Search result for

*対*

(241 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -対-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たいしょ, taisho] (n vt) จัดการ, รับมือ
[たいおう, taiou] (n) สนับสนุน, รองรับ
[たいさく, taisaku] (vt) รับมือ(กับปัญหา)
[たいしょう, taishou] (n) หัวข้อ,เป้าหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たいか, taika] (n) สิ่งตอบแทน
[はんたい, hantai] (n prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม , See also: S. 逆,
[たいおう, taiou] การมลักษณะอย่างเดียวกัน
照的[たいしょうてき, taishouteki] แตกต่างกันอย่างชัดเจน
[ぜったい, zettai, zettai , zettai] (adj) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
売買[あいたいばいばい, aitaibaibai] (n ) การต่อรองซื้อขาย
貸借照表[たいしゃくたいしょうひょう, taishakutaishouhyou] งบดุล
[たいひ, taihi] (n ) การเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
正反[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
[たいりつ, tairitsu] Thai: เผชิญหน้ากัน
[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
[そうたい, soutai] Thai: ที่สัมพันธ์กัน English: relative
[たいしょう, taishou] Thai: กลุ่มเป้าหมาย English: target
[たいおう, taiou] Thai: การรับมือกับเหตุการณ์
[たいさく, taisaku] Thai: มาตรการแก้ไข English: counter-plan
[たいせん, taisen] Thai: แข่งขันกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2000年[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
[にたいし, nitaishi] (exp) (See にする) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
して[にたいして, nitaishite] (exp) (See にする) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
する[にたいする, nitaisuru] (exp) (See にして) regarding; in; to; towards; with regards to [Add to Longdo]
より[よりついせん, yoritsuisen] (n) {comp} twisted pair cable [Add to Longdo]
アーカイブ象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] (n) {comp} archived file [Add to Longdo]
インフレ[インフレたいさく, infure taisaku] (n) counter-inflation measures [Add to Longdo]
コンピュータ緊急応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC [Add to Longdo]
サーチエンジン[サーチエンジンたいさく, sa-chienjin taisaku] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]
ストレス処法[ストレスたいしょほう, sutoresu taishohou] (n) method of dealing or coping with stress [Add to Longdo]
テロ[テロたいさく, tero taisaku] (n) anti-terrorist [Add to Longdo]
データ[データたいしょう, de-ta taishou] (n) {comp} data object [Add to Longdo]
ネイティブ[ネイティブたいおう, neiteibu taiou] (n) {comp} native support [Add to Longdo]
プロンプトにして[プロンプトにたいして, puronputo nitaishite] (n) {comp} at the prompt [Add to Longdo]
マントル流論[マントルたいりゅうろん, mantoru tairyuuron] (n) mantle convection theory [Add to Longdo]
メソ流系[メソたいりゅうけい, meso tairyuukei] (n) mesoscale convective system; MCS [Add to Longdo]
安全[あんぜんたいさく, anzentaisaku] (n) safety measure [Add to Longdo]
[いっつい, ittsui] (n,adj-no) pair; couple [Add to Longdo]
一(P);1[いちたいいち(P);いったいいち, ichitaiichi (P); ittaiichi] (n,adj-no) one-to-one; (P) [Add to Longdo]
一の写像[いちたいいちのしゃぞう, ichitaiichinoshazou] (n) one-to-one mapping; 1-to-1 mapping [Add to Longdo]
[いちたいいちたいおう, ichitaiichitaiou] (n) {math} one-to-one correspondence [Add to Longdo]
多;1[いちたいた, ichitaita] (n,adj-no) (See 一一) one-to-many [Add to Longdo]
一般相性理論[いっぱんそうたいせいりろん, ippansoutaiseiriron] (n) general theory of relativity [Add to Longdo]
一般相[いっぱんそうたいろん, ippansoutairon] (n) (abbr) (See 一般相性理論) general theory of relativity [Add to Longdo]
演算[えんざんたいしょう, enzantaishou] (n) {comp} operand [Add to Longdo]
塩基[えんきつい, enkitsui] (n) base pair [Add to Longdo]
[おうたい, outai] (n,vs) receiving; dealing with; (P) [Add to Longdo]
沖縄北方策担当大臣;沖縄・北方策担当大臣[おきなわほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄北方策担当大臣);おきなわ・ほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄・北方策担当大臣), okinawahoppoutaisakutantoudaijin ( okinawa hoppou taisaku tantou daijin ); okinawa ] (n) State Minister in Charge of Issues of Okinawa and Northern Territories [Add to Longdo]
家族性痙性麻痺[かぞくせいけいせいたいまひ, kazokuseikeiseitaimahi] (n) familial spastic paraplegia [Add to Longdo]
回転[かいてんたいしょう, kaitentaishou] (n) rotation symmetry [Add to Longdo]
割付け象体[わりつけたいしょうたい, waritsuketaishoutai] (n) {comp} layout object [Add to Longdo]
割付け象体クラス[わりつけたいしょうたいクラス, waritsuketaishoutai kurasu] (n) {comp} layout object class [Add to Longdo]
完全[かんぜんたいおう, kanzentaiou] (n,vs) {comp} complete support; full support [Add to Longdo]
感染症[かんせんしょうたいさく, kansenshoutaisaku] (n) infection control measures [Add to Longdo]
漢字[かんじたいおう, kanjitaiou] (n) {comp} kanji support [Add to Longdo]
環境[かんきょうたいさく, kankyoutaisaku] (n) environmental measure [Add to Longdo]
管理[かんりたいしょう, kanritaishou] (n) {comp} Managed object [Add to Longdo]
基本割付け象体[きほんわりつけたいしょうたい, kihonwaritsuketaishoutai] (n) {comp} basic layout object [Add to Longdo]
基本論理象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] (n) {comp} basic logical object [Add to Longdo]
共役直径[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] (n) {comp} conjugate diameter pair; CDP [Add to Longdo]
緊急雇用[きんきゅうこようたいさく, kinkyuukoyoutaisaku] (n) emergency employment measures; emergency job-creating measures [Add to Longdo]
緊急[きんきゅうたいさく, kinkyuutaisaku] (n,vs) emergency measures; urgent countermeasures [Add to Longdo]
具体的[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] (n) {comp} concrete object [Add to Longdo]
応表[くうたいおうひょう, kuutaiouhyou] (n) {comp} empty map [Add to Longdo]
[くうたいくう, kuutaikuu] (adj-no) air-to-air [Add to Longdo]
空ミサイル[くうたいくうミサイル, kuutaikuu misairu] (n) air-to-air missile [Add to Longdo]
[くうたいち, kuutaichi] (adj-no) air-to-surface [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] Japanese variant of 對|对, #72,245 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえの軍など我が軍にしては無力だよ」と、彼は笑っていった。
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地球の反側だと考えればそんなに高くはないわよ」と言う。 [F]
"Fast" is the opposite of "slow."「速い」は「遅い」の反
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気予報では今日は涼しいそうよ」「反に、暑い気がする」
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.「美しい」とか「醜い」といった言葉は相的な用語である。
What do you mean by cultural relativism?「文化相主義」とはどういう意味ですか。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日本は外国料理にして門戸を閉ざした。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、政府にするデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府にして示威運動を起こした。
Please settle this account by October 28, 1998.1998年10月28日までに、この請求書にするお支払いをお願いします。
He's beating me, three to zip.0で彼には負けています。
We lost by score of three to one.1で負けた。
Oh man! I was sure this was going to work out.アーア、絶うまくいくと思ったのになあ。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインという名から私達は相性理論を連想する。
We associate Einstein with the theory of relativity.アインシュタインといえば相性理論を思い出す。
Einstein's theory of relativity is Greek to me.アインシュタインの相性理論は私にはちんぷんかんぷんだ。
I express my cordial thanks for what you have done for this city.あなたがこの町にしてくれた事にして心からの感謝を表明します。
We have no objection to your joining us in our club.あなたが私たちのクラブに加わることになにも反はありません。
As you treat me, so will I treat you.あなたが私にするように私もあなたにしてすることにします。
I wouldn't object if you wanted to go with her.あなたが彼女と行きたいというなら反はしない。
I know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?あなたが忙しいことはわかっていますが、プロジェクトを進めるために、私の最新のメールにするあなたの返事が必要なのです。返事を書いていただけませんか。
We're confident that you are up to the challenge of the new position.あなたなら新しい職での困難にも処できると確信しています。
You have no right to oppose our plan.あなたには私達の計画に反する権利はない。
Not only your father but also I am against your plan.あなたのお父さんだけでなく私もあなたの計画に反です。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切にしてはお礼の申しようもございません。
I wish to express my deep appreciation for your kindness.あなたのご親切にし深く感謝の意を表します。
Your assistance is indispensable for us.あなたの援助は私たちにとって絶必要だ。
I will not object to your plan.あなたの計画には反しません。
A favorable review of your play will appear in the next issue.あなたの劇にする好意的な批評が次号に出ます。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの欠点でさえも私のあなたにする尊敬の気持ちを減じはしないし、友情においてはこれが大切なことです。
Your views are quite opposite to mine.あなたの見解は私とは正反です。
Accepting what you say, I'm still against the project.あなたの言うことは認めるとしても、私はそれでもその計画には反だ。
What you are saying is absolutely wrong.あなたの言っていることは絶に間違っている。
We are grateful to you for your help.あなたの御援助にして私達は感謝しています。
I can't thank you enough for your kindness.あなたの数々のご親切にしてお礼の申し上げ様もございません。
Are you for or against this?あなたはこれに賛成ですか、反ですか。
It is you that are to blame for it.あなたはそのことにして責任がある。
Are you for or against the proposal?あなたはその提案に賛成ですか、それとも反ですか。
Do you object to smoking?あなたは喫煙に反ですか。
You are my equal; not my inferior or superior.あなたは私と等で私より下でも上でもない。
Do you object to my idea?あなたは私の考えに反ですか。
You do not always show that regard for the feelings of others which you would wish shown to you.あなたは自分に示してもらいたいと思うような思いやりを他人の感情にして必ずしも示しなさい。
You must apologize for what you said.あなたは自分の言ったことにして謝らなければならない。
You are always making excuses for not doing your share of the work.あなたは自分の分担の仕事をしないことにしていつもいいわけばかりしている。
You always make excuses for not doing your share of the work.あなたは自分の分担の仕事をしないことにしていつもいいわけをする。
Are you for or against the plan he put forward at the meeting?あなたは彼が会議で提出したそのプランに賛成ですか、それとも反ですか。
Are you for or against his idea?あなたは彼の考えに賛成ですか、反ですか。
You lack sincerity for her.あなたは彼女にする誠意が足りない。
I'm against us forcing the child to go to cram school.あの子を無理に塾に通わせるのは反だね。
He says one thing and means another.あの人は口と腹が反だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Four days later, sure enough,[JA] ゴールデン・グローブ・ トーナメント 決勝戦 ゴールデン・グローブ・ トーナメント 決勝戦 4日後 オーサムと ロックが決勝で CounterPunch (2017)
It's absolutely inconceivable considering who I was not long ago.[JA] 少し前の自分では 絶 考えられない Absolute (2017)
You know, you can get an injury... They could've met in a draw, and they could've met in the preliminaries.[JA] 普通は途中で負傷したり 決勝前に戦したりする CounterPunch (2017)
Most people are scared to engage others in conversation.[JA] 殆んどの人は 初面の会話を嫌う Find This Thing We Need To (2017)
-You're definitely drunk. -No, I'm not.[JA] (慎)絶 酔ってます (桜井)酔ってないですよ Appeal (2017)
I won't stand for what he's doing.[JA] こんなやり方 絶に許せない Reason (2017)
LOVE. n.[JA] "美しいものや 誠実なものにし"  ()
After that, during tribe life, for the Indians, that scar is proof of commitment.[JA] その時にできた傷は 部族にとっては誓約の証しよ 部族にして―  ()
So I think she doesn't really understand the way I see it or how gender issues are seen today.[JA] だから きっと― 母にはわからないと思うわ 性にする私の考え方も  ()
I won't stand for what he's doing.[JA] こんなやり方 絶に許せない Confrontation (2017)
And in boxing, the best all too often don't fight the best.[JA] 強い相手との戦を できるだけ回避する CounterPunch (2017)
How would I have responded... to such big tests?[JA] 私は試練にして どう向き合ってきたかしら  ()
She just did an interview with him.[JA] こないだ談したとこだよね? Affection (2017)
I've heard the name Al Haymon, but I've never seen him. He's like the opposite of Don King.[JA] ヘイモンは有名人だが ドン・キングとは照的に CounterPunch (2017)
She doesn't have an attitude repertoire, she doesn't have anything.[JA] 自由だから ローラには裏表がなくて 誰にしても同じ態度なの ローラには裏表がなくて 誰にしても同じ態度なの  ()
This whole gender oppression thing is lived in different ways by a transgender person, who is questioning precisely these formulas, these cages.[JA] 同じトランスジェンダーでも 性別にして感じる 抑圧は違うの 形式や枠組みに 強くこだわってる人もいるわ  ()
The way you are now, you could never do it.[JA] 今のあんたには 絶無理 Ready (2017)
About the face-off with Yuzu Hanaki.[JA] 花木ゆずとの談の件なんですけど Disbanded (2017)
This is complete fucking bollocks.[JA] こんなの絶におかしい The Secret of Sales (2017)
He has it even.[JA] 113113のイーブン CounterPunch (2017)
But I'm across town at a place I always dreamed of reaching.[JA] その一方で私は街の 反側を訪れていた CounterPunch (2017)
I'll take that. I'll take that ten times out of ten.[JA] 任せて 絶に勝つよ CounterPunch (2017)
I'd like to have a face-off with Shin Michima.[JA] (花木) 僕と道間 慎で 談をさせていただけませんか? Ready (2017)
To these phenomenal things?[JA] この驚くべき運命に どう応してきた?  ()
No, I have a celeb-on-celeb interview today.[JA] (菜々果)今日は違う  Absolute (2017)
Cam and Darmani find themselves in the championship battle to determine who is the best super heavyweight in the country.[JA] 4日後 オーサムと ロックが決勝で決 全米チャンピオンは どちらになるか? CounterPunch (2017)
Nothing is absolute in this world.[JA] (景介)絶なんて 世の中には ありえないんですよ Absolute (2017)
They're guys with 1-7 records and guys who've never boxed before, guys making their debut.[JA] 戦相手の中には 無名や素人だっている CounterPunch (2017)
For your next book, you'd better write a best-seller.[JA] 絶 次は大ヒット作 書きなよ? Values (2017)
The National Golden Gloves Championships.[JA] その一方で私は街の 反側を訪れていた ナショナル・ ゴールデン・グローブ・ トーナメント ナショナル・ ゴールデン・グローブ・ トーナメント CounterPunch (2017)
I'll make him a big seller for sure.[JA] 絶に 僕が売ってみせますから Absolute (2017)
For example, the idea that there is a transvestite and transgender identity which is undeniable and verifiable by certain signals and which has the power to exclude those who do not fit.[JA] トランスジェンダーの 人たちには 確固たる アイデンティティーがある それは絶に 揺るぎのないもので  ()
But I knew she had objections to express.[JA] でも 反はされると思ってた  ()
She is just a bird flying.[JA] ローラには裏表がなくて 誰にしても同じ態度なの  ()
If he wins that, he'll go on to fight the best fighters in North and South America.[JA] リノ リノ そこで勝利すれば 南北米大陸の優秀選手と CounterPunch (2017)
What do you think of that celeb-on-celeb interview?[JA] (桜井(さくらい))どうです? その Absolute (2017)
Good and evil. Dictatorship and opposition.[JA] つまり独裁者と 立する人たちよ  ()
If you wanna do things the right way, you always have to get the right opponents.[JA] まず適切な戦相手を 見つけることだね CounterPunch (2017)
My kids were out of the house and are absolutely open and civilized people, my parents are open and civilized, and so I saw myself as someone who was doing something which was necessary, because when I understood that this thing was possible,[JA] 子どもたちは独立してたし 理解してくれた 両親も柔軟に 応してくれたわ 私は ただ 自分にとって必要なことを  ()
These aggressions are committed by people who don't have a clear, open and democratic discourse.[JA] LGBTにして 攻撃的な人たちには 明確で現実的な 意見がないのよ  ()
He's being interviewed by a famous idol.[JA] 国民的アイドルとの Absolute (2017)
Your third and final judge at ringside scores the fight 113-113.[JA] 3人目の審判による 採点を発表します 113113のイーブン CounterPunch (2017)
Do you get it? Of course I will go even if I don't have boobs.[JA] おっぱいがなくたって 絶に行くけどね  ()
But whoever wrote it has an incredible aversion to death.[JA] ただ これを書いた人間は 人の死にして異常に抵抗がある もしくは恐れている— Confrontation (2017)
I'd like to have a face-off with Shin Michima.[JA] 僕と道間 慎で 談をさせていただけませんか? Disbanded (2017)
Who's that?[JA] 初敗戦から10ヵ月 誰とも戦していない 初敗戦から10ヵ月 誰とも戦していない あれは誰かな? CounterPunch (2017)
And if he is, is everyone gonna follow his lead, be a boxing businessman and say, "I pick who I want to fight"?[JA] みんな 彼を手本にして ファイトマネーの額で 戦相手を選ぶのか CounterPunch (2017)
I would never do that to you![JA] 絶だ! Find This Thing We Need To (2017)
I hate to tell you this, but Shin Michima's books will surely never sell.[JA] (森口) 残念だけど 道間 慎の本は絶に売れないよ Absolute (2017)
Naturally, it wouldn't be a standard face-off.[JA] (花木) もちろん ただの談じゃないですよ Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
より[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アーカイブ象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
データ[データたいしょう, de-ta taishou] data object [Add to Longdo]
ネイティブ[ネイティブたいおう, neiteibu taiou] native support [Add to Longdo]
プロンプトにして[プロンプトにたいして, puronputo nitaishite] at the prompt [Add to Longdo]
演算[えんざんたいしょう, enzantaishou] operand [Add to Longdo]
割付け象体[わりつけたいしょうたい, waritsuketaishoutai] layout object [Add to Longdo]
割付け象体クラス[わりつけたいしょうたいクラス, waritsuketaishoutai kurasu] layout object class [Add to Longdo]
完全[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs) [Add to Longdo]
漢字[かんじたいおう, kanjitaiou] kanji support [Add to Longdo]
管理[かんりたいしょう, kanritaishou] Managed object [Add to Longdo]
基本割付け象体[きほんわりつけたいしょうたい, kihonwaritsuketaishoutai] basic layout object [Add to Longdo]
基本論理象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object [Add to Longdo]
共役直径[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] conjugate diameter pair [Add to Longdo]
具体的[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] concrete object [Add to Longdo]
応表[くうたいおうひょう, kuutaiouhyou] empty map [Add to Longdo]
検討[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation [Add to Longdo]
応表[げんたいおうひょう, gentaiouhyou] current map [Add to Longdo]
言語[げんごたいしょう, gengotaishou] language object [Add to Longdo]
構文解析象文字データ[こうぶんかいせきたいしょうもじデータ, koubunkaisekitaishoumoji de-ta] parsed character data [Add to Longdo]
作用[さようたいしょう, sayoutaishou] operand [Add to Longdo]
試験[しけんたいしょう, shikentaishou] IUT [Add to Longdo]
試験象システム[しけんたいしょうシステム, shikentaishou shisutemu] SUT [Add to Longdo]
処理[しょりたいしょう, shoritaishou] processing object [Add to Longdo]
所定期間保存象ファイル[しょていきかんほぞんたいしょうファイル, shoteikikanhozontaishou fairu] archived file [Add to Longdo]
常用[じょうようたいすう, jouyoutaisuu] logarithm (base 10), common logarithm [Add to Longdo]
信号ノイズ比[しんごうたいノイズひ, shingoutai noizu hi] signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
アドレス[ぜったいアドレス, zettai adoresu] absolute address [Add to Longdo]
トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address [Add to Longdo]
パス名[ぜったいパスめい, zettai pasu mei] absolute pathname [Add to Longdo]
ベクトル[ぜったいべくとる, zettaibekutoru] absolute vector [Add to Longdo]
誤差[ぜったいごさ, zettaigosa] absolute error [Add to Longdo]
座標[ぜったいざひょう, zettaizahyou] absolute coordinate, absolute address [Add to Longdo]
座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]
[ぜったいち, zettaichi] absolute value [Add to Longdo]
番地[ぜったいばんち, zettaibanchi] absolute address [Add to Longdo]
演算[そうついえんざん, soutsuienzan] dual operation [Add to Longdo]
操作象集合[そうさたいしょうしゅうごう, sousataishoushuugou] inclusion set [Add to Longdo]
アドレス[そうたいアドレス, soutai adoresu] relative address [Add to Longdo]
エントロピー[そうたいエントロピー, soutai entoropi-] relative entropy [Add to Longdo]
キー[そうたいキー, soutai ki-] relative key [Add to Longdo]
パス名[そうたいぱすめい, soutaipasumei] relative pathname [Add to Longdo]
ファイル[そうたいファイル, soutai fairu] relative file [Add to Longdo]
レコード番号[そうたいレコードばんごう, soutai reko-do bangou] relative record number [Add to Longdo]
形式プログラム[そうたいけいしきプログラム, soutaikeishiki puroguramu] relocatable program [Add to Longdo]
誤差[そうたいごさ, soutaigosa] relative error [Add to Longdo]
座標[そうたいざひょう, soutaizahyou] relative coordinate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はんたい, hantai] Gegenteil, Gegensatz, Widerstand [Add to Longdo]
[はんたいがわ, hantaigawa] die_entgegengesetzte_Seite [Add to Longdo]
[はんたいひょう, hantaihyou] Gegenstimme(n) [Add to Longdo]
[つい, tsui] gegen, wider [Add to Longdo]
[つい, tsui] ein_Paar [Add to Longdo]
[たいしょ, taisho] behandeln, Massnahmen_ergreifen [Add to Longdo]
[たいがん, taigan] gegenueberliegendes_Ufer, anderes_Ufer [Add to Longdo]
[たいこう, taikou] Widerstand, Konfrontation [Add to Longdo]
[たいひ, taihi] Gegensatz, Kontrast, Vergleich [Add to Longdo]
[たいけつ, taiketsu] Auseinandersetzung, Konfrontation [Add to Longdo]
[たいしょう, taishou] Kontrast, Gegensatz, Vergleich [Add to Longdo]
[たいしょう, taishou] Symmetrie [Add to Longdo]
[たいりつ, tairitsu] Gegensatz, Gegenueberstellung [Add to Longdo]
[たいさく, taisaku] Gegenmassnahme [Add to Longdo]
[たいわ, taiwa] Gespraech, Dialog [Add to Longdo]
[たいだん, taidan] Gespraech, Unterhaltung [Add to Longdo]
[たいしょう, taishou] Gegenstand, Objekt [Add to Longdo]
[たいめん, taimen] Begegnung, Treffen [Add to Longdo]
[てきたい, tekitai] Widerstand, Opposition [Add to Longdo]
[ぜったい, zettai] absolut, unbedingt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top