ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

并购

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -并购-, *并购*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并购[bìng gòu, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] merger and acquisition (M and A); acquisition; to take over [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A firm retained by Killen prior to Connex's involvement.[CN] 在克耐克斯并购前克林就保留了一个公司 Syriana (2005)
- Her husband, Karl, is Karl Bollenbecker, who just acquired Richard's, your publishing house and he's thinking... of dumping you, Richard, and it.[CN] 她老公卡尔是波伦贝克集团老板 刚并购理查德... 你的出版社 The Accidental Husband (2008)
The British Purchasing Agency? I can't give it back to them.[CN] 这是从并购农地的所得 不能退的 James Dean (2001)
After months of speculation analysts expect an announcement this week that GlobeCom International will acquire Waterman Publishing and its flagship magazine, Sports America.[CN] 经过数月之久的揣测 分析家们均预期本周 环球传媒国际集团将发布声明 成功并购沃特曼印业和它旗下 的旗舰级杂志《运动美国》 In Good Company (2004)
Ahhhh! OK... I go into town.[CN] 我进城 我的头盔并购买新的弹簧。 Gladiatress (2004)
If he's as big as you say then when he goes down, the merger will be approved.[CN] 他是你说的那种大人物 当他下台,并购就会被批准 Syriana (2005)
But this merger is so balance-positive for American consumers that, ultimately, Justice wants it.[CN] 但并购对于美国消费者很有利 最终司法部门就会想批准 Syriana (2005)
Apparently, the company that bought us and the company that bought you are having a feud over wireless communications in Europe.[CN] 显然,就是那个买下我们的公司 和并购你们的公司 在欧洲的无线通讯市场上 是势成水火的竞争对手 In Good Company (2004)
We're acquiring your store.[CN] 我们将并购你的店 Runaway Jury (2003)
has been on a spending spree recently, acquiring a food service company, a cable operator and two telecommunications providers in deals totaling more than $13 billion.[CN] 近来在花钱上称得上是大手大脚 他相继并购了一家食品服务公司 一家有线电视公司 以及两家电信供应商 In Good Company (2004)
They're a pretty good department.[CN] 那是个非常好的部门 每当有公司并购 Beauty & the Briefcase (2010)
A little side deal benefiting the lead lawyer involved in the Connex-Killen merger approval process.
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top