ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*饺*

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -饺-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[饺, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] stuffed dumplings
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 3,650

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, / ] dumpling; pot-sticker, #7,283 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings with meat filling, #17,101 [Add to Longdo]
[shuǐ jiǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings or wonton in broth, #18,652 [Add to Longdo]
[zhēng jiǎo, ㄓㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] steamed dumpling, #56,581 [Add to Longdo]
[shuǐ jiǎo r, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 水餃|水, dumplings or wonton in broth [Add to Longdo]
[jiān jiǎo, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ, / ] fried dumpling [Add to Longdo]
[xiā jiǎo, ㄒㄧㄚ ㄐㄧㄠˇ, / ] prawn dumplings [Add to Longdo]
子馆[jiǎo zi guǎn, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ, / ] dumpling restaurant [Add to Longdo]
[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, / ] dumpling; pot-sticker; same as 餃子|[Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, champagne and ravioli. Now, that's no way to feed an unborn child.[CN] 哦,香槟和方形,我现在 可不想都喂给一个未出生的小孩呢 Blackboard Jungle (1955)
Grandpa, food would get cold![CN] 爷爷, 子会冷掉的! The Rifleman of the Voroshilov Regiment (1999)
We made dumplings and got beer.[CN] 我们都准备好子和啤酒了 Zerograd (1988)
Shrimp dumpling...delicious![CN] 虾... 好吃的,拿来 Disciples of the 36th Chamber (1985)
Eve Godard founded this school because she believed... that girls had a better chance to grow strong... away from the irresistible domination of men.[CN] 我好饿,饿得胃都痛了 那是因为你把晚餐都吐光了 我要去偷点肉酱 All I Wanna Do (1998)
I can't.[CN] -子恐怕吃不了了 The Road Home (1999)
Come on, dumpling. We'll get you cleaned up.[CN] 走吧 小子我们去洗一洗 Police Academy 3: Back in Training (1986)
Here, your samosas.[CN] 这是你的子. Pi (1998)
Let`s fnish the dumplings, l`m starving vou go and sit down, l`ll do it[CN] 快点包子吧,我肚子饿坏了 你坐下,你坐下,我包 Gu cheng bielian (1998)
- And ravioli. - That's not all.[CN] - 还有方形(意大利菜,用肉﹑ 乳酪等做馅, 通常加调味汁食用) Blackboard Jungle (1955)
It's only dumplings.[CN] 不就吃顿子吗? The Road Home (1999)
Then beef with dumplings and mushroom sauce.[CN] 还有蘑菇肉酱和 Larks on a String (1990)
The dumplings were yummy. You know, Wuxi people love eating dumplings.[CN] 那些子很好吃,你知道北京人很喜欢吃子的 Comrades: Almost a Love Story (1996)
And I love mushroom dumplings.[CN] 蘑菇馅蒸我最爱吃了 The Road Home (1999)
Dumplings - it is great.[CN] 子 - 太正了! Zerograd (1988)
- Don't forget to come back for dumplings. - Okay.[CN] 下午你一定要来吃 The Road Home (1999)
It was late. We were hungry. We made dumplings together.[CN] 结果很晚了,大家肚子很饿,一起包子吃 Comrades: Almost a Love Story (1996)
- I grabbed you some samosas.[CN] - 我给你带来一些子. Pi (1998)
Dumplings in fine soup...[CN] 灌汤、鱼翅... A True Mob Story (1998)
So Fat-yan's mouth must be under series of special training say, eat hot dumplings as training step no.[CN] 所以佛印的嘴一定要经过特别训练 刚开始在嘴巴最嫩的时候 先吃点很热的灌汤和小笼包 Forbidden City Cop (1996)
But we, the D.A.R., have other plans for ourselves.[CN] 就是美国女儿吃肉酱联合会 All I Wanna Do (1998)
Perhaps, but the thieves' speed was beyond human.[CN] 原来就是西洋水般的东西 反正就是下三流的,邪魔外道 Chûgoku kara kita aitsu! Chotto hen!! (1989)
I'm going to become a pioneer biologist and find a cure for something.[CN] 冷肉酱 我觉得冷的比较好吃 All I Wanna Do (1998)
Let's eat dumplings today, how about dumplings?[CN] 我们今天吃包子,韭菜做的馅好不好? My Father is a Hero (1995)
Even dumplings, and egg dumplings are Yuanbao.[CN] 水,蛋角也是元宝 Eighteen Springs (1997)
Steamed dumplings![CN] 蒸子... The Fisher King (1991)
Our pasta this evening... is squid ravioli, in a lemon grass broth... with goat cheese profiteroles... and I also have an arugula Caesar's salad.[CN] 今晚的通心粉配柠檬汤墨鱼 再配洋乳圆饼 而且还有芝麻菜凯撒沙律 American Psycho (2000)
I want that.[CN] 我要灌汤 A True Mob Story (1998)
Mum, we're having soup and faggots.[CN] 我做了你喜欢的汤和猪肝 Larks on a String (1990)
It's like a dumpling, you know?[CN] 很像 Life Is Sweet (1990)
Would you like a dumpling?[CN] 你喜欢吃子吗? The Fisher King (1991)
...we could make dumplings and you get the wine.[CN] ...我们会做子,你又可以喝酒 Zerograd (1988)
- Happy birthday![CN] 这个寿弄得好有创意哦 The Bodyguard from Beijing (1994)
Oh, dumplings.[CN] 子... The Fisher King (1991)
Come in and eat something.[CN] -进屋吃子吧 The Road Home (1999)
On the third day, mushroom dumplings.[CN] 第三天送的是蘑菇馅蒸 The Road Home (1999)
Xia Jiao[CN] 暇 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Xia Jiao Sing gei cha low (1974)
But why should you waste your lunch when I've fixed you tortellini?[CN] 但我给你做了子你怎能不吃? Lover Boy (1975)
What should we do with the dumplings?[CN] 这些子怎么吃? Zerograd (1988)
No, it was a dumpling.[CN] 不,那是 The Fisher King (1991)
Dumpling please.[CN] 我要子. The Day a Pig Fell Into the Well (1996)
Let's get some ideas for the St. Ambrose dance.[CN] 吃点肉酱 All I Wanna Do (1998)
You can put the dumplings in the oven, can't you?[CN] 你把子放锅里就行, 不会? Interrogation (1989)
She loves dumplings.[CN] 她喜欢吃 The Fisher King (1991)
Come on, dumpling.[CN] 我们走 我的小 Police Academy 3: Back in Training (1986)
Playing hockey with it on the table....[CN] 用筷子插上子打曲棍球 The Fisher King (1991)
These are rock shrimp ravioli in a cilantro ponzu sauce with just a touch of minced ginger.[CN] 这些是石虾小方 芫萎调味酱加上一点点... 碎姜 The One with the Stoned Guy (1995)
Linguine, rigatoni?[CN] 贝壳面? 意大利水 Striptease (1996)
You shouldn't make the dumplings.[CN] 我说,就别包子了 The Road Home (1999)
Shrimp dumpling[CN] 这是什么? 虾 Bu wen sao (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top