Search result for

การรวบรวมข้อมูล

(21 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรวบรวมข้อมูล-, *การรวบรวมข้อมูล*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
data collectionการรวบรวมข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collection of Dataการรวบรวมข้อมูล,การรวบรวมข้อมูล [การแพทย์]
Data Collectionการรวบรวมข้อมูล [การแพทย์]
data collectionการเก็บข้อมูล, การรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ และเป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเปลี่ยนแนวความคิดในการทำวิจัยให้เป็นข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...but the data acquisition problem in Minsky's "society-of-mind" theory was addressed in large part by Singh's "E-M-One" paper back in... 2005...แต่ปัญหาการรวบรวมข้อมูล ในทฤษฎี "สังคมแห่งจิตใจ" ของมินสกี้ ได้ถูกพูดถึง โดยซิงค์ ในหัวข้อ"E-M-One" Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Look, apparently, they're just doing some preliminary testing, information-gathering, nothing too crazy.ฟัง , ชัดเจน ตอนนี้พวกเขากำลัง ทำการทดสอบบางอย่างในเบื้องต้นแล้ว การรวบรวมข้อมูล Earth (2009)
What I'm doing here-- it's no less precise than profiling a suspect.สิ่งที่ผมทำอยู่ตรงนี้-- ไม่ได้มีชัดเจนไปกว่า การรวบรวมข้อมูลผู้ต้องสงสัย ที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี The Body and the Bounty (2010)
I'm sure she wanted to gather enough intel to prove it.ฉันคิดว่า เธอคงต้องการรวบรวมข้อมูล \ ให้มากพอที่จะพิสูจน์มัน Supply and Demand (2011)
How can an investigation be active for just two days when the gathering of intel took months?การสืบสวนเกิดขึ้นได้อย่างไร แค่สองวัน ในเมื่อการรวบรวมข้อมูลใช้เวลาหลายเดือน? It Takes a Village (2011)
I was simply told to investigate Shin Kamiya and also to gather intel on him and his contacts.ฉันถูกสั่งแค่ให้ไปตรวจสอบ ชิน คามิยะ แล้วก็ให้ทำการรวบรวมข้อมูล และรายชื่อผู้ติดต่อ Tekken: Blood Vengeance (2011)
No, it's more of a data gathering thing.ไม่ใช่ค่ะ มันเป็นแค่การรวบรวมข้อมูลสิ่งของ There's Always a Downside (2012)
Place will be crawling with cops.สถานที่จะมีการรวบรวมข้อมูลกับตำรวจ. The Hangover Part III (2013)
The streets are crawling. Hold your fire.ถนนมีการรวบรวมข้อมูล ถือไฟของคุณ American Sniper (2014)
It's taking some time to crawl through.มันต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล The Return (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรวบรวมข้อมูล[n. exp.] (kān rūaprūam khømūn) EN: data collection ; data acquisition   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profiling[N] การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทราบรายละเอียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
it(อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
データ取得[データしゅとく, de^ta shutoku] การรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top