฉันอยากให้ซัลวาดอร์ โกรเบทมาเห็นว่า การเข้าถือสิทธิ์ของแดเนียลในโนลคอร์พ ไม่ใช่แค่การวาดวิมานในอวกาศ Revelations (2012)
He's been spearheading the Nolcorp acquisition with me.เขาเป็นแนวหน้าในการได้โนลคอร์พมากับผมครับ Revelations (2012)
Without my efforts, the Nolcorp acquisition would never have gotten off the launchpad.โดยไม่มีความพยายามของผมแล้ว การได้โนลคอร์พมา จะไม่ทำให้ ได้รับ บนพื้นฐานความเชื่อใจ Revelations (2012)
In addition to Nolcorp, my other acquisition today was your loyalty.นอกเหนือจากโนลคอร์พแล้ว ผมยังได้ครอบครองสิ่งอื่นอีกในวันนี้ นั่นก็คือความจงรักภักดีของคุณไง Revelations (2012)
What's the action plan for target acquisition and rendition?แผนปฏิบัติการเพื่ออะไร การซื้อกิจการเป้าหมายและการกระทำ RED 2 (2013)
Thirty-three percent rake-back on my poker players and cost per acquisition on my casino gamers.ร้อยละสามสิบสาม คราดกลับที่ผู้เล่นของฉันโป๊กเกอร และค่าใช้จ่ายต่อการซื้อ ในเกมคาสิโนของฉัน. Runner Runner (2013)
He wants an extra three points rake-back and to stay at cost per acquisition.เขาต้องการพิเศษ สามจุดคราดกลับ และจะอยู่ท ค่าใช้จ่ายต่อการซื้อ. Runner Runner (2013)
And soon, he's going to be adding a new feather in the company cap with the acquisition of Stonehaven United.อีกไม่นาน เขาคงจะเพิ่ม ขนนกลงไปที่หมวกของบริษัทอีกด้วย การได้ stonehaven unitedมาน่ะสิ Sabotage (2013)
My son, though well-intentioned, is not ready for this acquisition.ลูกชายฉัน ด้วยความตั้งใจจริง ยังไม่พร้อมสำหรับการครอบครองธุรกิจ Collusion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquisitionGE announced the acquisition of the company Laku for $30 million.
acquisitionHe is a valuable acquisition to our company.
acquisitionJack is a powerful acquisition for our team.
acquisitionLanguage acquisition requires creativity.
acquisitionMatt is a powerful acquisition for our team.
acquisitionThe library's many new acquisitions.
acquisitionThis is the latest acquisition to my library.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเรียนรู้[N] learning, See also: acquisition of knowledge, Syn. การศึกษา, การเรียน, การเล่าเรียน, Example: พฤติกรรมของสัตว์มีความยืดหยุ่น สามารถดัดแปลงได้โดยการเรียนรู้ภายหลัง, Thai definition: การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หรือความชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การได้ดินแดน[n. exp.] (kān dāi dindaēn) EN: acquisition   
การได้มา[n.] (kān dāimā) EN: acquisition   FR: acquisition [f]
การจัดหาเงินทุน[n. exp.] (kān jathā ngoenthun) EN: acquisition of capital ; raising of capital   
การเรียนรู้ [n.] (kān rīenrū) EN: learning ; acquisition of knowledge   FR: apprentissage [m] ; compréhension [f] ; acquisition de connaissances [f]
การรวบรวมข้อมูล[n. exp.] (kān rūaprūam khømūn) EN: data collection ; data acquisition   
การซื้อ[n.] (kān seū) EN: buying ; purchase ; acquisition   FR: achat [m]
สิ่งที่ได้มา[n. exp.] (sing thī dāimā) EN: acquisition   FR: acquisition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUISITION    AE2 K W AH0 Z IH1 SH AH0 N
ACQUISITIONS    AE2 K W AH0 Z IH1 SH AH0 N Z
ACQUISITION'S    AE2 K W AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquisition    (n) (a2 k w i z i1 sh @ n)
acquisitions    (n) (a2 k w i z i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlussgebühr {f}acquisition fee [Add to Longdo]
Abschlussprovision {f}acquisition commission [Add to Longdo]
Akquisition {f}; Übernahme {f}; Aufkauf {m}; Erwerb {m}acquisition [Add to Longdo]
Akzession {f}acquisition [Add to Longdo]
Anschaffungsetat {n}acquisition budget [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}; Abschlusskosten {pl}; Akquisitionskosten {pl}acquisition cost [Add to Longdo]
Anschaffungsvorschlag {m} / Anfrage (Bibliothek)acquisition request [Add to Longdo]
Beschaffungswert {m}; Anschaffungswert {m}acquisition value [Add to Longdo]
Beteiligungserwerb {m}acquisition of stock [Add to Longdo]
Bezugsart {f}acquisition type [Add to Longdo]
Bezugsdaten {pl}acquisition data [Add to Longdo]
Datenerfassung {f}data acquisition [Add to Longdo]
Datenerfassungsschema {n}data acquisition scheme [Add to Longdo]
Eigentumserwerb {m}acquisition of ownership [Add to Longdo]
Einstandspreis {m}; Lagereinstandspreis {m}acquisition price [Add to Longdo]
Erfassung {f}acquisition [Add to Longdo]
Erfassungsabwicklung {f}acquisition management [Add to Longdo]
Erfassungsaufgabe {f}acquisition task [Add to Longdo]
Erfassungsaufwand {m}acquisition effort [Add to Longdo]
Erfassungsbild {n}acquisition screen [Add to Longdo]
Erfassungsblock {m}acquisition block [Add to Longdo]
Erfassungsfeld {n}acquisition field [Add to Longdo]
Erfassungsform {f}acquisition form [Add to Longdo]
Erfassungsformat {n}acquisition format [Add to Longdo]
Erfassungskosten {pl}acquisition expense [Add to Longdo]
Erfassungsliste {f}; Zugangsliste {f}acquisition list [Add to Longdo]
Erfassungsmöglichkeit {f}acquisition option [Add to Longdo]
Erfassungsnachweis {m}acquisition check [Add to Longdo]
Erfassungsprogramm {n}acquisition program [Add to Longdo]
Erfassungstechnik {f}acquisition technique [Add to Longdo]
Erfassungsvorgang {m}acquisition process [Add to Longdo]
Erfassungszeitraum {m}; Bezugsperiode {f}acquisition period [Add to Longdo]
Erwerb {m}; Erwerbung {f}; Aneignung {f}; Anschaffung {f}; Erfassung {f}acquisition [Add to Longdo]
Erwerbungsetat {n}acquisitions budget [Add to Longdo]
Erwerbungspolitik {f}acquisition policy [Add to Longdo]
Grundstückskauf {m}; Grundstückserwerb {m}acquisition of property; purchase of land [Add to Longdo]
Informationsgewinnung {f}acquisition of information [Add to Longdo]
Liste der Neuerwerbungenlist of new acquisitions; list of recent acquisitions [Add to Longdo]
Neuanschaffung {f}new acquisition [Add to Longdo]
Neuerwerbung {f}acquisition [Add to Longdo]
Neuerwerbungsliste {f}; Neuerwerbungsverzeichnis {n}accession(s) list; list of new acquisitions [Add to Longdo]
Übernahmekriterium {n} | Übernahmekriterien {pl}acquisition criterion | acquisition criteria [Add to Longdo]
Übernahmestrategie {f}acquisition strategy [Add to Longdo]
Übernahmevertrag {m}acquisition agreement [Add to Longdo]
Zugangsbuchung {f}acquisition posting [Add to Longdo]
Zugangsdatum {n}acquisition date [Add to Longdo]
Zugangskennzeichen {n}acquisition marker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクイジション;アクウィジション[, akuijishon ; akuuijishon] (n) acquisition [Add to Longdo]
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P) [Add to Longdo]
データ取得[データしゅとく, de-ta shutoku] (n) {comp} data acquisition [Add to Longdo]
データ収集[データしゅうしゅう, de-ta shuushuu] (n) {comp} data collection; data acquisition [Add to Longdo]
データ収集管理システム[データしゅうしゅうかんりシステム, de-ta shuushuukanri shisutemu] (n) {comp} data acquisition and control system [Add to Longdo]
外貨獲得[がいかかくとく, gaikakakutoku] (n) acquisition of foreign currency [Add to Longdo]
獲得[かくとく, kakutoku] (n,vs,adj-no) acquisition; possession; (P) [Add to Longdo]
企業買収[きぎょうばいしゅう, kigyoubaishuu] (n) corporate acquisition (buyout) [Add to Longdo]
協同収集[きょうどうしゅうしゅう, kyoudoushuushuu] (n) {comp} co-operative acquisition [Add to Longdo]
言語獲得[げんごかくとく, gengokakutoku] (n) language acquisition [Add to Longdo]
資格取得[しかくしゅとく, shikakushutoku] (n) acquisition of a qualification [Add to Longdo]
資産買い取り;資産買取[しさんかいとり, shisankaitori] (n) asset acquisition [Add to Longdo]
自動データ収集[じどうデータしゅうしゅう, jidou de-ta shuushuu] (n) {comp} Automatic Data Acquisition; ADA [Add to Longdo]
自動車取得税[じどうしゃしゅとくぜい, jidoushashutokuzei] (n) automobile acquisition tax [Add to Longdo]
自得[じとく, jitoku] (n,vs) self-acquisition; self-satisfaction; being paid back for one's deeds [Add to Longdo]
取得[しゅとく, shutoku] (n,vs) acquisition; (P) [Add to Longdo]
取得原価[しゅとくげんか, shutokugenka] (n) cost of acquisition; acquisition cost [Add to Longdo]
習得(P);修得[しゅうとく, shuutoku] (n,vs) learning; acquisition; (P) [Add to Longdo]
瞬時獲得モデル[しゅんじかくとくモデル, shunjikakutoku moderu] (n) instantaneous acquisition model [Add to Longdo]
新着[しんちゃく, shinchaku] (n,adj-no,vs) new arrivals; new acquisitions [Add to Longdo]
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets) [Add to Longdo]
得喪[とくそう, tokusou] (n) (from 取得 and 喪失) acquisition or forfeiture; acquisition (question of whether or not something is acquired) [Add to Longdo]
買収[ばいしゅう, baishuu] (n,vs) (1) acquisition (esp. corporate); buy-out; takeover; purchase; (2) corruption; bribery; (P) [Add to Longdo]
買収工作[ばいしゅうこうさく, baishuukousaku] (n) bribery scheme; acquisition maneuver [Add to Longdo]
不動産取得税[ふどうさんしゅとくぜい, fudousanshutokuzei] (n) real estate acquisition tax [Add to Longdo]
無償収集[むしょうしゅうしゅう, mushoushuushuu] (n) {comp} free acquisition [Add to Longdo]
有償収集[ゆうしょうしゅうしゅう, yuushoushuushuu] (n) {comp} non-gratuitous acquisition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并购[bìng gòu, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] merger and acquisition (M and A); acquisition; to take over [Add to Longdo]
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] a crop (in agriculture); a harvest; an acquisition; profit; gain; success; reward [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ取得[データしゅとく, de-ta shutoku] data acquisition [Add to Longdo]
データ収集[データしゅうしゅう, de-ta shuushuu] data collection, data acquisition [Add to Longdo]
データ収集管理システム[データしゅうしゅうかんりシステム, de-ta shuushuukanri shisutemu] data acquisition and control system [Add to Longdo]
協同収集[きょうどうしゅうしゅう, kyoudoushuushuu] co-operative acquisition [Add to Longdo]
自動データ収集[じどうデータしゅうしゅう, jidou de-ta shuushuu] Automatic Data Acquisition, ADA [Add to Longdo]
無償収集[むしょうしゅうしゅう, mushoushuushuu] free acquisition [Add to Longdo]
有償収集[ゆうしょうしゅうしゅう, yuushoushuushuu] non-gratuitous acquisition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquisition \Ac`qui*si"tion\, n. [L. acquisitio, fr. acquirere:
   cf. F. acquisition. See {Acquire}.]
   1. The act or process of acquiring.
    [1913 Webster]
 
       The acquisition or loss of a province. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: (Business, Finance) The purchase of one
    commercial enterprise by another, whether for cash, or in
    a trade of stock of the purchasing company for that of the
    purchased company.
 
   Syn: buyout, takeover.
     [PJC]
 
   3. The thing acquired or gained; an acquirement; a gain; as,
    learning is an acquisition.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Acquirement}.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 acquisition [akizisjõ]
   acquirement; acquisition
   accession; acquisition; gain
   accession; acquisition; asset
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top