ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

水饺

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -水饺-, *水饺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水饺[shuǐ jiǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings or wonton in broth, #18,652 [Add to Longdo]
水饺[shuǐ jiǎo r, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 水餃|水饺, dumplings or wonton in broth [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A pair of gel inserts[CN] 水饺垫一对 La lingerie (2008)
Oh, soup dumplings.[CN] - 哦 上汤水饺 The Goodbye Gossip Girl (2009)
Even dumplings, and egg dumplings are Yuanbao.[CN] 水饺,蛋角也是元宝 Eighteen Springs (1997)
I'll throw a quick one at you right now. "Tortellini."[CN] 我们来个实时的测验 " 水饺 " Taking Chance (2009)
- Get out of here, monkey. - I want homemade tortellini.[CN] 滚开,猴子 我要吃手工水饺 The Rundown (2003)
And Beef and Vegetable Dumplings![CN] 还要什么呢... ? 菜肉水饺 Gau lung bing sat (2001)
Perhaps, but the thieves' speed was beyond human.[CN] 原来就是西洋水饺般的东西 反正就是下三流的,邪魔外道 Chûgoku kara kita aitsu! Chotto hen!! (1989)
We're just not the type of people who would ever be... with you.[CN] 我做了意大利水饺! 我穿上了有弹性的裤子! Meeting the Parents (2003)
Linguine, rigatoni?[CN] 贝壳面? 意大利水饺 Striptease (1996)
We got reservations at Clementine's, everybody.[CN] 我们在大娘水饺订了位置,大家都来 We got reservations at Clementine's, everybody. In the Electric Mist (2009)
Hey, what about the free dumplings?[CN] 嘿,来点免费水饺如何? Voice of a Murderer (2007)
Oh, yeah, I think the tortellini will fit in that.[CN] 哦 是的 这个刚好可以用来装意大利水饺 The Women (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top