ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蒸饺

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蒸饺-, *蒸饺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸饺[zhēng jiǎo, ㄓㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] steamed dumpling, #56,581 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I love mushroom dumplings.[CN] 蘑菇馅蒸饺我最爱吃了 The Road Home (1999)
Bring us three orders of dumplings.[CN] 那我们要三笼蒸饺 The Dumpling Paradox (2007)
And who gets the extra dumpling?[CN] 多出的一个蒸饺给谁? The Dumpling Paradox (2007)
Steamed dumplings![CN] 蒸饺子... The Fisher King (1991)
- Dim sum's better than good head.[CN] - 吃蒸饺比女孩给你吹箫爽多了 Potlatch (2009)
Our standard order is:[CN] 我们是这么点的 头道蒸饺 然后左公鸡 The Dumpling Paradox (2007)
Can we get an order of dumplings but with three instead of four?[CN] 可不可以只要三个蒸饺? The Dumpling Paradox (2007)
On the third day, mushroom dumplings.[CN] 第三天送的是蘑菇馅蒸饺 The Road Home (1999)
Yes, I'll have the dumplings and the Shataki mushroom (?[CN] 我点饺子和蘑菇煲 蒸饺 Ocean's Thirteen (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top