ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

饺子

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饺子-, *饺子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饺子[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, / ] dumpling; pot-sticker, #7,283 [Add to Longdo]
饺子[jiǎo zi guǎn, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ, / ] dumpling restaurant [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But why should you waste your lunch when I've fixed you tortellini?[CN] 但我给你做了饺子你怎能不吃? Lover Boy (1975)
What should we do with the dumplings?[CN] 这些饺子怎么吃? Zerograd (1988)
We made dumplings and got beer.[CN] 我们都准备好饺子和啤酒了 Zerograd (1988)
Dumplings - it is great.[CN] 饺子 - 太正了! Zerograd (1988)
You can put the dumplings in the oven, can't you?[CN] 你把饺子放锅里就行, 不会? Interrogation (1989)
She loves dumplings.[CN] 她喜欢吃饺子 The Fisher King (1991)
Mum, we're having soup and faggots.[CN] 我做了你喜欢的汤和猪肝饺子 Larks on a String (1990)
Come on, dumpling.[CN] 我们走 我的小饺子 Police Academy 3: Back in Training (1986)
It's like a dumpling, you know?[CN] 很像饺子 Life Is Sweet (1990)
Come on, dumpling. We'll get you cleaned up.[CN] 走吧 小饺子我们去洗一洗 Police Academy 3: Back in Training (1986)
...we could make dumplings and you get the wine.[CN] ...我们会做饺子,你又可以喝酒 Zerograd (1988)
Then beef with dumplings and mushroom sauce.[CN] 还有蘑菇肉酱和饺子 Larks on a String (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top