ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

收获

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -收获-, *收获*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] benefit, reward, #3,185 [Add to Longdo]
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] a crop (in agriculture); a harvest; an acquisition; profit; gain; success; reward, #3,185 [Add to Longdo]
不求收获[bù qiú shōu huò, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] not expecting any reward; not asking for favors [Add to Longdo]
收获[shōu huò jié, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] harvest festival [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sadly, our son is no farmer.[CN] 收获的时候你能过来帮真是太好了 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Congratulations, Roger. You had a great day.[CN] 恭喜 罗杰 你今天大收获 Man's Favorite Sport? (1964)
- We've had what?[CN] - 我们有什么收获 Sex and the Single Girl (1964)
"Look at the birds of the air. they do not sow or reap.[CN] 看看天上的鸟 它们不播种也不收获 The Birds (1963)
A line of people that ever wrestled with the earth to get their living from it![CN] 一代代人永远与土地角力 从中收获他们的生活! Tammy and the Bachelor (1957)
Dear me, you must've walked a long way. Did you have any luck?[CN] 天呐 你一定走了很长的路 有什么收获 Night Creatures (1962)
Do you stand to gain anything?[CN] 你打算有所收获吗? Libel (1959)
In heaps they run, some to undo and some to be undone.[CN] 这里人来人往,热闹非凡 有人在这收获不少 有人在此身败名裂 Tom Jones (1963)
Have you gained anything by its publication?[CN] 你藉此信的发表有什么收获吗? Libel (1959)
- Financially?[CN] -经济收获 Libel (1959)
Well, looks like it's gonna be a nice day.[CN] 噢,今天一定会很有收获 The Young Lions (1958)
And I'm hearing plenty from that patient of mine.[CN] 我从我的病人他那里收获甚丰 Sex and the Single Girl (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top